Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fairtrade — handelsrelaterede garantiordninger for bæredygtighed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fairtrade — handelsrelaterede garantiordninger for bæredygtighed

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse fra Kommissionen (KOM(2009) 215 endelig udg.) — Hvilken rolle spiller fairtrade og handelsrelaterede ngo-garantiordninger for bæredygtighed?

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

 • Den beskriver udviklingen siden den meddelelse om fairtrade*, der blev offentliggjort i 1999 af Europa-Kommissionen.
 • Den foreslår foranstaltninger, som offentlige myndigheder, tilhængere af fairtrade og andre kan træffe for at fremme konceptet.

HOVEDPUNKTER

Siden 1999 er der blevet indført et enkelt, uvildigt verificeret fairtradekvalitetsmærke. Det erstatter nationale mærker og har øget forbrugernes bevidsthed.

 • Fairtradekriterierne omfatter:
  • en rimelig produktionspris;
  • forudbetaling af en del af prisen, hvis producenten ønsker det;
  • langsigtede stabile forbindelser;
  • gennemskuelighed og sporbarhed i hele forsyningskæden;
  • produktionsbetingelser, der overholder konventionerne fra Den Internationale Arbejdsorganisation;
  • respekt for miljøet, menneskerettighederne — især kvinders og børns — og traditionelle produktionsmetoder;
  • støtte til produktion og markedsadgang for producentorganisationerne;
  • oplysningsaktiviteter om fairtradeproduktion og målsætninger for fairtrade;
  • konsekvensanalyser af konceptet.

Kommissionen foreslår, at:

 • private ordninger til fremme af fairtrade og bæredygtig handel:
  • fortsat skal være uden statslig indblanding;
  • skal undersøge mulige synergier og forståelse blandt hinanden;
  • skal vurdere virkningen af deres initiativer på en objektiv måde;
 • offentlige indkøbspolitikker skal tage fairtrademærket med i overvejelserne, når de rekvirerer bæredygtige varer og tjenesteydelser;
 • EU skal identificere måder, hvorpå EU-budgettet kan anvendes til at fremme fairtrade.

I 2010 forelagde Kommissionen en meddelelse, som fremhævede den tredobbelte fordel ved mere åben handel for økonomisk vækst, valgmuligheder for forbrugerne og jobskabelse.

I 2012 fremlagde Kommissionen en ny meddelelse om styrkelse af synergien mellem handels- og udviklingspolitikker. Den forklarede, at kombinationen kunne sætte skub i job og vækst i EU og skabe bedre forhold for handel og investering i udviklingslande.

* VIGTIGE BEGREBER

Fairtrade: et handelspartnerskab baseret på dialog, gennemsigtighed og respekt, der efterstræber større lighed i international handel. Det bidrager til bæredygtig udvikling ved at tilbyde bedre handelsforhold til marginaliserede producenter og arbejdstagere og sikre deres rettigheder — især i udviklingslandene. Fairtradeorganisationerne er — med opbakning fra forbrugerne — aktivt engageret i at støtte producenter, øge opmærksomheden og fremme ændringer i regler og praksis for international handel.

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Bidrag til bæredygtig udvikling: Hvilken rolle spiller fairtrade og handelsrelaterede ngo-garantiordninger for bæredygtighed? (KOM(2009) 0215 endelig udg. af 5.5.2009)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om »fair trade« (KOM(99) 619 endelig udg. af 29.11.1999)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Handel, vækst og verdensanliggender: Handelspolitikken som et centralt element i EU’s 2020-strategi (KOM(2010) 612 endelig udg. af 9.11.2010)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Handel, vækst og udvikling — En skræddersyet handels- og investeringspolitik for de lande, der har størst behov (KOM(2012) 22 endelig af 27.1.2012)

seneste ajourføring 07.12.2016

Top