Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungarn

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2001 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 700 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 505 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 705 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [SEK(2001) 1748 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1404 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1205 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I udtalelsen fra juli 1997 blev det vurderet, at Ungarn stadig skulle foretage tilpasninger til den gældende EU-ret, selv om der allerede var gjort betydelige fremskridt, når det gælder vedtagelsen af de foranstaltninger, der er nævnt i hvidbogen om de central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995).

I rapporten fra november 1998 blev gennemførelsen af EU-retten anset for tilfredsstillende, men indsatsen skulle fortsættes, og der skulle stadig ske betydelige fremskridt. Selv om der allerede eksisterer et retsgrundlag for fiskerisektoren, har Kommissionen anmodet om en forstærket institutionel kapacitet og overvågningskapacitet inden for nævnte sektor.

I rapporten fra oktober 1999 anføres det, at Ungarn kun langsomt har gjort fremskridt med gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik på mellemlang sigt samt med harmoniseringen af landets lovgivning i forhold til EU-retten. I fiskerisektoren er det nødvendigt at gøre en yderligere indsats, selv om denne sektor spiller en meget begrænset rolle som følge af Ungarns geografiske situation.

I rapporten fra november 2000 understreges det, at Ungarn har et godt grundlag for gennemførelsen af EU-retten, men forsinkelser i vedtagelsen af mekanismerne vedrørende de fælles markedsordninger og strukturerne vedrørende Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget har forsinket forbedringen af landets administrative kapacitet. På fiskeriområdet er der ikke sket fremskridt siden 1999.

I rapporten fra november 2001 anføres det, at Ungarn har fortsat tilpasningen til EU-retten. Der skal imidlertid stadig gøres fremskridt på mange områder. Således er landbruget ikke tilstrækkeligt konkurrencedygtigt. Jordfordelingen og jordmarkedet volder også fortsat problemer.

På fiskeriområdet er der ikke sket større fremskridt med gennemførelsen af EU-retten, selv om der er gjort visse bestræbelser på at styrke den administrative kapacitet, bl.a. gennem ansættelsen af personale, der skal beskæftige sig med fiskerispørgsmål inden for ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikterne.

I rapporten fra oktober 2002 anføres det, at Ungarn kun har gjort små fremskridt inden for landbrug og fiskeri siden den foregående rapport.

I rapporten fra november 2003 redegøres der for Ungarns fremskridt på flere områder siden de seneste rapporter. På fiskeriområdet synes Ungarn at være i stand til at overholde praktisk taget alle de forpligtelser, landet har påtaget sig, med ganske få undtagelser

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den fælles landbrugspolitik har til formål at bevare og udvikle et moderne landbrug og derved sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, sikre forbrugerne fødevarer til rimelige priser og sikre varernes frie bevægelighed inden for EU.

Europaaftalen, som udgør den juridiske ramme for landbrugshandelen mellem Ungarn og EU, har til formål at fremme samarbejdet om modernisering, omstrukturering og privatisering af den ungarske landbrugssektor og agroindustri og om plantesundhedsnormer. Hvidbogen om de central- og østeuropæiske lande og det indre marked omfatter lovgivningen om veterinærkontrol, plantesundhedskontrol og foderkontrol tillige med bestemmelser om afsætningen af de enkelte varer. Formålet med denne lovgivning er at beskytte forbrugerne, folkesundheden og dyrs og planters sundhed.

Den fælles fiskeripolitik omfatter fælles markedsordninger, strukturpolitik, aftaler med tredjelande, forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne og videnskabelig forskning til støtte for disse aktiviteter.

Europaaftalen indeholder bestemmelser om handel med fiskerivarer med EU. Hvidbogen omfatter ingen foranstaltninger på dette område.

EVALUERING

Landbrug

Ungarn har gjort store fremskridt siden den seneste rapport, navnlig vedrørende Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring (INLB), statsstøtte, kvalitetspolitik og økologisk landbrug. På veterinær- og plantesundhedsområdet kan Ungarn garantere overholdelsen af de fælles foranstaltninger, plantesundhedsforanstaltningerne og foranstaltningerne vedrørende adskillelsen af dyr i veterinærkontrolsystemerne. Derimod er der alvorlige forsinkelser med hensyn til indførelsen af betalingsorganet og det integrerede system for forvaltning og kontrol (IACS). Der er ligeledes forsinkelser vedrørende landdistriktsudviklingen, folkesundheden og indførelsen af producentorganisationer.

Fiskeri

Ungarn har ikke undertegnet internationale aftaler på fiskeriområdet. Landet overholder globalt set sine forpligtelser, men bør tilpasse sin lovgivning til EU-retten. Ungarn bør øge forvaltningspersonalet og indføre en sammenhængende fiskeripolitik. I øvrigt opfordres Ungarn kraftigt til at indføre producentorganisationer.

Seneste ajourføring: 27.02.2004

Top