Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk kulturarvsmærke

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europæisk kulturarvsmærke

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse nr. 1194/2011/EUom oprettelse af det europæiske kulturarvsmærke

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

 • Den indfører et europæisk kulturarvsmærke, der tildeles til steder beliggende i EU, som spiller en vigtig rolle for EU's historie, kultur og europæisk integration.

HOVEDPUNKTER

Formålet med det europæiske kulturarvsmærke er:

 • at fremhæve den fælles kulturarv, styrke tilhørsforholdet til EU og
 • at fremme den interkulturelle dialog.

Derudover spiller kulturarven en vigtig rolle i en økonomisk og bæredygtig udvikling af regionerne, især gennem kulturturisme.

Der lægges vægt på stedernes europæiske symbolske værdi og deres uddannelsesmæssige dimension, og dermed differentierer kulturarvsmærket sig fra de kulturarvsinitiativer, der er iværksat af Unesco (f.eks. verdensarvslisten eller den repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv) og Europarådet.

Tildelingskriterier

Følgende kan ansøge om tildeling:

 • monumenter
 • naturlandskaber, undersøiske, arkæologiske og industrielle steder eller byområder
 • kulturlandskaber
 • mindesteder
 • kulturgenstande (dvs. genstande med kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi for det pågældende land) og
 • immateriel kulturarv, der er knyttet til et sted (f.eks. mundtlige traditioner, ritualer, scenefolk), herunder moderne kulturarv.

Fælles ansøgninger kan indsendes af:

 • tværnationale steder, der er beliggende i forskellige EU-lande, og som fokuserer på 1 specifikt emne, og
 • nationale tematiske steder, der er en række steder, der er beliggende i 1 og samme land, og som fokuserer på et specifikt emne.

Steder, der er kandidater til mærket, skal kunne dokumentere 1 eller flere af følgende elementer:

 • deres tværnationale eller paneuropæiske karakter, hvordan deres historiske og aktuelle indflydelse og attraktionsværdi rækker ud over en medlemsstats nationale grænser
 • deres plads og rolle i europæisk historie og europæisk integration samt deres forbindelse til afgørende europæiske begivenheder, personligheder eller bevægelser
 • deres plads og rolle i udvikling og fremme af de fælles værdier, som ligger til grund for den europæiske integration (f.eks. Fredspaladset i Haag, Nederlandene).

Steder, der er kandidater til mærket, skal fremlægge et projekt, der:

 • udbreder kendskabet til stedets europæiske betydning
 • tilrettelægger uddannelsesaktiviteter
 • fremmer flersprogethed
 • deltager i aktiviteter inden for netværk af steder, der har fået tildelt mærket, og
 • gør en indsats for at gøre stedet mere synligt og attraktivt på europæisk plan.

Der skal ligeledes fremlægges en arbejdsplan, der beskriver, hvordan kandidaterne vil opfylde en række betingelser såsom en forsvarlig forvaltning af stedet, sikring af stedets bevarelse og sikring af adgang til stedet for det bredest mulige publikum.

Udvælgelsesprocedure

Hvert EU-land foretager en foreløbig udvælgelse af højst 2 steder hvert 2. år. Listen indgives til en europæisk jury af uafhængige eksperter, der udvælger højst 1 sted per medlemsstat. På baggrund af juryens indstilling udvælger Europa-Kommissionen de steder, som tildeles mærket.

De steder, der har fået tildelt mærket, overvåges regelmæssigt for at sikre, at de fortsat opfylder kriterierne, og at de gennemfører det projekt og den arbejdsplan, som de forelagde i deres ansøgning. Hvis det ikke er tilfældet, kan juryen foreslå tilpasninger i samarbejde med det pågældende land. Hvis de nødvendige foranstaltninger ikke iværksættes, kan Kommissionen frakende mærket.

Mærket tildeles med start i 2013.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den har været gældende siden den 23. november 2011.

BAGGRUND

Det europæiske kulturarvsmærke, som fremover bliver et formelt EU-initiativ, og som er et led i programmet Et Kreativt Europa (2014-2020), blev oprindeligt lanceret i 2006 på et fælles regeringsinitiativ med deltagelse af 18 EU-lande.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1194/2011/EU af 16. november 2011 om oprettelse af et EU-tiltag vedrørende det europæiske kulturarvsmærke (EUT L 303 af 22.11.2011, s. 1-9)

seneste ajourføring 04.07.2016

Top