Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2007 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(98) 706 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 507 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 707 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1204 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 vurderede Europa-Kommissionen, at de sociale reformer burde videreføres, og at det offentlige sundhedssystem skulle forbedres betydeligt. Desuden burde den sociale dialog styrkes. Kommissionen opfordrede endvidere Litauen til at gøre en indsats for at sikre, at dets lovgivning justeres til EF-kravene på områder som sundhed og sikkerhed, arbejdsret og lige muligheder, og til fortsat at udvikle sine strukturer for at sikre en effektiv gennemførelse af lovgivningen. Kommissionen konkluderede, at Litauen skulle kunne opfylde forpligtelserne i forbindelse med EU-medlemskab på mellemlang sigt, hvis landet viderefører sine bestræbelser.

I rapporten fra 1998 blev det konstateret, at Litauen havde gjort fremskridt med hensyn til lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, men at der ikke desto mindre skulle gøres en meget stor indsats for at gennemføre og anvende gældende EU-ret om beskæftigelse og sociale anliggender.

Der er siden sket visse fremskridt, især i henseende til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

I rapporten fra 2003 fastslås, at Litauen i det store og hele opfylder forpligtelserne og kravene fra tiltrædelsesforhandlingerne inden for områderne arbejdsret, lige behandling af mænd og kvinder, arbejdsmiljø, den sociale dialog, beskæftigelsespolitik, social integration og social beskyttelse. Litauen burde være i stand til at anvende EU-retten inden for disse forskellige områder fra tiltrædelsen.

Litauen opfylder de fleste af kravene i forbindelse med tiltrædelsen inden for områderne folkesundhed, Den Europæiske Socialfond og bekæmpelse af forskelsbehandling. Men Litauen bør styrke sin indsats yderligere inden for disse områder.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Fællesskabets socialpolitik omfatter foruden de forskellige specifikke handlingsprogrammer, bl.a. vedrørende folkesundhed, og Den Europæiske Socialfond bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og arbejdsvilkår, lige muligheder for mænd og kvinder, koordinering af socialsikring for vandrende arbejdstagere samt tobaksvarer.

Der har i sociallovgivningen i Unionen på alle områder været fastlagt minimumsnormer med beskyttelsesklausuler for de medlemsstater, der er længst fremme.

Desuden er konsultationen af og dialogen med arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau nedfældet i traktatens artikel 138 og 139 (tidligere artikel 118A og 118B).

EVALUERING

Arbejdsløsheden nåede i maj 2000 op på 14,7 % - det højeste tal, siden landet blev uafhængigt. Der er truffet foranstaltninger i et forsøg på at dæmme op for problemet. Således blev der i september 1999 oprettet et center for ungdomsbeskæftigelse i Vilnius. Af rapporten fra 2003 fremgår det, at arbejdsløsheden var på 13,1 % i 2002 og 13,8 % i første kvartal af 2003. Med hensyn til beskæftigelsespolitikken er det nødvendigt, at der sker en effektiv gennemførelse af de prioriterede områder, som er udpeget i den fælles evalueringsrapport, hvis Litauen fuldt ud skal kunne deltage i den europæiske beskæftigelsesstrategi.

I løbet af 2000 vedtog Litauen en række lovbestemmelser med henblik på at gennemføre EF-lovgivningen inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Der er blevet vedtaget fire nye love, som muliggør gennemførelse i national ret af direktiverne om arbejdsudstyr, sikkerhedsskiltning, fiskerbåde og støjforhold. Umiddelbart før tiltrædelsen har Litauen næsten gennemført tilpasningen af sin lovgivning inden for dette område.

For så vidt angår den sociale dialog, oplyses det i rapporten fra november 2000, at Litauen endnu ikke har gjort store fremskridt. Strukturerne med trepartsforhandlinger dominerer, og staten spiller stadig en stor rolle. I februar 2000 blev der vedtaget en lov med sigte på at fremme topartsforhandlinger i erhvervslivet. I rapporten fra 2003 slås det fast, at der findes en institutionel og administrativ ramme til fremme af den sociale dialog, men at den administrative kapacitet blandt arbejdsmarkedets parter og hos myndighederne bør styrkes.

Selv om den nationale lovgivning allerede dækker visse grundlæggende EU-bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling, må det konstateres, at princippet om lige muligheder ikke altid respekteres. For at afhjælpe dette har Litauen oprettet en ombudsmandsinstans, som blandt andet kan foretage inspektioner vedrørende arbejdsgiveres gennemførelse af loven om lige muligheder. Ombudsmandsinstansens arbejde suppleres af det nationale arbejdstilsyn.

Med hensyn til ligestilling har Litauen umiddelbart inden tiltrædelsen gennemført størstedelen af lovgivningen inden for dette område.

I sin rapport fra 2000 understregede Kommissionen allerede, at der fortsat skal gøres en stor indsats inden for området folkesundhed. Litauen har allerede vedtaget foranstaltninger i overensstemmelse med direktiverne om tobak, men i rapporten fra 2003 slås det fast, at gennemførelsen af denne lovgivning bør afsluttes fuldstændigt. Litauen har ligeledes erklæret at ville deltage i EF-programmerne om forebyggelse af AIDS og øvrige smitsomme sygdomme samt narkotikamisbrug. I 1999 oprettedes Den Nationale Sundhedsfond med det formål at finansiere sundhedsprogrammer og offentlige organer med ansvar for folkesundhed. I rapporten fra 2003 slås det fast, at den litauiske lovgivning vedrørende bekæmpelse af smitsomme sygdomme er i overensstemmelse med EU's krav. Det er dog nødvendigt med en styrket administrativ og teknisk indsats og en styrkelse af kapaciteten for fuldt ud at kunne gennemføre disse krav. Der skal sættes fokus på øgede sundhedsudgifter og en forbedring af befolkningens sundhedssituation.

I rapporten fra 2003 fastslås, at Litauen er ved at afslutte indsatsen for at få sin lovgivning i overensstemmelse med EU-retten inden for området arbejdsret, og at det stadig er nødvendigt med tilpasninger inden for følgende områder: europæiske samarbejdsudvalg, udstationerede arbejdstagere, deltidsarbejde og tidsbegrænset beskæftigelse.

Med hensyn til Den Europæiske Socialfond, herunder Equal-initiativet, er det trods de store fremskridt, der er gjort i løbet af 2003, tvingende nødvendigt med en styrkelse af den administrative kapacitet, når det gælder forvaltning, gennemførelse, opfølgning, revision og kontrol både på regionalt og nationalt niveau.

I løbet af 2004 bør Kommissionen og Litauen færdiggøre det fælles memorandum om social integration, som fastlægger de største udfordringer i forbindelse med støtte til social integration og eventuelle retningslinjer for politikken inden for dette område. Der bør på grundlag heraf udarbejdes en samlet strategi og en handlingsplan om social integration på nationalt plan.

Endelig bør man inden for området social beskyttelse videreføre de strategiske mål fra det nationale program til social integration af handicappede, bl.a. om at lette den sociale integration og fremme lige muligheder. En fortsat indsats er endvidere nødvendig for at vedtage og gennemføre reformen af den sociale sikring og pensionsreformen.

Seneste ajourføring: 12.01.2004

Top