Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungarn

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(1997)2001 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1998) 700 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 505 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 705 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001)1748 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002)1404 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1205 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I rapporten fra november 1998 konstateredes det, at der var sket vigtige fremskridt, men også at det var nødvendigt at udfolde yderligere bestræbelser, for at der kunne ske en fuldstændig gennemførelse af EU-retten.

I rapporten af oktober 1999 bekræftedes det, at Ungarn havde gjort gode fremskridt i gennemførelsen i national lovgivning af EU-retten på dette område. Det blev dog henstillet, at der blev lagt særlig vægt på gennemførelsen af EU-retten på områderne beskyttelse af sikkerhed og sundhed under arbejdet og anvendelse af Fællesskabets regler om arbejdsret.

I rapporten af oktober 2000 bekræftedes disse fremskridt med visse forbehold, især med hensyn til sundhedsindikatorerne, der tilsyneladende lå langt under EU-tallene. I øvrigt skulle der stadig gøres en stor indsats for at gennemføre EU-retten vedrørende sikkerhed og sundhed samt ligebehandling.

I løbet af de følgende to år har Ungarn gjort betydelige fremskridt. Inden for arbejdsret, ligebehandling af mænd og kvinder samt sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen har Ungarn gennemført en stor del af EU-retten.

I rapporten for 2003 bekræftes det, at Ungarn overholder størstedelen af de indgåede forpligtelser og kravene i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne, når det gælder arbejdsret, ligebehandling af mænd og kvinder, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, den sociale dialog, offentlig sundhed, beskæftigelsespolitik, social integration og social sikring. Landet forventes at være i stand til at gennemføre EU-retten på disse områder fra og med tiltrædelsen.

Med hensyn til Den Europæiske Socialfond og kampen mod forskelsbehandling overholder Ungarn de væsentligste krav i forbindelse med tiltrædelsen, men landet bør udfolde yderligere bestræbelser på dette område.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Fællesskabets socialpolitik omfatter foruden de forskellige specifikke handlingsprogrammer, bl.a. vedrørende folkesundhed, og Den Europæiske Socialfonds bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, arbejdsret og arbejdsvilkår, lige muligheder for mænd og kvinder, koordinering af socialsikring for vandrende arbejdstagere samt tobaksvarer.

Der har i sociallovgivningen i Unionen på alle områder været fastlagt minimumsnormer med beskyttelsesklausuler for de medlemsstater, der er længst fremme.

Desuden er konsultationen af og dialogen med arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau nedfældet i traktatens artikel 138 og 139 (tidligere artikel 118A og 118B).

EVALUERING

Arbejdsløsheden falder fortsat. Fra 7,8% i 1998 faldt tallet til 5,7% i slutningen af 2001 (tal oplyst af ILO (Den Internationale Arbejdsorganisation, FN)). Det drejer sig især om langtidsledighed, som er karakteriseret ved betydelige regionale forskelle. I 2002 udgjorde arbejdsløsheden 5,6 %.

I rapporten for 2003 mindes der om, at der bør udfoldes yderligere bestræbelser med henblik på en effektiv iværksættelse af konklusionerne af den fælles evaluering af prioriteringerne i den ungarske beskæftigelsespolitik. Det er vigtigt at øge beskæftigelsen, især for arbejdstagere i bestemte aldersgrupper, for kvinder, for uuddannede og for ugunstigt stillede samt at udligne de regionale uligheder. Endvidere bør der træffes foranstaltninger til fordel for mobiliteten og styrkelse af incitamenterne til fordel for arbejde. Endelig er det nødvendigt at forfølge de iværksatte bestræbelser til bekæmpelse af sort arbejde.

I spørgsmålet om arbejdsret er den ungarske lovgivning delvis tilpasset EU-retten. I andet halvår af 2001 er direktivet om arbejdsgiverens insolvens blevet gennemført i ungarsk lovgivning.

I rapporten for 2003 præciseres det, at Ungarn har gennemført næsten hele EU-retten vedrørende arbejdsret i national lovgivning. Dette er især tilfældet efter vedtagelsen af den nye arbejdslov i marts 2003. Der mangler stadig at blive foretaget en række tilpasninger med henblik på at sikre overensstemmelse mellem den ungarske lovgivning og EU-retten med hensyn til virksomhedsoverførsler og arbejdstid. De nye EU-bestemmelser om oplysning og høring af arbejdstagere samt arbejdstageres deltagelse i det europæiske selskab forventes gennemført i ungarsk lovgivning efter tiltrædelsen.

