Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tjekkiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tjekkiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2009 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(98) 708 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 503 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 703 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1200 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 var Europa-Kommissionen af den opfattelse, at hvis Tjekkiet fortsatte sine anstrengelser, burde landet på mellemlang sigt kunne opfylde de krav, som tiltrædelsen til Den Europæiske Union indebærer på det sociale område. Rapporten fra november 1998 indebar ingen væsentlige ændringer sammenholdt med denne første evaluering, da der ikke var sket fremskridt på dette område.

I rapporten fra oktober 1999 blev det anført, at den tjekkiske regering havde truffet en række beskæftigelsespolitiske foranstaltninger, men det blev også konstateret, at gennemførelsen af gældende EU-ret ikke var skredet frem som håbet.

I rapporten fra oktober 2000 blev det konstateret, at de tjekkiske myndigheder nu i højere grad havde taget hånd om gennemførelsen af gældende EU-ret i national lovgivning. Denne fremgang kunne mærkes både inden for arbejdsret og på området vedrørende lige muligheder, hvorimod der stadigvæk kunne konstateres mangler inden for arbejdsmiljø og folkesundhed.

I rapporten fra 2003 anføres det, at Tjekkiet i det store og hele opfylder de forpligtelser og krav, der følger af tiltrædelsesforhandlingerne, inden for arbejdsret, ligebehandling af kvinder og mænd, dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, folkesundhed, beskæftigelsespolitik, samfundsmæssig rummelighed og social sikring, og at Tjekkiet bør være i stand til at iværksætte gældende EU-ret fra tiltrædelsen.

Endvidere opfylder Tjekkiet de fleste af tiltrædelseskriterierne inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, Den Europæiske Socialfond og bekæmpelse af forskelsbehandling. For at kunne afslutte forberedelserne til tiltrædelsen bør Tjekkiet yde en ekstra indsats på disse områder.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Fællesskabets socialpolitik omfatter foruden de forskellige specifikke handlingsprogrammer, bl.a. vedrørende folkesundhed, og Den Europæiske Socialfond bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og arbejdsvilkår, lige muligheder for mænd og kvinder, koordinering af socialsikring for vandrende arbejdstagere samt tobaksvarer.

Der har i sociallovgivningen i Unionen på alle områder været fastlagt minimumsnormer med beskyttelsesklausuler for de medlemsstater, der er længst fremme.

Desuden er konsultationen af og dialogen med arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau nedfældet i traktatens artikel 138 og 139 (tidligere artikel 118A og 118B).

EVALUERING

Arbejdsløsheden nåede i 1999 op på 8,7 % (mod 6,5 % i 1998). Den faldt i 2000, 2001 og 2002 og nåede i 2002 ned på 7,3 %. Imidlertid har tendensen vendt sig i løbet af første kvartal af 2003. Den officielle arbejdsløshed er fortsat høj. Der er stadig væsentlige regionale forskelle, og arbejdsløsheden for kvinder er fortsat højere end for mænd.

I maj 1999 vedtog regeringen en national beskæftigelsesplan med en fastlæggelse af politikken i førtiltrædelsesperioden. Denne plan tog hensyn til Fællesskabets retningslinjer på området. Den fælles evaluering af de beskæftigelsespolitiske prioriteringer blev undertegnet i maj 2000.

I rapporten fra 2003 blev det konstateret, at Tjekkiet bør yde en ekstra indsats for at gennemføre de mål, der er fastlagt i forbindelse med den fælles evaluering af de prioriterede områder for beskæftigelsespolitikken. Tjekkiet bør koncentrere sig yderligere om reformen af uddannelsessystemet, erhvervsuddannelsen, jobskabelsen og en styrkelse af den offentlige arbejdsformidling.

I maj 1999 vedtog regeringen "en mellemfristet økonomisk strategi for tiltrædelsen af Den Europæiske Union". Hovedvægten i denne strategi ligger på princippet om solidaritet og gensidig afhængighed mellem den økonomiske politik og social- og arbejdsmarkedspolitikken med henblik på at styrke konkurrenceevnen. I juni 1999 blev der desuden truffet foranstaltninger til at forbedre situationen på arbejdsmarkedet og løse problemerne for de grupper, der møder særlige vanskeligheder her, navnlig romaerne. Disse foranstaltninger omfattede en ekstra tildeling på 15 mio. EUR til fremme af en aktiv beskæftigelsespolitik, en forøgelse af personalet i arbejdsformidlingskontorerne og en beslutning om at indføre visumpligt for ukrainske statsborgere. I rapporten fra 2003 blev det konstateret, at Tjekkiet yderligere skal bestræbe sig på at skabe rammer, der kan fremme beskæftigelsen hos romaerne.

Med hensyn til dialogen mellem arbejdsmarkedets parter blev det i rapporten fra 2000 anført, at fagforeningernes organisationsgrad var meget lav (30 %), og at arbejdstagerrepræsentationen i virksomheder uden fagforeninger stadig er et meget følsomt problem. I den samme rapport blev det ligeledes anført, at dialogen mellem arbejdsmarkedets to parter yderligere skulle forbedres gennem en styrkelse af strukturerne på det formidlende plan og på virksomhedsplan.

