Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kultur og EU’s internationale forbindelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kultur og EU’s internationale forbindelser

 

RESUMÉ AF:

Konklusioner om fremme af den kulturelle mangfoldighed og den interkulturelle dialog i EU’s og EU-landenes eksterne forbindelser

HVAD ER FORMÅLET MED KONKLUSIONERNE?

 • De har til formål at opfordre Europa-Kommissionen og landene i Den Europæiske Union (EU) til at definere tilgange til kulturelle forbindelser med ikke-EU-lande.
 • De har bidraget til at udløse en proces, hvorved:
  • EU-landene har vedtaget konklusioner om kultur i EU’s eksterne forbindelser med særligt fokus på EU’s rolle i udviklingssamarbejde,
  • Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten har udsendt en fælles meddelelse, som skitserer den form, som en fremtidig EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser kan tage.

HOVEDPUNKTER

 • Konklusionerne understreger, at kulturel udveksling og interkulturel dialog på globalt plan i høj grad bidrager til tilnærmelse mellem folk og styrkelse af samfundet og økonomien. Med dette in mente skal EU indarbejde kultur i sine politikker og programmer for udenrigsanliggender samt i sit samarbejde med ikke-EU-lande og internationale organisationer.
 • De opfordrer blandt andet EU-landene og Europa-Kommissionen til at:
  • fremme interkulturel dialog gennem projekter, oplysningsaktiviteter og udveksling af bedste praksis i og uden for EU for både kulturelle erhvervsudøvere og unge,
  • støtte udviklingen af flersprogethed og interkulturelle kompetencer,
  • fremme UNESCO’s konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed fra 2005, som EU er part i,
  • definere en EU-strategi for at indarbejde kultur i EU’s politikker for udenrigsanliggender på en konsekvent og systematisk måde, der sikrer, at aktiviteter på EU-plan supplerer EU-landenes,
  • fremme europæiske kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser uden for EU samt europæiske kulturelle erhvervsudøveres internationale mobilitet,
  • hjælpe med at bekæmpe forfalskning, piratkopiering samt tyveri og ulovlig handel med kulturgenstande på internationalt plan,
  • beskytte, bevare og fremme kulturarven.
 • Med henblik på bedre at definere EU’s strategier og aktiviteter på dette område fremhæver konklusionerne vigtigheden af omhyggelig analyse af kultursektorerne i partnerlande. De fremhæver også behovet for:
  • finansieringsprogrammer, som skal defineres og tilpasses til kultursektoren, hvor produktions- og distributionsstrukturer kan være små og have specifikke lokale funktioner,
  • bedre oplysning om støtteprogrammer og -foranstaltninger for potentielle deltagere,
  • øget inddragelse af kunstnere, kulturelle erhvervsudøvere og civilsamfundet i EU og partnerlandene ved udarbejdelse og gennemførelse af kulturpolitikken udadtil,
  • bedre samarbejde mellem EU-landenes kulturelle institutioner, der arbejder i partnerlande, og etablering af netværk.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 16. december 2008, forsamlet i Rådet, om fremme af den kulturelle mangfoldighed og den interkulturelle dialog i Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters eksterne forbindelser (EUT C 320 af 16.12.2008, s. 10-12)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (JOIN(2016) 29 final af 8.6.2016)

Rådets konklusioner om kultur i EU’s eksterne forbindelser med fokus på kultur i udviklingssamarbejdet (EUT C 417 af 15.12.2015, s. 41-43)

seneste ajourføring 08.11.2016

Top