På området den sociale dialog er der siden 1998 sket store ændringer. Deltagelsen i fagforeninger har været i tilbagegang siden overgangen til markedsøkonomi, selv om antallet af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger stadig er for højt til at lette den sociale dialog. Det nationale trepartsråd for arbejde, som i begyndelsen af 1999 erstattede rådet for bilæggelse af interessekonflikter, har ansvaret for arbejdsmæssige spørgsmål, herunder lønninger, men har ikke som det tidligere råd ansvaret for budget- og skattespørgsmål, og heller ikke for lovgivningen om social sikring.

I løbet af 2003 er der oprettet nationale trepartsorganisationer, og den sociale trepartsdialog er udviklet betragteligt.

Selv om den uafhængige sociale topartsdialog bør styrkes endnu mere, er der sket mærkbare forbedringer på dette område, især siden maj 2002. Der bør tilskyndes til indgåelse af kollektive aftaler på sektorplan og virksomhedsplan.

Det bemærkes i rapporten for 2002, at Ungarn er kommet langt på området ligestilling mellem mænd og kvinder. Umiddelbart forud for Ungarns tiltrædelse har landet vedtaget alle de krævede retlige instrumenter på dette område. Landet bør fremover fortsætte styrkelsen af implementeringsstrukturerne.

Efter at have gennemført direktivet om manuel håndtering af byrder (es de en fr) fortsætter Ungarn sin indsats på områderne eksponering for biologiske agenser (es de en fr), arbejde med skærmterminaler (es de en fr) og personlige værnemidler (es de en fr). Ungarn har ligeledes gjort en stor indsats for at omsætte EU-retten i national lovgivning, især hvad angår arbejdspladser, byggesektoren og minesektoren.

Ifølge rapporten for 2003 er de vigtigste EU-bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen vedtaget. De træder i kraft på datoen for tiltrædelsen. Der mangler stadig at blive foretaget en række tilpasninger med henblik på fuld overensstemmelse, især vedrørende arbejdsgiverens pligter med hensyn til at gøre sit yderste i forbindelse med oplysning og høring af arbejdstagere og tillade arbejdstageres deltagelse.

Siden 1998 har Ungarn deltaget i fællesskabsprogrammerne til fremme af sundhed, bekæmpelse af kræft, forebyggelse af AIDS og andre overførbare sygdomme samt forebyggelse af narkomani. I samme periode har landet gennemført en veritabel reform af sit offentlige sundhedssystem.

Ungarn vedtog i 2003 en lov med henblik på gennemførelse af EU-retten på området tobaksrygning. Med hensyn til overvågning og kontrol af overførbare sygdomme er den ungarske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten. Dog bør de nuværende bestræbelser til styrkelse af overvågnings- og kontrolstrukturerne opretholdes.

Hvad angår Den Europæiske Socialfond er hovedelementerne i de nødvendige administrative strukturer tilvejebragt. Dog vil det være nødvendigt at styrke beslutningstagningen og koordinationen mellem ministerierne.

Rapporten for 2003 fastslår, at Ungarn bør bestræbe sig på at gennemføre de vedtagne reformer med hensyn til social sikring, især vedrørende sundheds- og pensionssystemerne, idet de kan bidrage til en yderligere forbedring af niveauet for og effektiviteten af den sociale beskyttelse.

I løbet af 2004 vil Kommissionen og Ungarn færdiggøre det fælles memorandum om social integration, der fastlægger de vigtigste udfordringer i forbindelse med fremme af social integration og eventuelle politiske retningslinjer på området. På dette grundlag bør der udarbejdes en integreret strategi og en handlingsplan om social integration.

På området bekæmpelse af forskelsbehandling opfordrer rapporten for 2003 Ungarn til at udfolde store bestræbelser for at forbedre situationen for sit roma-mindretal, der til trods for tidligere års indsats, stadig er dårligt stillet.

Seneste ajourføring: 09.01.2004

Top