Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse

 

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den fastsætter et fælles system i Den Europæiske Union (EU) til kontrol af eksport, overførsel, transit og mæglervirksomhed (mellemhandlere, der køber og sælger på vegne af andre) i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse*. Systemet er nødvendigt for at leve op til EU's internationale forpligtelser og ansvar, især vedrørende ikke-spredning (dvs. forhindre spredning af atomvåben).
 • Den fastsætter en fælles EU-kontrolliste såvel som regler for gennemførelsen af forordningen. Der kræves en udførselstilladelse for at eksportere et produkt med dobbelt anvendelse fra EU til lande uden for EU.

HOVEDPUNKTER

 • Produkter med dobbelt anvendelser er varer og teknologi til civile eller militære formål, herunder produkter, der kan indgå i fremstillingen af kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer.
 • Handel med produkter med dobbelt anvendelse udgør en betydelig del af EU's udenrigshandel. De seneste opgørelser viser, at eksporten fra EU af kontrollerede produkter med dobbelt anvendelse tegner sig for 85 mia. EUR.

EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse

 • Forordningens bilag I indeholder en liste over produkter med dobbelt anvendelse, som kræver godkendelse. Bilag I bliver opdateret årligt for at sikre overensstemmelse med internationale regler og forpligtelser indgået af:
 • Ikke opførte produkter med dobbelt anvendelse: eksport af visse produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I, kan kræve godkendelse, når der er grund til at tro, at de er bestemt til anvendelse i forbindelse med et program for biologiske, kemiske, nukleare våben eller ballistiske missilvåben eller til militær anvendelse i lande, der er omfattet af en våbenembargo.
 • I undtagelsestilfælde kan EU-landene pålægge yderligere kontroller på produkter, der ikke er angivet på listen, af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.
 • EU-landene anvender også restriktioner for mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse samt for transit heraf gennem EU.
 • Fri bevægelighed for produkter med dobbelt anvendelse inden for EU: med undtagelse af nogle følsomme produkter på listen i forordningens bilag IV (som elektrisk aktiverede detonatorer) kan produkter med dobbelt anvendelse frit handles inden for EU.

Udførselstilladelser

Forordningen omfatter fire typer udførselstilladelser, som fremgår herunder:

 • 1.

  Generelle EU-udførselstilladelser (EUGEA'er) tillader eksport af visse produkter med dobbelt anvendelse til visse lande og under visse betingelser (se forordningens bilag II). De dækker blandt andet:

  • eksport af nogle produkter med dobbelt anvendelse til lande som Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz og USA
  • eksport af nogle produkter med dobbelt anvendelse efter reparation/udskiftning
  • midlertidig eksport af nogle produkter med dobbelt anvendelse til udstillinger/messer
  • eksport af nogle telekommunikationsprodukter og kemikalier til visse destinationer.
 • 2.

  Nationale udførselstilladelser (NGEA'er) kan udstedes af EU-lande, hvis de ligger i forlængelse af eksisterende EUGEA'er og ikke omhandler produkter, der er angivet i forordningens bilag II (f.eks. uran eller humane og animalske patogener såsom visse vira, herunder ebola).

 • 3.

  Globale licenser udstedes af nationale myndigheder til én eksportør og kan dække flere produkter til flere lande eller slutbrugere.

 • 4.

  Individuelle licenser udstedes af nationale myndigheder til én eksportør og dækker eksport af et eller flere produkter med dobbelt anvendelse til én slutbruger eller modtager i et ikke-EU-land.

Netværk af udførselskontrolmyndigheder

Forordningen opretter et netværk af kompetente udførselskontrolmyndigheder, der koordineres af Koordinationsgruppen vedrørende Produkter med Dobbelt Anvendelse, og som udveksler oplysninger om udførselskontrol og udvikler værktøjer til gennemførelse heraf.

Den politiske revision af eksportkontrollen

 • Forordningen kræver, at Europa-Kommissionen udfører en revision af EU's politik for eksportkontrol. I oktober 2013 fremlagde Kommissionen en rapport om gennemførelses- og konsekvensanalyse for Rådet og Europa-Parlamentet. Den konkluderer, at den aktuelle ordning for kontrol med udførsel er baseret på et solidt retligt og institutionelt grundlag, men at den bør ajourføres for at kunne skabe den moderne kontrolkapacitet, som EU har brug for i fremtiden.
 • I april 2014 blev en meddelelse, der skitserede en langsigtet vision for EU's strategiske eksportkontrol og konkrete politiske muligheder for moderniseringen af eksportkontrolsystemet, vedtaget. I 2015 foretog Kommissionen en konsekvensanalyse og fremlagde et lovforslag vedrørende modernisering af EU's eksportkontrol i september 2016.

HVORNÅR ER FORORDNINGEN GÆLDENDE FRA?

Den trådte i kraft den 27. august 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Produkter med dobbelt anvendelse: produkter, der kan anvendes til både civile og militære formål, f.eks. uran, der kan indgå både i kernekraftværker og kernevåben.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1-269)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 428/2009 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Revision af eksportkontrolpolitikken: Sikkerhed og konkurrenceevne i en verden i forandring (COM(2014) 244 final af 24.4.2014)

seneste ajourføring 13.02.2017

Top