Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(93) 313 endelig udg.Kommissionens rapport KOM(98) 710 endelig udg.Kommissionens rapport KOM (1999) 502 endelig udg.Kommissionens rapport KOM (2000) 702 endelig udg.Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I meddelelsen fra juli 1993 vurderede Kommissionen, at Cyperns tiltrædelse ikke burde frembyde særlige vanskeligheder på det sociale område. Den sociale situation på Cypern er nu på højde med situationen i Fællesskabets medlemsstater. I rapporten fra november 1998 blev det fremhævet, at der var sket fremskridt med hensyn til gennemførelsen af Fællesskabets regelværk, men også, at der endnu var behov for en indsats, navnlig i henseende til arbejdsret og til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

I Kommissionens rapport fra november 2000 noteres visse fremskridt på socialområdet. Navnlig inden for ligebehandling og arbejdsret er der sket en tydelig tilnærmelse i forhold til Fællesskabets regelværk.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

På det sociale område dækker Fællesskabets regelværk foruden specifikke handlingsprogrammer områderne folkesundhed og Den Europæiske Socialfond, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og arbejdsvilkår, lige muligheder for kvinder og mænd, koordinering af sociale sikringsordninger for vandrende arbejdstagere samt tobaksprodukter.

På alle disse områder fastsættes der i Den Europæiske Unions sociale lovgivning miniumsforskrifter suppleret med beskyttelsesklausuler for de mest avancerede lande.

Desuden er konsultationen af og dialogen med arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau nedfældet i traktatens artikel 138 og 139 (tidligere artikel 118A og 118B).

VURDERING

Beskæftigelsessituationen er tilfredsstillende. Arbejdsløsheden - omkring 3% - er lav sammenlignet med EU-gennemsnittet. Beskæftigelsespolitikken og -programmerne udformes og vedtages inden for rammerne af regeringens planer for økonomisk udvikling. Et af grundmålene er at anspore til mere produktiv udnyttelse af de menneskelige ressourcer på vilkår med fuld beskæftigelse.

Cypern er med hensyn til arbejdsretten i færd med at tilpasse sin lovgivning til arbejdsretten i EU, men en række vigtige bestemmelser i fællesskabsdirektiverne om arbejdsret er endnu ikke gennemført. I juni 2000 blev der vedtaget to love om information af arbejdstagere og om beskyttelse af arbejdstageres rettigheder i tilfælde af virksomheds- eller bedriftsoverdragelser. Den ændrede udgave af Den Europæiske Socialpagt blev ratificeret i september 2000. Hovedbestemmelserne i EF-retten vedrørende ligestilling af mænd og kvinder genfindes i Cyperns nationale lovgivning. Lige adgang til beskæftigelse garanteres ved en generel bestemmelse om ikke-forskelsbehandling. Forældreorlov, ligebehandling af de to køn og bekæmpelse af indirekte forskelsbehandling er emner for ny lovgivning under forberedelse.

Cypern er gået i gang med en revision af sin lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. I januar 1997 trådte der en ny lov i kraft om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, ved hvilken EU-regelværket til dels gennemføres. I april 2000 blev der vedtaget en ændring af loven om beskyttelse mod risiko for asbesteksponering på arbejdspladsen. En lov, der blev vedtaget i juli 2000, er et skridt i retning af tilpasning til regelværket for så vidt angår bestemmelser om sikkerhedsskiltning og sundhed på arbejdspladsen.

I juli 2000 blev der desuden vedtaget en lov om indførelse af det generelle princip om ikke-forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet.

Top