Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) REFERENCER

Kommissionens rapport [KOM(1998) 710 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 502 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 702 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 700 endelig - SEK(2001) 1745 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 700 endelig - SEK(2002) 1401 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1202 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Det hedder i rapporten fra november 1998, at Cypern bør fortsætte forberedelserne til landets deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), især for så vidt angår centralbankens uafhængighed.

Kommissionen anerkender i sin rapport fra oktober 1999, at der er gjort fremskridt med hensyn til Cyperns forberedelse til ØMU, selv om der fortsat skal gøres fremskridt hvad angår Cyperns centralbank og liberaliseringen af kapitalbevægelser.

I rapporten fra november 2000 hedder det, at Cypern har gjort fremskridt hvad angår vedtagelsen af EU-retten på ØMU-området, bl.a. når det gælder den offentlige sektors privilegerede adgang til finansielle institutioner, hvilket er en følge af liberaliseringen af rentesatserne.

I sin rapport fra november 2001 anfører Kommissionen, at Cypern bør ændre sin institutionelle og retslige ramme for ØMU inden tiltrædelsen.

I rapporten fra oktober 2002 anerkender Kommissionen de store fremskridt, der er gjort siden den foregående rapport. Cypern overholder generelt EU-retten.

I rapporten fra november 2003 konstaterer Kommissionen, at Cypern har overholdt sine forpligtelser, og at landet opfylder de krav, der blev stillet i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne, og dermed er i stand til at iværksætte EU-retten ved tiltrædelsen.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Tredje fase af ØMU begyndte den 1. januar 1999. Denne dato indebærer dybtgående ændringer for samtlige medlemsstater, også for de medlemsstater, der ikke deltager i euroområdet fra starten.

På det økonomiske område er det centrale punkt samordningen af de nationale økonomiske politikker (nationale konvergensprogrammer, overordnede økonomiske retningslinjer, multilateral overvågning og proceduren for uforholdsmæssigt store underskud). Samtlige lande skal overholde stabilitets- og vækstpagten, de må ikke direkte lade deres centralbank finansiere offentlige underskud eller give offentlige myndigheder privilegeret adgang til finansieringsinstitutter, og de skal have gennemført liberaliseringen af kapitalbevægelser.

Medlemsstater, der står uden for euroområdet, vil være i stand til at føre en selvstændig monetær politik og i begrænset omfang deltage i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Deres centralbanker skal være uafhængige, og deres vigtigste mål skal være at sikre prisstabilitet. Valutapolitikken vil være et anliggende af fælles interesse for samtlige medlemsstater, som derfor skal være i stand til at deltage i den nye valutakursmekanisme.

Selv om tiltrædelse indebærer accept af ØMU-målsætningerne, er det ikke en forudsætning, at konvergenskriterierne er opfyldt. Konvergenskriterierne er dog vigtige referencepunkter for en stabilitetsorienteret makroøkonomisk politik, og de skal derfor fra et vist tidspunkt permanent være opfyldt af alle medlemsstater.

EVALUERING

Allerede i den første rapport fra 1998 anerkendes den indsats, de cypriotiske myndigheder har gjort med hensyn til de økonomiske reformer, der skal forberede landet til tiltrædelsen af Den Europæiske Union (EU). Rapporten fra 2000 konstaterer visse fremskridt for så vidt angår Cyperns vedtagelse af EU-retten på ØMU-området. Siden er der gjort yderligere fremskridt med hensyn til vedtagelsen af EU-retten. De cypriotiske myndigheder har fastholdt deres tilsagn om at opfylde de økonomiske betingelser for tiltrædelse af EU. Den private sektor dominerer i høj grad økonomien. Cypern har en bæredygtig markedsøkonomi og skulle være i stand til at leve op til konkurrencepresset og markedskræfterne inden for EU.

Den økonomiske aktivitet på Cypern er god, og øen har igennem flere år haft en dynamisk vækst. Mellem 1997 og 2001 lå den økonomiske vækst på gennemsnitlig 4,2 % om året, takket være efterspørgslen på hjemmemarkedet, men også på grund af den hastige udvikling i turismen. I 2001 faldt den reale BNP-vækst på grund af nedgangen i efterspørgslen fra udlandet, og dette blev forværret af nedgangen i turismen efter 11. september. Af 2003-rapporten fremgår det, at væksten i BNP (2,2 %) i 2002 faldt til næsten det halve, hvilket hovedsagelig skyldes de dårlige resultater for udenrigshandelen, beskæftigelsen og turismen, som tegner sig for ca. 20 % af BNP. Kommissionen forventer, at væksten fortsat vil være forholdsvis lav i 2003.

Hvad angår de offentlige finanser udgjorde underskuddet 5,2 % af BNP i 1997 som følge af tilbagegangen i den økonomiske aktivitet i 1996 og som følge af den hastige stigning i de offentlige udgifter. På baggrund af denne forringelse af budgetsituationen vedtog myndighederne i 1999 en plan for budgetsanering. Programmet tager sigte på at nedbringe underskuddet til 2 % af BNP i 2002 og at opnå balance på budgettet i 2005. I perioden 1998-2001 var den offentlige bruttogæld målt i % af BNP nærmest stabil og lå gennemsnitlig på 55,5 %. Den faldt til 54,6 % af BNP i 2001. Ifølge programmet for budgetsanering skal denne andel være stadig faldende. I 2003 skønner Kommissionen, at underskuddet bliver på over 5 % af BNP. Regeringen har vedtaget et nyt program til sanering af budgettet, da det gamle var udløbet.

