Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Internationale Straffedomstol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den Internationale Straffedomstol

RESUMÉ AF:

Rådets afgørelse 2011/168/FUSP om EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

  • Formålet er at fremskynde verdenssamfundets støtte til Romstatutten, som er den traktat, der styrer Den Internationale Straffedomstol (ICC), og samtidig bevare dens integritet, uafhængighed, og at den fungerer efter hensigten.
  • Den giver også udtryk for, at EU støtter samarbejde med ICC samt gennemførelsen af komplementaritetsprincippet (*).

HOVEDPUNKTER

Fremskyndelse af verdenssamfundets støtte

  • EU og de 28 medlemslande skal fremskynde verdenssamfundets støtte til Romstatutten gennem forhandlinger og politisk dialog med ikke-EU-lande eller regionale organisationer og/eller ved at vedtage initiativer, som fremmer statuttens værdier, principper og regler.
  • EU og EU-landene skal samarbejde med ikke-EU-lande, internationale institutioner og ikkestatslige organisationer med henblik på at fremskynde verdenssamfundets støtte.
  • EU-landene skal dele deres erfaringer om gennemførelse af statutten med ikke-EU-lande. Desuden kan EU og EU-landene bidrage med teknisk eller økonomisk bistand til disse ikke-EU-lande.

Garanti for ICC’s uafhængighed

For at kunne gøre dette skal EU og EU-landene:

Støtte til effektiv funktion

  • EU og EU-landene kan indgå særlige ordninger eller aftaler med henblik på at støtte ICC’s effektive funktion.
  • Fuldt samarbejde med ICC er en forudsætning for dens effektive funktion. EU og EU-landene handler for at sikre fuldt samarbejde med ikke-EU-lande og ICC, herunder hurtig fuldbyrdelse af arrestordrer.
  • EU’s reaktion på ikke-EU-landes manglende samarbejde med ICC fokuserer på, hvordan EU og EU-landene skal håndtere manglende samarbejde.

Handlingsplan

Handlingsplanen for opfølgning på denne afgørelse fokuserer blandt andet på at koordinere EU-aktiviteter i forbindelse med at gennemføre afgørelsens mål og gennemføre komplementaritetsprincippet.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 21. marts 2011.

BAGGRUND

ICC er en uafhængig international organisation med hjemsted i Haag i Nederlandene. Dens arbejde består i at retsforfølge gerningsmændene til folkedrab (*), forbrydelser mod menneskeheden (*) og krigsforbrydelser (*). Den reguleres af Romstatutten, som trådte i kraft den 1. juli 2002 og er blevet ratificeret af alle EU-landene.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Komplementaritet er i denne sammenhæng princippet om, at ICC er den sidste instans, hvilket vil sige, at den kun bør efterforske og retsforfølge, når de nationale domstole ikke har kunnet nå resultater.

(*) Folkedrab: handlinger, som udføres med den hensigt helt eller delvist at nedslagte en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe.

(*) Forbrydelser mod menneskeheden: handlinger, som udføres som en del af et udbredt og systematisk angreb rettet mod civilbefolkninger.

(*)Krigsforbrydelser: handlinger, som overtræder den humanitære ret (f.eks. Genèvekonventionerne). Det er for eksempel at mishandle krigsfanger, dræbe gidsler eller forsætligt ødelægge byer eller landsbyer.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2011/168/FUSP af 21. marts 2011 om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af fælles holdning 2003/444/FUSP (EUT L 76 af 22.3.2011, s. 56-58)

seneste ajourføring 16.02.2016

Top