Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-importtoldpræferencer for udviklingslande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-importtoldpræferencer for udviklingslande

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • I 2012 vedtog Den Europæiske Union (EU) nye regler for at refokusere det system, som har været anvendt siden 1971. De gør systemet mere transparent og forudsigeligt for begunstigede lande, særligt set i lyset af de ændrede globale handelsmønstre i de seneste årtier. Systemet er rettet mod de lande, som har størst behov.
 • Forordningen omfatter ikke lande, som allerede nyder godt af fordelene af frihandelsaftaler med EU eller andre »autonome« ordninger med blokken (som regel midlertidige og afventende mere omfattende, langsigtede aftaler med EU).

HOVEDPUNKTER

EU’s arrangement med generelle toldpræferencer (GSP) lader udviklingslandene betale lavere told på deres eksport til EU. Dette hjælper med at styrke deres økonomi.

Ordningens tre dele

 • standard GSP – takster for varer importeret fra et udviklingsland reduceres eller indstilles. Undtagelse – dette gælder ikke lande, som af Verdensbanken er blevet klassificeret som lande med høj indkomst eller indkomst over middel i de tre år op til EU's opdatering af listen over begunstigede lande.
 • GSP+ (ansporende ordning) – endnu lavere takster for lande, som ratificerer og gennemfører 27 specificerede internationale konventioner, der dækker menneske- og arbejdsrettigheder, miljø og god regeringsførelse.
 • EBA (Alt undtagen våben-initiativet) for mindst udviklede lande – fuld told- og kvotefri import på alle varer fra lande, som af FN er defineret som de mindst udviklede lande, bortset fra våben.

Suspension af lande

EU kan i nogle tilfælde suspendere de lavere takster af grunde såsom:

 • krænkelse af grundlæggende principper i konventionerne om menneske- og arbejdsrettighederne
 • illoyale handelspraksisser
 • alvorlige mangler i toldkontrollen (f.eks. eksport eller forsendelse af illegale stoffer)
 • Hvis den nationale lovgivning i et land under GSP+-ordningen ikke længere inkorporerer de relevante konventioner (eller lovgivningen ikke er effektivt implementeret).

Diskontinuitet i landes udvikling

 • Nogle lande er fattige, men udvikler samtidig en yderst konkurrencedygtig eksportindustri. Så snart det sker, er der ikke behov for præferencer for vellykket indtrængen på EU's markeder.
 • GSP-arrangementet tilbagetrækker præferencer fra lande med en sådan konkurrencedygtig produktsektor med brug af en »gradueringsmekanisme«.

Mere stabil og forudsigelig

 • Den nye GSP, som er gyldig i ti år (mod den seneste ordnings tre år), giver importører og eksportører mere stabilitet og forudsigelighed.
 • Eksportørerne ved, at i tilfælde af, at der laves ændringer på listen over begunstigede lande, følger der en overgangsperiode på minimum et år. Landene har nu den sikkerhed, at de kun vil blive fjernet fra listen over begunstigede lande, hvis FN vurderer dem som lande med høj indkomst eller indkomst over middel tre år i træk.

Midlertidige importrestriktioner

EU kan anvende sikkerhedsforanstaltninger (midlertidige restriktioner), hvis import fra begunstigede lande forårsager eller truer med at forårsage »alvorlige vanskeligheder« for en EU-producent. EU kan også anvende tilsynsforanstaltninger for landbrugsprodukter. Ingen af disse foranstaltninger er blevet sat i kraft i den tid, arrangementet har eksisteret.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den har været gældende siden den 20. november 2012.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af den 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1-82)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 978/2012 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Særlige regler

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 155/2013 af 18. december 2012 om regler for proceduren for indrømmelse af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (EUT L 48 af 21.2.2013, s. 5–7)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1083/2013 af 28. august 2013 om regler for proceduren for midlertidig tilbagetrækning af toldpræferencer og vedtagelse af generelle beskyttelsesforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 16–21)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1978 af 28. august 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 for så vidt angår bestemmelserne for anvendelse af artikel 8 anført i VI til samme forordning (EUT L 289 af 5.11.2015, s. 1–2)

Landedækning

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 496/2013 af 29. maj 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (EUT L 143 af 30.5.2013, s. 11–19)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 607/2013 af 12. juni 2013 om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om midlertidig tilbagetrækning af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 13–14)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1421/2013 af 30. oktober 2013 om ændring af bilag I, II og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (EUT L 355 af 31.12.2013, s. 1–15)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1015/2014 af 22. juli 2014 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 154/2013 (EUT L 283 af 27.9.2014, s. 20–22)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1016/2014 af 22. juli 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (EUT L 283 af 27.9.2014, s. 23–24)

Liste over lande, der er berettiget til særlig GSP+-ordning

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 182/2014 af 17. december 2013 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (EUT L 57 af 27.2.2014, s. 1–2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1386/2014 af 19. august 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (EUT L 369 af 24.12.2014, s. 33–34)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/602 af 9. februar 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 for så vidt angår sårbarhedstærsklen defineret i punkt 1, litra b), i bilag VII til samme forordning (EUT L 100 af 17.4.2015, s. 8–9)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/79 af 25. november 2015 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (EUT L 17 af 26.1.2016, s. 1–2)

GSP-dækning efter produkt

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/330 af 8. marts 2016 om suspension af toldpræferencerne for visse GSP-begunstigede lande med hensyn til visse GSP-afsnit i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 2017-2019 (EUT L 62 af 9.3.2016, s. 9–11)

seneste ajourføring 13.03.2017

Top