Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Chartret om grundlæggende rettigheder i praksis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Chartret om grundlæggende rettigheder i praksis

RESUMÉ AF:

Meddelelse fra Kommissionen (KOM(2010) endelig udg.) — Strategi for en effektiv gennemførelse af EU's charter om grundlæggende rettigheder

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

 • Den præsenterer Europa-Kommissionens strategi for en effektiv gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder i EU.
 • Den omhandler den rolle, som grundlæggende rettigheder spiller i lovgivningsprocessen, herunder Kommissionens metoder til udarbejdelse af ny lovgivning, samt i gennemførelsen af EU-lovgivning.

HOVEDPUNKTER

Med Lissabon-traktatens ikrafttræden den 1. december 2009 blev chartret om grundlæggende rettigheder juridisk bindende. Chartrets nye status skulle styrke EU's indsats for overholdelse af de grundlæggende rettigheder.

Da Kommissionens strategi sigter mod at sikre en effektiv håndhævelse af de grundlæggende rettigheder, som chartret beskriver, skal EU gå foran med et godt eksempel med henblik på at:

 • sikre, at mennesker, der bor i EU, nyder de rettigheder, der er stadfæstet i chartret
 • opbygge gensidig tillid mellem EU-landene
 • opbygge offentlig tillid til EU's politikker
 • øge troværdigheden i EU's menneskerettighedsindsats udadtil.

En kultur i Kommissionen, der støtter grundlæggende rettigheder

Kommissionen gennemfører regelmæssige kontroller for at sikre, at de udarbejdede lovforslag og love overholder chartret. Den bør imidlertid styrke kontrollen i de forskellige departementer, der udarbejder lovforslag og love, og opbygge en »kultur, der understøtter grundlæggende rettigheder« i alle procedurens faser. Det er særligt vigtigt ved vurdering af forslagenes nødvendighed og proportionalitet, især da nogle rettigheder er absolutte (f.eks. menneskelig værdighed, forbud mod tortur osv.), hvor andre rettigheder under visse omstændigheder kan være indskrænkede.

Kommissionen følger en metodologi til at sikre en systematisk og grundig kontrol vedrørende overholdelse af de grundlæggende rettigheder i udkast til lovforslag under:

 • indledende høringer
 • konsekvensanalyser (i 2011 udsendte Kommissionen retningslinjer for at tage højde for grundlæggende rettigheder i disse analyser)
 • udarbejdelse af udkast til love.

Kommissionen foretager også kontroller for at sikre, at chartret afspejles i ex post evalueringen af EU's instrumenter. Den søger at sikre, at der gøres en indsats for at anvende metodologien i praksis. Den vil være særlig opmærksom på forslag og retsakter, der:

 • rejser særlige spørgsmål om forenelighed med chartret
 • specifikt tager sigte på at fremme en af chartrets grundlæggende rettigheder.

Chartret og lovgivningsprocessen

Kommissionens metodologi anvendes kun i lovgivningsprocessens indledende trin. Kommissionens forslag kan efterfølgende blive ændret af Rådet eller Europa-Parlamentet uden en systematisk analyse af ændringernes konsekvenser og deres forenelighed med grundlæggende rettigheder. Kommissionen er derfor indstillet på at bistå de øvrige institutioner med effektivt at tage højde for de følger, som deres ændringsforslag har på gennemførelsen af chartret. I tilfælde, hvor ændringer til Kommissionens forslag ikke i tilstrækkelig grad sikrer overholdelse af de grundlæggende rettigheder, kan Kommissionen give udtryk for sin uenighed i en nedsættelse af beskyttelsesstandarderne, og den kan til dette formål anvende de midler, den råder over, herunder at forslaget trækkes tilbage. Ændringsforslag, der rejser spørgsmål om forenelighed med chartret, skal omfattes af drøftelser mellem institutionerne.

Chartret og EU-landene

Bestemmelserne i chartret er udelukkende rettet til EU-landene ved gennemførelse af EU-lovgivning. Kommissionen søger at sikre overholdelse af de grundlæggende rettigheder ved at:

 • minde EU-landene om deres pligt til at overholde chartret og bistå dem i gennemførelsen af EU-lovgivningen
 • indføre traktatbrudsprocedurer mod et EU-land, der ikke overholder sine forpligtelser.

Information til offentligheden

Borgerne skal oplyses om de rettigheder, der er fastsat i chartret, og om, hvordan de kan håndhæve dem, når de krænkes, særligt hvad angår børns rettigheder. Det er vigtigt, at borgerne kender de til rådighed værende retsmidler, og at de har alle relevante oplysninger til hjælp for at søge erstatning. Derfor søger Kommissionen at gøre en målrettet og skræddersyet indsats for at lette kommunikationen, herunder:

 • yderligere oplysning om EU's rolle og beføjelser med hensyn til grundlæggende rettigheder
 • tiltag til at sikre, at praktisk information om de eksisterende retsmidler er til rådighed, helt konkret via e-justice portalen.

Årsrapporter om gennemførelsen af chartret

Med henblik på en status på gennemførelsen af chartret og for at sikre en løbende udveksling af synspunkter med Europa-Parlamentet og Rådet udarbejder Kommissionen årsrapporter om anvendelsen af chartret. Disse udarbejdes i tæt samarbejde med alle institutioner og relevante interessenter.

BAGGRUND

Der er flere oplysninger på webstedet for EU's charter om grundlæggende rettigheder.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen: Strategi for Den Europæiske Unions effektive gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder (KOM(2010) endelig udg.) af 19. oktober 2010)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — Indholdsfortegnelse (EUT C 326 af 26.10.2012, s. 392)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Retningslinjer for indarbejdelse af grundlæggende rettigheder i Kommissionens konsekvensanalyser (SEC(2011) 567 final af 6.5.2011)

seneste ajourføring 28.06.2016

Top