Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forbrugerrettigheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Forbrugerrettigheder

Kommissionen foreslår en fuld harmonisering af bestemmelserne om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med forbrugeraftaler med henblik på at fremme den frie konkurrence på det indre marked og samtidig sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse.

RETSAKT

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 8. oktober 2008 om forbrugerrettigheder.

RESUMÉ

Forslaget har til formål at harmonisere bestemmelserne vedrørende forbrugerbeskyttelse i forbindelse med købsaftaler om køb af løsøre eller tjenesteydelsesaftaler indgået mellem forbrugere * og erhvervsdrivende * . En fuld harmonisering af bestemmelserne skal forbedre det indre markeds funktion og sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse.

Oplysningskrav og fortrydelsesret

Den erhvervsdrivende er forpligtet til at formidle visse oplysninger til forbrugeren forud for aftalens indgåelse. Oplysningerne er herefter en del af kontrakten. De vedrører følgende:

 • produktets vigtigste egenskaber,
 • den erhvervsdrivendes fysiske adresse og navn eller navn og adresse på hovedsæde,
 • prisen inklusive afgifter samt omkostninger vedrørende fragt, levering og porto. Omkostninger, der ikke er oplyst af den erhvervsdrivende, kan ikke pålægges forbrugeren,
 • forholdene vedrørende betaling, levering og gennemførelse,
 • eventuel eftersalgsservice og handelsmæssige garantier,
 • eventuel fortrydelsesret,
 • aftalens gyldighedsperiode, eller for tidsubestemte aftaler, betingelserne for at bringe aftalen til ophør,
 • minimumsvarigheden af forbrugerens forpligtelse i henhold til aftalen,
 • eventuelle forskud eller andre finansielle garantier, som forbrugeren skal betale.

Aftaler indgået via mellemmand * , som optræder i forbrugerens/sælgers navn eller på dennes vegne (for eksempel ved salg af brugte genstande), hører ikke under dette direktivs anvendelsesområde men betragtes som indgået mellem to forbrugere, dog undtaget aftaler, hvor mellemmanden undlader at angive, at vedkommende handler på forbrugerens/sælgers vegne.

For så vidt angår aftaler vedrørende fjernsalg * såsom aftaler indgået over internettet og kontrakter indgået uden for fast forretningssted * såsom aftaler indgået på forbrugerens bopæl er der særlige regler for formidling af oplysninger forud for aftalens indgåelse. Derudover har forbrugeren ved den type aftaler en fortrydelsesret på fjorten dage uden at skulle fremsætte en begrundelse.

Den erhvervsdrivendes forpligtelser i forbindelse med købsaftaler om køb af løsøre

Den erhvervsdrivende er forpligtet til at levere varerne senest tredive dage fra datoen for aftalens indgåelse. I tilfælde af manglende levering kan forbrugeren kræve tilbagebetaling af de betalte beløb inden syv dage efter det forventede leveringstidspunkt.

Risikoen for tab eller beskadigelse af varen overgår til forbrugeren eller til en af forbrugeren angivet tredjemand, dog ikke befragteren, når vedkommende har fået varerne i fysisk besiddelse.

Den erhvervsdrivende er forpligtet til at levere varer i overensstemmelse med købsaftalen. Det indebærer, at de skal være i overensstemmelse med den erhvervsdrivendes beskrivelse, være egnede til det særlige formål, som forbrugeren ønsker, når han har gjort den erhvervsdrivende bekendt hermed, være egnede til de formål, som varer af samme type sædvanligvis anvendes til og have den beskaffenhed og brugbarhed, der er sædvanlig for varer af samme type. Hvis varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, har forbrugeren ret til primært at få varen bragt i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning eller omlevering og sekundært til et prisafslag. Den erhvervsdrivende er ansvarlig, når den manglende overensstemmelse viser sig inden for to år efter det tidspunkt, hvor risikoen overgik til forbrugeren.

Kontraktvilkår

Forslaget til direktiv indeholder særlige bestemmelser om forbrugerbeskyttelse vedrørende kontraktvilkår, som er udarbejdet på forhånd af den erhvervsdrivende eller tredjemand, og som forbrugeren har accepteret uden at have indflydelse på indholdet (for eksempel standard vilkår i generelle salgsbetingelser).

Forbrugeren skal have en reel mulighed for at stifte bekendtskab med vilkårene inden aftalens indgåelse og give sit udtrykkelige samtykke til eventuelle supplerende betalinger (for eksempel er brug af forudvalgte løsninger, som forbrugeren skal forkaste for at undgå yderligere betalinger, forbudt).

Bilag II fastlægger vilkår, som betragtes som urimelige under alle omstændigheder, og bilag III fastlægger vilkår, som formodes at være urimelige alt efter deres formål eller virkning. Hvis der opstår tvivl om et kontraktvilkårs betydning, gælder den fortolkning, som er mest gunstig for forbrugeren.

Håndhævelse

Ved overtrædelse af disse forpligtelser skal medlemsstaterne sikre, at der findes egnede og effektive midler til håndhævelse i overensstemmelse med landets retssystem. Offentlige organer, forbrugerorganisationer og faglige organisationer, som har en legitim interesse i at beskytte forbrugerne, kan indbringe en sag for retsmyndighederne eller de kompetente administrative myndigheder.

Baggrund

Forslaget er resultatet af gennemgangen af den gældende forbrugerlovgivning, som blev iværksat i 2004 med det formål at forenkle og supplere den eksisterende lovgivning og forbedre den måde, det indre marked for virksomheder og forbrugere fungerer på.

Forslaget har til formål at ændre direktiv om aftaler indgået uden for fast forretningssted, direktiv om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, direktiv om aftaler vedrørende fjernsalg og direktiv om forbrugerkøb og garantier.

Retsaktens nøglebegreber

 • Erhvervsdrivende: enhver fysisk eller juridisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler, handler som led i sit erhverv, samt enhver anden person, der optræder i en erhvervsdrivendes navn eller på dennes vegne.
 • Forbruger: enhver fysisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler ikke handler som led i sit erhverv.
 • Mellemmand: en erhvervsdrivende, som indgår aftalen i forbrugerens navn eller på dennes vegne.
 • Aftale vedrørende fjernsalg: enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, hvor den erhvervsdrivende med henblik på aftalens indgåelse udelukkende anvender en eller flere former for fjernkommunikationsteknikker. Hermed menes ethvert middel, som uden den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse kan anvendes med henblik på indgåelse af en aftale mellem disse parter.
 • Aftale indgået uden for fast forretningssted:
  • enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale indgået uden for fast forretningssted med den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse eller enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, som forbrugeren har afgivet tilbud på under de samme omstændigheder, eller
  • enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale indgået på fast forretningssted, men forhandlet på plads uden for fast forretningssted med den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse.

Referencer og procedurer

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2008) 614

-

Fælles beslutningstagning COD/2008/0196

Seneste ajourføring: 26.01.2009

Top