Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU’s narkotikahandlingsplan (2005-2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

EU’s narkotikahandlingsplan (2005-2008)

Denne handlingsplan udstikker en række retningslinjer for alle de EU-instanser, der er berørt af narkotikaproblemet, så de selv kan fastsætte deres prioriterede opgaver med hensyn til sundhedsbeskyttelse og strafforfølgning. Retningslinjerne fokuserer på fem indsatsområder: koordinering, efterspørgselsbegrænsning, udbudsbegrænsning, internationalt samarbejde samt information, forskning og evaluering.

DOKUMENT

EU’s narkotikahandlingsplan (2005-2008) af 8. juli 2005 [Den Europæiske Unions Tidende C 168 af 8.7.2005].

RESUMÉ

Handlingsplanen udgør en sammenhængende ramme på EU-plan, som gør det muligt at vedtage repressive og præventive foranstaltninger til nedbringelse af udbuddet og efterspørgslen efter narkotika. Dens endelige mål er markant at mindske udbredelsen af stofbrug i befolkningen og reducere de sociale og sundhedsmæssige skader, som anvendelsen af og handelen med ulovlige stoffer medfører.

Handlingsplanen følger strukturen og målene i EU’s narkotikastrategi 2005-2012 og fokuserer på konkrete resultater inden for specifikke prioriterede områder.

For hvert mål anfører Kommissionen den foreslåede foranstaltning, den hertil knyttede tidsplan, den ansvarlige myndighed samt evalueringsredskabet eller -indikatoren. Der er opstillet en liste med omkring 80 foranstaltninger.

Disse foranstaltninger er fordelt på fem indsatsområder:

  • koordinering af narkotikabekæmpelsespolitikken på EU-plan
  • begrænsning af efterspørgslen efter narkotika
  • begrænsning af narkotikaudbuddet
  • internationalt samarbejde
  • information om og forskning i narkotika samt evaluering af de iværksatte foranstaltninger.

Koordinering

Det understreges kraftigt i handlingsplanen, hvor vigtigt det er, at der finder en effektiv koordinering sted mellem EU’s og medlemsstaternes foranstaltninger. Endvidere skal der vedtages nationale programmer, der er i overensstemmelse med EU’s strategi og handlingsplaner, og der skal udpeges en "narkotikakoordinator" i hver medlemsstat og i Kommissionen, og endelig skal civilsamfundet inddrages i større omfang end tidligere.

Herudover udpeger handlingsplanen Den Horisontale Narkotikagruppe som den vigtigste instans for koordineringen i Rådet af foranstaltningerne på narkotikaområdet, og en systematisk integrering af narkotikapolitikken i forbindelser og aftaler med relevante tredjelande anbefales.

Efterspørgselsbegrænsning

Medlemsstaterne og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EEON) skal bl.a. sørge for en forbedring af adgangen til og evalueringen af programmerne for begrænsning af efterspørgslen efter narkotika og sikre en effektiv formidling af de evaluerede former for bedste praksis.

Endvidere er det medlemsstaternes opgave at forbedre adgangen til og effektiviteten af skolebaserede forebyggelsesprogrammer. De skal ligeledes forbedre metoderne for forebyggelse og opdagelse af risikofaktorer i forbindelse med visse målgruppers, navnlig unges, stofbrug og formidle disse oplysninger til fagfolk, således at der kan iværksættes programmer for tidlig indgriben.

Medlemsstaterne skal også sørge for, at der findes målrettede og varierede behandlingstilbud og revaliderings- og resocialiseringsprogrammer, som gennemføres på grundlag af forskellige psykosociale og farmakologiske metoder, herunder sådanne, der henvender sig til stofbrugere, som de eksisterende tilbud ikke når ud til; endvidere skal der særlig fokuseres på specialiserede tilbud til unge.

Handlingsplanen anbefaler også, at man videreudvikler alternativer til fængselsstraf for narkotikamisbrugere og udvikler forebyggelses-, behandlings- og reintegrationstilbud til de indsatte.

Senest i 2006 skal Kommissionen fremlægge en rapport vedrørende narkotikamisbrugeres sundhed på grundlag af Rådets henstilling 2003/488/EF) om forebyggelse og reduktion af helbredsskader forbundet med narkotikamisbrug. Medlemsstaterne skal ligeledes forbedre misbrugeres adgang til relevante tilbud og behandlingsmuligheder, som skal reducere skader, og iværksætte programmer for forebyggelse af spredningen af AIDS-virus, hepatitis C og andre sygdomme, som overføres via blod. Medlemsstaterne skal også gøre en indsats for at reducere antallet af narkotikarelaterede dødsfald.

Udbudsbegrænsning

Begrænsning af udbuddet sker gennem en forbedring af fagfolkenes uddannelse og en styrkelse af politisamarbejdet mellem medlemsstaterne og i givet fald med Europol, Eurojust og tredjelande. Målet nås bl.a. ved:

  • gennemførelse af operationelle retshåndhævelsesprojekter såsom fælles efterforskningshold og fælles projekter for efterretningsvirksomhed
  • optimal anvendelse af det operationelle og strategiske potentiale i Europol ved regelmæssigt at opdatere efterretningsbilledet for dette agentur og ved at stille disse oplysninger til rådighed for medlemsstaterne
  • forstærkning af kontrollen ved EU’s ydre grænser
  • gennemførelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig grænseoverskridende handel med narkotika.

