Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikring af sikkert lejetøj i Den Europæiske Union

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikring af sikkert lejetøj i Den Europæiske Union

Alt legetøj, der fremstilles i eller importeres til Den Europæiske Union (EU), er underlagt strenge sikkerhedskrav, før det kan gøres tilgængeligt. Disse krav opdateres af og til for at tage højde for den teknologiske udvikling og den videnskabelige viden.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EU 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj.

RESUMÉ

Alt legetøj, der fremstilles i eller importeres til Den Europæiske Union (EU), er underlagt strenge sikkerhedskrav, før det kan gøres tilgængeligt. Disse krav opdateres af og til for at tage højde for den teknologiske udvikling og den videnskabelige viden.

HVAD ER MÅLET MED DIREKTIVET?

2009-direktivet fastsætter de sikkerhedskrav, som legetøj, der er fremstillet i EU, skal overholde. Det identificerer navnlig ansvarsområderne for de forskellige erhvervsdrivende i forsyningskæden fra producent til forhandler. Kravene er opstillet med henblik på at tilvejebringe et højt sundheds- og sikkerhedsniveau, beskytte offentligheden og miljøet samt sikre fair konkurrence på EU’s legetøjsmarked.

HOVEDPUNKTER

  • Legetøj er produkter, der udelukkende eller delvis er konstrueret eller beregnet til, at det skal bruges af børn under 14 år under leg.
  • Producenterne, der har detaljeret viden om produkterne, har ansvaret for at sikre, at deres legetøj overholder alle relevante sikkerhedskrav.
  • Importører må kun bringe legetøj fra lande uden for EU i omsætning, når det overholder alle relevante sikkerhedskrav.
  • Distributører og forhandlere skal udvise den fornødne omhu vedrørende de relevante sikkerhedskrav.
  • De nationale myndigheder står for overvågningen af markedet.
  • Legetøj, der overholder de væsentlige sikkerhedskrav, er berettiget til en »EF«-overensstemmelseserklæring, skal være CE-mærket og må sælges over hele EU.
  • Retsakten gælder ikke for følgende legetøj: udstyr til offentlig brug på legepladser, spilleautomater til offentlig brug, legetøjskøretøjer med forbrændingsmotor, dampmaskiner til legebrug og slynger og slangebøsser.
  • Direktivet opdateres fra tid til anden overordnet set for at fastlægge sikkerhedsgrænser for kemikalier (såsom cadmium, barium eller bisphenol A), der anvendes i legetøj.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/48/EF

20.7.2011 Undtagen del III i bilag II (kemiske sikkerhedskrav): 20.7.2013

20.1.2011

EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1-37

Ændringretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2012/7/EU

20.7.2013

20.1.2013

EUT L 64 af 3.3.2012, s. 7-8

Forordning (EU) nr. 681/2013

20.7.2013

-

EUT L 195 af 18.7.2013, s. 16-17

Direktiv 2014/79/EU

21.12.2015

21.12.2015

EUT L 182 af 21.6.2014, s. 49-51

Direktiv 2014/81/EU

21.12.2015

21.12.2015

EUT L 183 af 24.6.2014, s. 49-51

Direktiv 2014/84/EU

1.7.2015

1.7.2015

EUT L 192 af 1.7.2014, s. 49-51

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30.12.2006, s. 1-852).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (Den Europæiske Unions Tidende L 353 af 31.12.2008, s. 1-1355).

seneste ajourføring 02.01.2015

Top