I rapporten fra 2003 gentages de samme problemer, og det foreslås at give arbejdsmarkedets parter mulighed for at forhandle yderligere på et fælles uafhængigt grundlag med det formål gradvist at udvide det område, som omfattes af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, både hvad angår arbejdskraft og virksomheder, hvor der findes overenskomstaftaler. Derudover skal der vises særlig opmærksomhed over for etableringen af en dialog mellem uafhængige arbejdsmarkedsparter inden for den offentlige sektor.

Med hensyn til ligebehandling blev der i 2000 ikke vedtaget nogen ny lovgivning bortset fra ændringen af beskæftigelsesloven. Derimod blev det i rapporten fra 2003 umiddelbart før tiltrædelsen konstateret, at Tjekkiet har gennemført næsten al lovgivning om ligebehandling af kvinder og mænd, og at lovgivningen generelt set er i overensstemmelse med gældende EU-ret. For så vidt angår lige adgang til beskæftigelse, mangler Tjekkiet at indføre effektive sanktioner mod forskelsbehandling. Det er også nødvendigt at indføre en obligatorisk barselsorlov for kvinder såvel som en klar bestemmelse, der skal beskytte arbejdstagere på barselsorlov mod afskedigelse.

I rapporten fra 2003 blev det med hensyn til bekæmpelse af forskelsbehandling anført, at regeringen har indført en fremgangsmåde for på dette område at vedtage en ny lov om gennemførelsen af gældende EU-ret. Tjekkiet skal imidlertid afslutte tilpasningen af sin lovgivning og i henhold til gældende EU-ret oprette et organ, der skal behandle spørgsmål om ligebehandling. Situationen for mindretallet af romaer, spørgsmålet om forskelsbehandling og de mange forskellige former for samfundsmæssig udelukkelse, som romaerne står over for, udgør fortsat en kilde til bekymring (høj arbejdsløshed og forskelsbehandling i praksis i ansættelsessammenhæng).

Med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen forkastede det tjekkiske parlament i juni 1999 lovforslaget om beskyttelse af folkesundheden. Det eneste fremskridt på dette område bestod i minekontorets vedtagelse af et cirkulære om gennemførelse af direktiverne for boreindustrierne og af ændringer af gældende cirkulærer om gennemførelse af direktiverne for industrierne inden for mineraludvinding. I starten af 1999 oprettede det tjekkiske arbejds- og socialministerium et kontor, som udelukkende beskæftiger sig med spørgsmål om arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. Spørgsmålet om arbejdsdelingen mellem det tjekkiske sundhedsministerium, arbejdsministerium og deres respektive agenturer må ikke desto mindre løses for at fjerne alle hindringer for håndhævelsen af arbejdsmiljølovgivningen. Disse problemer er siden hen blevet løst, og den største del af lovgivningen er blevet gennemført. Af rapporten fra 2003 fremgik det, at det var nødvendigt at foretage yderligere retlige tilpasninger af rammedirektivet. Endvidere skal lovgivningen været gennemført med hensyn til kravene til arbejdspladsen, det anvendte udstyr, midlertidige eller mobile byggepladser, arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære, medicinsk behandling om bord på skibe, arbejde i højden.

Med hensyn til arbejdskraftens frie bevægelighed er lovgivningen ifølge rapporten fra 2003 nu i overensstemmelse med gældende EU-ret. Tilpasningen til fællesskabsnormerne har fortsat fundet sted for at gøre det muligt for eksempelvis statsborgere fra EU at arbejde uden tilladelse og få adgang til sociale og kulturelle fordele i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning.

Hvad angår koordineringen af de sociale sikringsordninger, er det nødvendigt med en yderligere indsats for at forny og forbedre både strukturer, procedurer og institutioner med henblik på at leve op til kravene i gældende EU-ret.

Loven om beskyttelse af folkesundheden blev vedtaget i juli 2000. I rapporten fra 2003 fremgår det, at Tjekkiet for nylig har vedtaget en lovgivning, der har til formål at sikre gennemførelsen af den nye EU-lovgivning om tobak. Systemet til overvågning, forebyggelse og bekæmpelse af overførbare sygdomme er nu tilpasset gældende EU-ret. Tjekkiet er også i besiddelse af den kapacitet, der kræves for at kunne blive integreret i strukturer til overvågning og bekæmpelse af overførbare sygdomme i Den Europæiske Union. Derudover har Tjekkiet siden 2000 deltaget i fællesskabsprogrammerne inden for sundhedsfremme, kræftbekæmpelse, forebyggelse af aids og narkotikamisbrug. I løbet af 2004 vil man især koncentrere sig om forbedringen af befolkningens sundhedstilstand og sundhedsudgifterne.

Med hensyn til Den Europæiske Socialfond (ESF) er den administrative kapacitet i forbindelse med forvaltningen og gennemførelsen af aktioner i relation til denne fond blevet styrket, og man er nu i stand til at sikre en effektiv anvendelse.

I løbet af 2004 skal Kommissionen og Tjekkiet afslutte et fælles notat om et rummeligt samfund, der definerer de store udfordringer i forbindelse med fremme af et samfund med plads til alle og de mulige politiske retningslinjer i den forbindelse. På denne baggrund skal der på nationalt plan udarbejdes en integreret strategi og en handlingsplan om et rummelig samfund.

Seneste ajourføring: 13.01.2004

Top