Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vold mod kvinder og piger: EU’s retningslinjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vold mod kvinder og piger: EU’s retningslinjer

 

RESUMÉ AF:

EU’s retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE RETNINGSLINJER?

 • EU har forpligtet sig til en langsigtet indsats for kvinders rettigheder med fokus på at bekæmpe vold mod kvinder* og piger.
 • Retningslinjerne opstiller mål, der skal opfordre EU-landene og resten af verden til en forpligtende indsats.

HOVEDPUNKTER

Vold mod kvinder og piger er et globalt fænomen med rødder i økonomiske uligheder og ulige styrkeforhold mellem køn samt skikke, traditioner, religiøse værdier, politisk ustabilitet og væbnede konflikter.

Den har alvorlige følger for ofrenes fysiske og mentale sundhed og for samfundsudviklingen generelt.

Retningslinjerne har tre indbyrdes afhængige mål:

 • at forebygge vold mod kvinder og piger
 • at beskytte og støtte ofrene
 • at retsforfølge dem, der begår volden.

For at opnå dette søger retningslinjerne i samarbejde med EU-landene at:

 • fremme ligestilling og bekæmpe diskrimination mod kvinder i anerkendelse af, at begrænsninger af kvinders socioøkonomiske og politiske rettigheder gør dem mere udsatte for vold
 • fokusere på lovgivning og offentlige politikker, som diskriminerer kvinder og piger, og at bekæmpe diskrimination i privatlivet og fastlåste kønsrollemønstre
 • forbedre dataindsamling og finde bedre metoder til at genkende tegn på vold mod kvinder
 • indføre fælles strategier, som virkelig fungerer, og som inddrager alle personer og sektorer i samfundet, inklusive politikere og medier
 • anfægte straffrihed * for dem, der begår vold, og sørge for, at de bliver gjort ansvarlige
 • sikre, at voldshandlinger efterforskes hurtigt og alvorligt, og at strafferetssystemet fungerer på en måde, så kvinder opfordres til at vidne
 • forbedre uddannelse i retshåndhævelse, retshjælp, beskyttelse af ofre og vidner og skabe betingelser, så ofre ikke længere er økonomisk afhængige af dem, der begår vold.

EU vil regelmæssigt tage emnet op uden for EU, inklusive i De Forenede Nationer (FN). Der vil også blive refereret til kvinders rettigheder i alle mandater over de særlige EU-repræsentanter og udsendinge. Især vil EU opfordre landene til at ratificere FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW).

EU har som mål at forebygge vold og at hjælpe ofre for vold gennem støtte til:

 • voldsofrenes retsadgang
 • Den rolle, som FN’s særlige rapportør om vold mod kvinder spiller i tilfælde, hvor vold mod kvinder er meget udbredt og i vidt omfang ikke straffes
 • tiltag imod straffrihed ved at overvåge retssager
 • kvinderettighedsforkæmpere og kvindelige menneskerettighedsforkæmpere*
 • gratis psykologhjælp, juridisk bistand, husly og resocialisering af ofrene og deres børn
 • adgang til information og sundhedsydelser, navnlig hvad angår seksuel og reproduktiv sundhed
 • programmer, der fremmer retten til at tage beslutninger vedrørende seksualitet uden at blive udsat for tvang, diskrimination eller vold
 • programmer rettet mod kvinder, som er i en situation, der øger deres risiko for at blive ofre for vold
 • undervisning i grundlæggende rettigheder og styrkelse af kvinders og pigers position
 • oplysning med fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder og fastlåste kønsrollemønstre, især rettet mod mænd og drenge
 • programmer, der har til formål at forbedre økonomisk uafhængighed for kvinder
 • kampagner, der fokuserer på at gribe ind over for systematisk tilsidesættelse af piger, især i forbindelse med officiel fødselsregistrering og skolegang.

I særligt alvorlige tilfælde, f.eks. hvor vold begås eller tolereres af staten under krænkelse af internationale forpligtelser, vil EU overveje særlige skridt.

BAGGRUND

Retningslinjerne bygger på en række undersøgelser og initiativer, inklusive FN’s generalsekretærs tilbundsgående undersøgelse om vold mod kvinder (2006), arbejdet fra FN’s særlige rapportør om vold mod kvinder (2008), FN’s resolution 61/143 om bekæmpelse af vold mod kvinder (2006) og FN’s Sikkerhedsråds resolutioner 1325 (2000) og 1820 (2008) om kvinder, fred og sikkerhed.

De bygger også på Europa-Parlamentets resolution 2005/2215 om situationen for kvinder i væbnede konflikter og deres rolle i genopbygning.

Der er yderligere oplysninger på:

* VIGTIGE BEGREBER

Vold mod kvinder: enhver kønsbestemt voldshandling, der resulterer i eller sandsynligvis vil resultere i fysisk, seksuel eller psykologisk skade eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse. Dette kan ske inden for familien eller i det generelle samfund eller blive begået eller tolereret af landet som helhed.

Straffrihed: fritagelse eller frihed fra straf for forårsagede skader.

Menneskerettighedsforkæmpere: enkeltpersoner eller grupper, der fremmer og beskytter menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, såsom civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, herunder kvinders rettigheder.

HOVEDDOKUMENT

EU’s retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem, Rådet for Almindelige Anliggender af 8. december 2008.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57-73).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om oprettelse af et program for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62-72).

seneste ajourføring 27.06.2016

Top