Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handel med sælprodukter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handel med sælprodukter

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter ensartede regler for at bringe sælprodukter i omsætning i EU.

HOVEDPUNKTER

 • Sælprodukter må kun bringes i omsætning i EU, hvis de stammer fra inuitsamfundenes* og andre oprindelige samfunds jagt. Jagten skal:
  • være samfundets traditionelle jagt
  • bidrage til samfundets underhold for at give det mad og indtægter og må ikke udføres i erhvervsøjemed
  • tage fuldt hensyn til dyrevelfærd og samtidig tage hensyn til samfundets livsstil samt jagtens formål med at bidrage til samfundets underhold.
 • Når et sælprodukt bringes i omsætning, skal det have et certifikat, der bekræfter, at alle betingelser nævnt herover er opfyldt.
 • Organer, der er bemyndiget af Europa-Kommissionen, udsteder certifikaterne.
 • Rejsende og deres familier må importere sælprodukter til deres personlige brug. Hvis sådanne produkter skal importeres på et senere tidspunkt, skal de rejsende være i besiddelse af den relevante dokumentation.
 • Hvis Kommissionen har beviser for, at produkterne stammer fra en sæljagt udført primært i erhvervsøjemed, kan den forbyde eller begrænse salget af disse produkter på EU’s marked.
 • Kommissionen underretter offentligheden, de kompetente myndigheder og toldmyndighederne om betingelserne for at bringe sælprodukter i omsætning i EU.
 • Inden den 31. december 2018 og derefter hvert fjerde år skal EU-landene aflægge rapport til Kommissionen om de foranstaltninger, de har truffet for at gennemføre lovgivningen.
 • Kommissionen forelægger inden for et år efter at have modtaget de nationale rapporter en samlet rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Den første rapport bliver forelagt inden den 31. december 2019.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den gælder fra den 20. november 2009.

BAGGRUND

Sæler bliver jaget i og uden for EU til mange forskellige formål. De bruges til at fremstille kød, olie, spæk, organer og pelsskind samt til så forskellige produkter som Omega 3-kapsler og klæder.

VIGTIGT BEGREB

(*) Inuit: oprindelige medlemmer af inuitternes område, dvs. de arktiske og subarktiske egne, hvor inuitterne i dag eller traditionelt har oprindelige folks interesser og rettigheder, og som af inuitterne anerkendes som medlemmer af deres folk. Begrebet omfatter inupiat, yupik (Alaska), inuit, inuvialuit (Canada), kalaallit (Grønland) og yupik (Rusland).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 af 16. september 2009 om handel med sælprodukter (EUT L 286 af 31.10.2009, s. 36-39)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1007/2009 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1850 af 13. oktober 2015 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter (EUT L 271 af 16.10.2015, s. 1-11)

seneste ajourføring 31.03.2016

Top