Inflationen har generelt været under kontrol; den har i gennemsnit ligget på 2,7 % og faldt til 2 % i 2001 efter at have været oppe på 4,9 % i det foregående år. De vigtigste årsager til, at inflationen har været på så lavt et niveau, er tilknytningen til euroen, liberaliseringen af samhandelen, den øgede konkurrence på de indenlandske markeder, budgetsaneringen og det manglende pres på lønningerne. Desuden har den gennemførte monetære politik gjort det muligt at kontrollere inflationen. I 2003-rapporten konstateres det, at inflationen i 2002 steg til 2,8 %. Dette skyldes især interne faktorer som den stigende moms som følge af EU-harmoniseringen. I 2003 forventer Kommissionen en inflation på 4,6 % som følge af især skatte- og afgiftsharmoniseringen. I august 2003 var inflationen på 2,4 % på årsbasis.

Hvad angår valutakursen er der foretaget en række vigtige ændringer af den monetære politik og af valutapolitikken som en tilpasning til liberaliseringen af kapitalbevægelserne. For at øge valutaordningens fleksibilitet som svar på udfordringen i form af større kapitalmobilitet udvidede Cyperns centralbank svingningsmargenen i forhold til euroen til +/- 15 %. Det cypriotiske pund har i det store og hele ligget stabilt, medens reserverne er øget. Af 2003-rapporten fremgår det, at selvom valutakursen er udsat for større risiko som følge af udvidelsen af udsvingsmargenen i forhold til euroen i 2001, så har pariteten mellem det cypriotiske pund og euroen været stabil i 2002 og 2003.

Underskuddet på de løbende poster, som i høj grad er påvirket af energipriserne og militærudgifterne, har svinget omkring et ret højt gennemsnit på 4,5 % af BNP, uden nogen klart nedadgående tendens. Selv om der har været et voldsomt opsving i turismen og budgetunderskuddet har været stadig faldende, har der ikke over et længere tidsrum kunnet ses nogen forbedring af underskuddet på de løbende poster. Ifølge 2003-rapporten er underskuddet på de løbende poster, der er steget til 5,3 % af BNP i 2002, for en stor dels vedkommende blevet opvejet af store direkte investeringer.

Hvad angår de strukturelle reformer er der for nylig gjort betydelige fremskridt med hensyn til liberalisering af priser og samhandel samt med privatisering. Myndighederne arbejder ligeledes på en fuldstændig omlægning af det finansielle system. Liberaliseringen af de finansielle markeder er gået fremad, og den monetære politik og valutapolitikken har mødt nye udfordringer. I 2003-rapporten konstateres det, at strukturreformerne skrider langsomt frem, og at der udestår en række langsigtede problemer. Krisen i turistsektoren har vist, at Cyperns økonomi i stigende grad er afhængig af denne sektor. Den nye strategiske udviklingsplan for 2004-2006 sigter mod at styrke andre områder af den cypriotiske økonomi. Liberaliseringen inden for telekommunikation, energi, lufttransport og postvæsen, som var planlagt til 2003, er blevet gennemført inden for en række sektorer, men mangler stadig at blive gennemført i andre sektorer.

Med hensyn til centralbankens uafhængighed har det været nødvendigt at ændre statutten for banken. Den lov fra 1963, som ligger til grund for bankens aktivitet, fastslår således, at en repræsentant for finansministeriet skal deltage i bankens bestyrelse og i beslutningsprocessen. I rapporten fra 2002 konstateres det, at Cypern i vid udstrækning har tilpasset sin lovgivning til EU-retten vedrørende ØMU for så vidt angår centralbankens uafhængighed. Den 1. januar 2001 trådte en lov, der har til formål at fjerne renteloftet, i kraft. Fra tiltrædelsen vil Cypern skulle opgive enhver direkte finansiering fra centralbankens side af underskuddet inden for den offentlige sektor (es de en fr) samt enhver privilegeret adgang for offentlige myndigheder til finansielle institutioner (es de en fr). I loven af 2002 om Cyperns centralbank er der et udtrykkeligt forbud mod en direkte finansiering fra centralbankens side af den offentlige sektor. For at kunne afslutte sine forberedelser til tiltrædelsen bør Cypern nu bestræbe sig på at styrke centralbankens administrative kapacitet. Af 2003-rapporten fremgår det, at der er fuldstændig overensstemmelse med EU-retten.

Forhandlingerne om Cyperns deltagelse i ØMU blev afsluttet i december 2002. Cypern har ikke anmodet om nogen overgangsordninger. Cypern overholder generelt de forpligtelser på området, det har påtaget sig under tiltrædelsesforhandlingerne.

Seneste ajourføring: 19.03.2004

Top