Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU's handelspolitik for udviklingslande, herunder Aid for Trade

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU's handelspolitik for udviklingslande, herunder »Aid for Trade«

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2012) 22 endelig — Handel, vækst og udvikling — En skræddersyet handels- og investeringspolitik for de lande, der har størst behov

EU-strategi om »Aid for Trade«: bedre EU-støtte til handelsrelaterede behov i udviklingslande

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN OG STRATEGIEN?

 • Meddelelsen foreslår tiltag, der skal hjælpe de mindst udviklede lande og andre lande, der har størst behov, med at udnytte fordelene ved handel i form af inklusiv vækst og bæredygtig udvikling.
 • Strategien om »Aid for Trade«* har til formål at forbedre integrationen af udviklingslande og de mindst udviklede lande i verdenshandelssystemet.
 • Strategien blev udformet til at være i overensstemmelse med målsætningerne i De Forenede Nationers (FN) årtusindudviklingsmål, som siden er blevet erstattet af målene for bæredygtig udvikling for 2030.

HOVEDPUNKTER

Meddelelsen fremhæver den rolle, som følgende handels- og udviklingsinstrumenter spiller til fordel for udviklingslande og de mindst udviklede lande:

 • Den generelle toldpræferenceordning (GSP), som tillader udviklingslande at betale lavere eller ingen afgifter ved eksport til EU. En revideret GSP med større fokus på de mindst udviklede lande trådte i kraft i 2014.
 • Styrkelse af bilaterale og regionale forbindelser med udviklingslande, som for eksempel frihandelsaftaler med lande i Asien, Latinamerika, Europas østlige nabolande og det sydlige Middelhavsområde.
 • Fremme af udenlandske direkte investeringer i udviklingslande og de mindst udviklede lande.
 • Bistand til små virksomheder i udviklingslande og de mindst udviklede lande med henblik på at give dem bedre adgang til markedet i Den Europæiske Union (EU) via for eksempel Eksporthelpdesken.
 • Understregning af vigtigheden af god regeringsførelse i udviklingslande for på den måde at
  • stimulere handel og investering
  • sikre, at de fattigste mennesker også drager fordel af den økonomiske vækst som følge af handel
  • sikre bæredygtighed i udviklingen.

Strategien fastlægger en række prioriteter:

Finansiering:

Andre punkter:

Anvendelse af handel som redskab til inklusiv vækst og bæredygtig udvikling fremhæves også i meddelelsen fra 2011 »Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: en dagsorden for forandring«, ligesom den understreges i meddelelsen fra 2012 »Handel, vækst og udvikling — En skræddersyet handels- og investeringspolitik for de lande, der har størst behov«.

BAGGRUND

 • Mange udviklingslande står i forbindelse med international handel over for en række hindringer, som for eksempel dårlig infrastruktur, ringe handelsdiversificering, ineffektive toldordninger eller for meget bureaukrati. Da udviklingslande nu står for over 50 % af den globale handel, er der meget at vinde ved at fjerne disse hindringer: fra bedre erhvervsklima til global reduktion af fattigdom.
 • Strategien hører under rammerne for Dohaudviklingsdagsordenen, som er vedtaget af Verdenshandelsorganisationen.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Aid for Trade: Bistand, der hjælper partnerlande med at udnytte de muligheder, som opstår i forbindelse med unilaterale, bilaterale eller multilaterale handelsaftaler.

HOVEDDOKUMENTER

EU-strategi om »Aid for Trade«: Bedre EU-støtte til handelsrelaterede behov i udviklingslande — Konklusioner fra mødet i Rådet mellem Rådet og repræsentanterne fra medlemsstaternes regeringer, 29. oktober 2007

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Handel, vækst og udvikling — En skræddersyet handels- og investeringspolitik for de lande, der har størst behov (KOM(2012) 22 endelig af 27.1.2012)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: en dagsorden for forandring (KOM(2011) 637 endelig af 13.10.2011)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Aid for Trade — Rapport 2015: Gennemgang af EU's og medlemsstaternes fremskridt (SWD(2015) 128 final af 22.6.2015)

seneste ajourføring 14.03.2017

Top