Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fælles evalueringer af beskæftigelsespolitikken i kandidatlandene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fælles evalueringer af beskæftigelsespolitikken i kandidatlandene

I sammenhæng med den samarbejdsproces, der er indledt med kandidatlandene inden for beskæftigelsesområdet, giver Kommissionen en oversigt over de udfordringer, der er peget på, de fremskridt, der er sket, og den indsats, der endnu skal gøres.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget af 30. januar 2003: "Situation om gennemførelsen af de fælles evalueringsrapporter om kandidatlandenes beskæftigelsespolitikker" [KOM(2003) 37 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

RESUMÉ

Fælles evalueringsrapporter ("Joint assessment papers" - JAP)

I perspektivet af kandidatlandenes tiltrædelse til EU skal deres lovgivning tilpasses EU-retten. Europa-Kommissionens opgave er at støtte kandidatlandene og at følge deres fremskridt.

I 1999 tog Kommissionen således initiativ til en samarbejdsproces inden for beskæftigelsesområdet sammen med kandidatlandene. Man har i fællesskab i de fælles evalueringsrapporter ("Joint assessment papers" - JAP) fastlagt, hvilke udfordringer beskæftigelsespolitikken, virkeliggørelsen af målene fra Lissabon og gennemførelsen af afsnittet "Beskæftigelse" i traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber indebærer. EU's finansielle støtte til tiltrædelsestiltagene kan således koncentreres om de prioriterede områder, der er udpeget.

Europa-Kommissionen foreslår en oversigt over de udfordringer, som er fastlagt i de fælles evalueringsrapporter, og udarbejder en foreløbig status over de fremskridt, der er gjort inden for rammerne heraf.

Udfordringerne for kandidatlandene

I deres indsats for at nå målene i den europæiske beskæftigelsesstrategi stilles kandidatlandene over for mange udfordringer i forbindelse med omstillingen af landenes arbejdsmarkeder, en omstilling, der især er omfattende som følge af ændringerne i økonomien, og i forbindelse med udarbejdelsen af politikker.

Kandidatlandene skal således:

 • øge deres beskæftigelse, som generelt ligger under EU-gennemsnittet og under målene fra Lissabon
 • øge udbuddet af arbejdskraft, da omstillingsprocessen har medført, at mange har forladt arbejdsmarkedet
 • fremme omstrukturering i økonomien ved hjælp af arbejdsmarkedsmekanismerne, bl.a. ved at give arbejdstagere mulighed for at tilpasse sig de økonomiske ændringer, så de forlader industrisektorer i nedgang og søger til moderne industrisektorer
 • forbedre arbejdskraftens kvalifikationsniveau for at øge dennes produktivitet og landenes konkurrenceevne.

Kommissionen giver en oversigt over kandidatlandenes udfordringer i form af aktionsområder:

 • beskæftigelsen fremmes ved hjælp af lønudviklingen, skattesystemet samt de sociale ydelser
 • der investeres i menneskelige ressourcer og sættes ind over for manglende kvalifikationer ved at videreføre reformerne af uddannelsessystemerne og den livslange uddannelse
 • de offentlige arbejdsformidlinger, som er meget vigtige i overgangsperioden og under den økonomiske omstrukturering, får mulighed for at spille en effektiv rolle
 • fremme af en mere proaktiv og mere forebyggende fremgangsmåde inden for beskæftigelsespolitikken
 • den sociale samhørighed sikres ved at integrere etniske minoriteter, som for flertallets vedkommende er dårligt stillet på arbejdsmarkedet, og hvor nogle, især sigøjnere, er stærkt truet af social udstødelse og fattigdom
 • arbejdsmarkedet moderniseres med aktiv støtte fra arbejdsmarkedets parter, især med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet og arbejdsvilkår, fleksibilitet og sikkerhed
 • fremme af ligestilling på arbejdsmarkedet i kandidatlandene, hvor der i betydeligt omfang sker en forskelsbehandling på grundlag af køn
 • en styrkelse af den administrative kapacitet, som er nødvendig for at udarbejde og gennemføre beskæftigelsespolitikken, der indgår i en samlet strategi for den økonomiske politik, og der skal lægges særlig vægt på det forberedende arbejde med henblik på aktioner under Den Europæiske Socialfond (ESF)
 • det skal sikres, at der er ressourcer til beskæftigelsespolitikkerne, herunder investeringer i menneskelig kapital og social infrastruktur.

De næste skridt

Samarbejdsprocessen ophører, når kandidatlandene er tiltrådt EU. Inden da skal kandidatlandene udarbejde nationale handlingsplaner, hvor de fastsætter rammerne for udviklingen af beskæftigelsen og menneskelige ressourcer og Den Europæiske Socialfonds kommende aktioner. Hvert kandidatland skal ligeledes udarbejde en dybtgående undersøgelse af politikken for den institutionelle struktur og den administrative kapacitet med hensyn til beskæftigelsespolitikken og aktiviteter i forbindelse med ESF. Endelig deltager kandidatlandene fra 2003 i "tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet".

TILHØRENDE RETSAKTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 6. november 2003 - "Fremskridt i gennemførelsen af de fælles evalueringsrapporter om tiltrædelseslandenes beskæftigelsespolitikker" [KOM(2003) 663 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

På grundlag af de seminarer, Kommissionen afholdt sammen med tiltrædelseslandene i foråret og sommeren 2003, giver Europa-Kommissionen en ajourføring for de ti tiltrædelseslande af den vurdering, der blev udarbejdet over de strategiske udfordringer for arbejdsmarkederne, de fremskridt , der er sket som led i de politiske reaktioner, og med hensyn til den administrative kapacitet for beskæftigelsespolitikken og ESF i de ti tiltrædelseslande.

Kommissionen understreger, at der skal gøres en indsats for en koordineret udarbejdelse og gennemførelse af beskæftigelsespolitikken. Kommissionen fremhæver i den forbindelse de grundlæggende elementer i de styreformer og partnerskaber, som er nødvendige for at kunne gennemføre den europæiske beskæftigelsesstrategi, og samtidig giver Kommissionen udtryk for sin bekymring over den administrative kapacitet, som er nødvendig for fuldt ud at kunne udnytte Den Europæiske Socialfond.

Kommissionen afslutter således det samarbejde med de ti tiltrædelseslande, der har fundet sted på grundlag af de fælles evalueringsrapporter. De nye medlemsstater deltager efter deres tiltrædelse i den europæiske beskæftigelsesstrategi og fremlægger deres første nationale handlingsplan for Kommissionen i oktober 2004.

Seneste ajourføring: 16.04.2004

Top