Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De minimis-støtte ved tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De minimis-støtte ved tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

Denne forordning supplerer de generelle regler for de minimis-statsstøtte og muliggør et højere loft for virksomheder, der leverer tjenesteydelser af generel økonomisk interesse.

RETSAKT

Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

RESUMÉ

Artikel 107(1) i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) fastlægger, hvilke foranstaltninger der betragtes som statsstøtte. Artikel 108(3) TEUF indeholder et generelt princip om, at statsstøtte skal anmeldes til Europa-Kommissionen, der vurderer, om støtten er i modstrid med bestemmelserne for EU's indre marked. Artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 994/98 giver Kommissionen mulighed for i en forordning at vedtage en de minimis-regel, ifølge hvilken mindre støttebeløb ikke betragtes som statsstøtte, da de ikke har effekt på konkurrencen og/eller samhandlen mellem EU-landene, og beløbene derfor heller ikke er omfattet af anmeldelsespligten ifølge artikel 108(3) i TEUF.

Denne forordning supplerer den generelle de minimis-forordning (Kommissions forordning (EU) nr. 1998/2006) og gælder for støtte tildelt til virksomheder, der leverer tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. En sådan støtte er ikke omfattet af anmeldelsespligt, når det samlede beløb i de minimis-støtte, der tildeles en virksomhed, der leverer tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, ikke overstiger 500 000 EUR over en periode på tre regnskabsår, og betingelser vedrørende kumulation overholdes. Loftet fastsat i den generelle de minimis-forordning er i modsætning hertil på 200 000 EUR.

Overvågning

Hvis et EU-land ønsker at tildele de minimis-støtte ifølge bestemmelserne i denne forordning, skal den pågældende virksomhed modtage skriftlig meddelelse om:

  • det foreslåede støttebeløb
  • den tjeneste af almindelig økonomisk interesse, der ydes støtte til
  • støttens karakter af de minimis-støtte.

Før tildeling af støtten skal EU-landet indhente en erklæring fra virksomheden, skriftligt eller i elektronisk form, om eventuel anden de minimis-støtte, der er modtaget ifølge reglerne i denne forordning eller andre de minimis-forordninger i de forudgående to regnskabsår samt det indeværende regnskabsår. EU-landet skal kontrollere, at den nye støttetildeling ikke bringer det samlede beløb af tildelt de minimis-støtte til virksomheden op over loftet på 500 000 EUR.

Alternativt har EU-landene mulighed for at etablere et centralt register for al de minimis-støtte, der tildeles inden for deres område.

Referencer

Dokument

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 360/2012

29.4.2012 - 31.12.2018

-

EUT L 114 af 26.4.12

Seneste ajourføring: 14.01.2013

Top