Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moderniseret EF-toldkodeks

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Moderniseret EF-toldkodeks

EF-toldkodeksen fastsætter og definerer den lovgivning, som gælder for import og eksport af varer mellem Fællesskabet og tredjelande. Den nye kodeks har som formål at lette handlen og samtidig garantere et højt sikkerhedsniveau ved grænserne.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) [Den Europæiske Unions Tidende L 145 af 4.6.2008].

RESUMÉ

Ifølge den moderniserede toldkodeks etableres et nyt elektronisk toldmiljø. Den nye kodeks samler medlemsstaternes fælles toldprocedurer og øger samtidig konvergensen mellem it-systemerne i de 28 toldadministrationer. Den erstatter EF-toldkodeksen af 1992 fra den 1. november 2013.

EF-toldkodeksens bestemmelser

Den moderniserede toldkodeks af 2008 omhandler:

 • almindelige bestemmelser om toldlovgivningens anvendelsesområde, toldmyndighedernes rolle samt personers rettigheder og pligter i henhold til toldlovgivningen,
 • elementer, på grundlag af hvilke import- eller eksportafgifter og andre foranstaltninger, der er fastsat som led i varehandelen, finder anvendelse (den fælles toldtarif, varers oprindelse, varers toldværdi),
 • toldskyld og sikkerhedsstillelse,
 • toldbehandling af varer, der føres ind i fællesskabets toldområde,
 • almindelige regler for toldmæssig status, henførsel af varer under en toldprocedure, verifikation, frigivelse og bortskaffelse af varer,
 • overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter,
 • særlige toldprocedurer opdelt i fire økonomigrupper (forsendelse, oplagring, særlig anvendelse, forædling),
 • toldbehandling ved varers afgang fra fællesskabets toldområde (varer, der forlader toldområdet, eksport og reeksport, fritagelse for eksportafgifter),
 • toldkodeksudvalget og procedure for Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger.

De nye bestemmelser indebærer en strømlining af toldprocedurerne både for at lette handelen og for at forhindre nye trusler.

Gennem en styrkelse af de fælles regler og operationelle rammer for toldmyndighederne fastlægger kodeksen således moderne edb-baserede processer der skal:

 • generelt forenkle og ensarte anvendelsen af toldlovgivningen,
 • forbedre toldkontrollen, som primært foretages ud fra en risikoanalyse inden for de fælles rammer for risikostyring . Andre kontroller end toldkontrol skal så vidt muligt foretages samtidig med toldkontrollen ved en fælles skranke,
 • lette toldbehandlingsprocedurerne, som omlægges til udelukkende at foregå elektronisk, forenkles mest muligt og kan foretages centralt,
 • rationalisere de nuværende toldprocedurer økonomiske procedurer og/eller suspensionsprocedurer, som laves om til særlige procedurer, der giver mulighed for forsendelse (ekstern og intern), oplagring (midlertidig opbevaring, toldoplag, frizoner), særlig anvendelse (midlertidig import, særligt anvendelsesformål) eller forædling (aktiv eller passiv forædling) af varer for bedre at opfylde operatørernes økonomiske behov og forenkle adgangen.

Ifølge Kommissionens meddelelse af 2003 med titlen Enkle og papirløse rammer for told og handel bliver anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier obligatorisk.

Fælles it-systemer muliggør elektronisk dataudveksling mellem toldmyndigheder og samtidig overholdelse af reglerne for databeskyttelse. Systemerne skal særligt omfatte:

 • toldformaliteter udført af de økonomiske operatører ,
 • toldprocedurer (særligt ved centraliseret toldbehandling) og registrering/autorisation af økonomiske operatører (udpegning og registrering af økonomiske operatører - EORI – tildeling af status som autoriseret økonomisk operatør med tilladelse til at udnytte forenklede toldbestemmelser og/eller sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser - AEO),
 • risikoforvaltning via en fælles ramme udviklet af Kommissionen og medlemsstaterne. Formålet er at give toldmyndighederne mulighed for at foretage kontroller baseret på nationale, fællesskabs- eller internationale analyser.

Det fælles merværdiafgiftssystem

De nye retlige rammer gør det muligt at forenkle toldformaliteterne for udveksling af varer mellem områder, som er en del af Fællesskabets toldområde, gældende for varer omfattet af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem samt for varer, som ikke er omfattet heraf.

Baggrund

EF-toldkodeksen er blevet moderniseret som følge af, at EKSF-traktaten er udløbet, og som følge af de to EU-udvidelser. Derudover er den blevet bragt i overensstemmelse med den internationale konvention om Forenkling og Harmonisering af Regler om Toldbehandling og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 450/2008, [Vedtaget: Fælles beslutningstagningCOD/2005/0246]

24.6.2008

-

EUT L 145 af 4.6.2008

Retsakt(er) indeholdende ændringer

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 528/2013

19.6.2013

-

EUT L 165 af 18.6.2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 15. januar 2008 om papirløse rammer for told og handel [Den Europæiske Unions Tidende L 23/21 af 26.1.2008].

Seneste ajourføring: 24.02.2014

Top