Handlingsplanen omfatter endvidere foranstaltninger til reduktion af produktionen af og den ulovlige handel med heroin, kokain og cannabis og med syntetisk narkotika, bl.a. ved at gennemføre fælles operationelle projekter og indsamle oplysninger om tredjelande, der er involveret i produktionen og handelen med disse narkotika, gennem udveksling af bedste praksis og informationer. Der skal også vedtages foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig anvendelse og smugling af kemiske prækursorer, som f.eks. gennemførelse af projekter som European Joint Unit on Precursors.

Herudover omfatter handlingsplanen narkotikarelaterede aktiviteter, bl.a. en indsats rettet mod hvidvaskning af penge og beslaglæggelse og genanvendelse af finansielle indtægter, der stammer fra narkotikakriminalitet, gennem udveksling af informationer og anvendelse af bedste praksis. Ligeledes indeholder handlingsplanen en række foranstaltninger, som har til formål at vise forbindelsen mellem narkotikahandel og finansiering af terrorisme og indsamle oplysninger om anvendelsen af informationsteknologi ved udførelsen af narkotikarelateret kriminalitet.

Internationalt samarbejde

Handlingsplanen sigter mod en forbedring af koordineringen, effektiviteten og synligheden af EU’s foranstaltninger i kontakterne med internationale organisationer og fora, som f.eks. FN, ved bl.a. at fremlægge fælles holdninger til narkotikaspørgsmål og ved at fremme EU’s narkotikastrategi.

Der skal også ydes en særlig indsats for at forbedre bistanden til kandidatlande og til potentielle kandidatlande samt lande, der er omfattet af naboskabspolitikken, således at EU-retten på dette område og de hertil knyttede aktioner kan gennemføres. Dette opfyldes gennem ydelse af teknisk bistand og indgåelse af passende aftaler med disse lande.

Samtidig med, at EU fortsætter sit politiske engagement og sit samarbejde med de tredjelande, der er omfattet af narkotikabekæmpelsesproblematikken, må det intensivere retshåndhævelsesindsatsen, specielt over for narkotikaproducerende lande og regioner langs narkotikaruterne.

Information, forskning og evaluering

For at sikre en bedre forståelse af narkotikaproblematikken skal der i henhold til handlingsplanen tilvejebringes pålidelige oplysninger, bl. a. ved en gennemførelse af de fem vigtigste epidemiologiske indikatorer. Endvidere skal der udarbejdes klar information om nye tendenser og mønstre i forbindelse med narkotikabrug og narkotikamarkeder på grundlag af bl.a. meningsmålinger og retningslinjer og fællesskabsmetoder til opdagelse og opfølgning af nye tendenser.

Handlingsplanen anbefaler forskning i de faktorer, der ligger til grund for tilvænning og afhængighed og nærmere undersøgelser af spørgsmål såsom visse stoffers virkninger og effektive sundhedsforanstaltninger til modvirkning heraf. Der slås ligeledes til lyd for oprettelse af ekspertnetværk inden for narkotikaforskning.

Opfølgning af handlingsplanen

Evalueringsredskaber og indikatorer, som er blevet udarbejdet med bistand fra Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EEON) og Europol, vil hjælpe Kommissionen med at overvåge gennemførelsen af handlingsplanen.

Kommissionen vil udarbejde en konsekvensanalyse i 2008 med henblik på at foreslå en ny handlingsplan for 2009 - 2012. Den vil endvidere foretage en endelig evaluering af strategien og handlingsplanerne i 2012.

Kontekst

EU’s narkotikabekæmpelsesstrategi, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på mødet i Bruxelles i december 2004, omfatter en række foranstaltninger, der har til formål at bremse efterspørgslen efter narkotika, forbedre behandlingen af narkomaner og mindske udbuddet af ulovlige stoffer. I henhold til denne strategi forpligter medlemsstaterne sig til at styrke kohærensen i deres narkotikabekæmpelsespolitik. Der opstilles to på hinanden følgende planer for perioden 2005 - 2012. Denne strategi udgør et væsentligt led i Haag-programmet, det flerårige program til styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU.

TILHØRENDE DOKUMENTER

EU’s narkotikandlingsplan for 2009-2012 af 20. december 2008 [Den Europæiske Unions Tidende C 326 af 20.12.2008]. EU’s narkotikahandlingsplan for perioden 2009-2012 følger handlingsplanen for perioden 2005-2008. Under hensyntagen til hvad man har lært i den første 4-årige periode, bygger handlingsplanen på de etablerede foranstaltninger til begrænsning af efterspørgsel og udbud af narkotika.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene – Ledsagedokument til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en EU narkotikahandlingsplan (2009-2012) – Beretning om den endelige evaluering af EU’s narkotikahandlingsplan (2005-2008) [SEC(2008) 2456 – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen af 10. december 2007 om situationsrapporten 2007 vedrørende gennemførelsen af EU’s narkotikahandlingsplan (2005-2008) [KOM(2007) 781 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Kommissionen påpeger nogle positive aspekter, særligt konvergensen mellem de nationale politikker og yderligere fremskridt mod gennemførelsen af handlingsplanens mål. Dog henvises der til manglende oplysninger angående foranstaltningernes virkningen indenfor rammerne af narkotikabekæmpelsespolitikken. Handlingsplanen foreslår derfor etablering af en metodik til evaluering af disse foranstaltningers virkning. Det tilføjes, at der bør etableres foranstaltninger til fremme af udvekslingen af nationale oplysninger og samkøring af handlingsplanens indikatorer.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 21. december 2006 – 2006 situationsrapport vedrørende gennemførelsen af EU's narkotikahandlingsplan (2005-2008) [SEC(2006) 1803 – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 10.06.2009

Top