Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arbejdsplanen på kulturområdet 2011-2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Arbejdsplanen på kulturområdet 2011-2014

Denne anden arbejdsplan, der er vedtaget under den europæiske kulturdagsorden, beskriver aktiviteterne på nationalt og EU-plan, der skal gennemføres på kulturområdet i perioden 2011-2014. Aktiviteterne er centreret omkring seks prioritetsområder: kulturel mangfoldighed og tværkulturel dialog, kulturelle og kreative industrier, kompetencer og mobilitet, kulturarv, kultur i de eksterne forbindelser og statistikker på kulturområdet.

DOKUMENT

Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om arbejdsplanen på kulturområdet 2011-2014 [Den Europæiske Unions Tidende C 325 af 2.12.2010].

RESUMÉ

Baseret på de strategiske målsætninger, der beskrives i Den Europæiske Kulturdagsorden, og på baggrund af de resultater, der er opnået som følge af Arbejdsplanen på kulturområdet 2008-2010, opstiller den aktuelle arbejdsplan seks prioritetsområder for kulturområdet, hvorunder der skal gennemføres konkrete aktiviteter.

Prioritetsområde A: Kulturel mangfoldighed, tværkulturel dialog og tilgængelig og inklusiv kultur

En arbejdsgruppe bestående af eksperter fra EU-landene vil udpege politikker og håndbøger i god praksis for de offentlige kunstneriske og kulturelle institutioner for dermed at støtte:

  • adgang til og deltagelse i kultur, særligt for dårligt stillede grupper
  • kulturel mangfoldighed og tværkulturel dialog ved at lægge vægt på kulturarvens tværkulturelle dimension og ved at fremme undervisning i kulturelle og musiske fag samt udviklingen af tværkulturelle kompetencer.

Arbejdsgruppen skal også udarbejde en håndbog i god praksis til nationale og europæiske kultur- og uddannelsesmyndigheder om udviklingen af nøglekompetencerne "kulturel bevidsthed og udtryksevne".

Kommissionen støtter kulturelt inklusive byer ved at udpege eksempler på god praksis, og den støtter flersprogethed ved at undersøge underteksters rolle med hensyn til at lære fremmedsprog.

Prioritetsområde B: Kulturelle og kreative industrier

En arbejdsgruppe skal udarbejde en politikvejledning og håndbøger i god praksis vedrørende:

  • udnyttelse af EU's støttemekanismer til fremme af kulturens rolle i lokal- og regionaludviklingen
  • strategier til støtte af eksport og internationalisering af de kulturelle og kreative industrier
  • støttemekanismer til rådighed for små og mellemstore virksomheder på området.

Kommissionen vurderer resultaterne af og foreslår opfølgning på Grønbog om Frigørelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale samt etablerer "den europæiske alliance af kreative industrier". Den skal også fremme kulturturisme og bæredygtig forvaltning heraf som motor for Europas sociale og økonomiske udvikling.

Prioritetsområde C: Kompetencer og mobilitet

Med henblik på at identificere barrierer for mobilitetsstøtteprogrammerne skal en arbejdsgruppe analysere og vurdere disse programmer med henblik på at indkredse god praksis, der kan afhjælpe hindringerne. Arbejdsgruppen skal også identificere typer af vellykkede kreative partnerskaber som udgangspunkt for en politikvejledning til fremme af sådanne partnerskaber. Derudover skal arbejdsgruppen udarbejde en håndbog i god praksis for alle typer kunstnerboliger.

Kommissionen skal undersøge muligheden for at oprette sektorråd på det kulturelle område, der skal bidrage til identifikation og udvikling af de kompetencer, der er brug for i sektoren. Med henblik på at fremme mediekendskab foretager Kommissionen en undersøgelse om evalueringsniveauer i EU-landene. Kommissionen fremsætter også forslag til indhold af og standarder for informations- og rådgivningstjenesterne vedrørende mobilitet. Derudover skal den udarbejde en håndbog i god praksis til de nationale myndigheder omhandlende administrativ praksis for kunstneres mobilitet

Prioritetsområde D: Kulturarven, herunder samlingers mobilitet

Med henblik på at forenkle processerne i forbindelse med samlingers mobilitet skal en arbejdsgruppe fastlægge god praksis med det formål at udarbejde en værktøjskasse.

Kommissionen vil sammen med EU-landene varetage opfølgningen på digitaliseringen af kulturarven. Tiltagene omfatter arbejde på filmarven og Europeana . Derudover vil de indføre det europæiske kulturarvsmærke. Der skal udarbejdes ansøgningsblanket samt retningslinjer for udvælgelses- og overvågningsprocedurer.

Endelig skal Kommissionen udarbejde en række værktøjer til bekæmpelse af illegal handel med kulturgoder og analysere systemerne til vurdering af kunstværker.

Prioritetsområde E: Kultur i de eksterne forbindelser

EU-landene og Kommissionen skal udvikle den strategiske tilgang til kultur i de eksterne forbindelser. De skal også forbedre samarbejdet på området, særligt vil Kommissionen gennem et fælles værktøj sikre informationsdeling. Derudover vil de fortsat opfordre partnerlandene til at ratificere UNESCO's konvention af 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed samt implementere den selv ved at indarbejde konventionens målsætninger i de relevante politikker på nationalt og EU-plan. Om nødvendigt indkalder Kommissionen ekspertgrupper, der skal støtte udviklingen af kulturelle forbindelser med tredjelande.

Prioritetsområde F: Kulturelle statistikker

Kommissionen vil sammen med EU-landene arbejde på at forbedre metoderne til og oplysningerne om kulturelle statistikker, herunder:

  • udvikling af en metoderamme
  • udarbejdelse af en ny udgave af Eurostat "lommebogen".

Derudover skal en ekspertgruppe nedsat af Kommissionen udarbejde værktøjer til stikprøveudvælgelse af data om kunstneres og kulturarbejderes mobilitet med henblik på at forbedre statistikkerne på området.

Seneste ajourføring: 17.02.2011

Top