Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den sociale udvikling i en globaliseret verden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den sociale udvikling i en globaliseret verden

Den Europæiske Union ønsker at fremme den sociale udvikling i en globaliseret verden. Europa-Kommissionen opfordrer til at fremme internationalt anerkendte grundlæggende arbejdstagerrettigheder og udvikling af en balance mellem de globale markedsstyringssystemer og de globale sociale styringssystemer.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. juli 2001 - Fremme af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og forbedring af de sociale styringssystemer i en globaliseret økonomi [KOM(2001) 416 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Borgerne bliver stadigt mere opmærksomme på, at de globale markedsstyringssystemer har udviklet sig hurtigere end de globale sociale styringssystemer, og at dette har medført en ubalance i de økonomiske og sociale regler og strukturer.

Med henblik på at deltage i indførelsen af et retfærdigt globalt økonomisk system fremlægger EU en strategi til fremme af den sociale udvikling og grundlæggende arbejdstagerrettigheder på verdensplan.

Sammenhængen mellem globalisering og fremme af internationale arbejdstagerrettigheder er kompleks. Handel og investeringer påvirker med sikkerhed den sociale udvikling og mere generelt den bæredygtige udvikling. Hvis denne strategi skal være effektiv, kræves der derfor en samlet indsats.

I overensstemmelse med Rådets retningslinjer vedrørende handel og arbejde fra oktober 1999 foreslår Europa-Kommissionen derfor, at de internationalt anerkendte grundlæggende arbejdstagerrettigheders universelle karakter bekræftes (foreningsfrihed og faktisk anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger, afskaffelse af alle former for strafarbejde eller arbejdstvang, reel afskaffelse af børnearbejde, afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv). Kommissionen minder ligeledes om, at den støtter den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) arbejde og dennes samarbejde med andre internationale organisationer, især Verdenshandelsorganisationen (WTO). Endvidere gentages afvisningen af initiativer til at anvende arbejdstagernes grundlæggende rettigheder i protektionistisk eller sanktionsmæssigt øjemed.

Kommissionen opfordrer dels til at bruge og styrke de eksisterende værktøjer og dels til at indføre instrumenter og foranstaltninger til at fremme den universelle anvendelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder på forskellige indsatsområder både på internationalt og europæisk plan.

Strategi på internationalt plan

EU bekræfter ILO's centrale rolle med hensyn til at fremme overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder og bekræfter, at det er nødvendigt at gøre ILO's instrumenter mere effektive. Således tilskynder EU især til en større offentlighed om tilsynsmekanismen, en mere effektiv opfølgning, en større teknisk bistand. Det forekommer ligeledes nødvendigt at drøfte nye ansporende mekanismer, der kan fremme overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder og en ny mekanisme med henblik på regelmæssig gennemgang af landenes socialpolitik.

EU foreslår desuden at indlede drøftelser og overvejelser på internationalt plan i de internationale udviklingsorganisationer (ILO, WTO osv.). En sådan dialog vil gøre det muligt at finde frem til politikker, der effektivt kan styrke erhvervslivets bidrag til den sociale udvikling og sikre en vis sammenhæng mellem politikkerne.

Strategi på europæisk plan

EU foreslår at fremme grundlæggende arbejdstagerrettigheder gennem den generelle præferenceordning (GSP). GSP sikrer lettere adgang til EU's markeder for udviklingslande, der faktisk anvender de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, og indrømmer dem yderligere handelspræferencer. EU ønsker derfor at gøre GSP mere tiltrækkende og gennemsigtig. Grundlaget herfor bør udvides til de fire grundlæggende arbejdstagerrettigheder i ILO's erklæring fra 1998 og bør midlertidigt kunne trækkes tilbage i tilfælde af, at en af disse rettigheder groft og vedvarende tilsidesættes. EU ønsker at tilskynde andre lande til at indføre lignende socialt ansporende ordninger.

EU vil lægge mere vægt på at fremme grundlæggende arbejdstagerrettigheder i sin globale udviklingspolitik. I lighed med fremgangsmåden i forbindelse med Cotonou-aftalen vil der derfor i de fremtidige handels- og samarbejdsaftaler blive indføjet bestemmelser, der specifikt vedrører den sociale udvikling og fremme af grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

I forbindelse med de fremtidige forhandlinger og handelsaftaler vil der endvidere blive anvendt en evaluering af virkningen for den bæredygtige udvikling.

Frivillige private initiativer

Kommissionen bekræfter betydningen af virksomhedernes socialt ansvarlige holdning på de globale arbejdsmarkeder. grønbog om virksomhedernes sociale ansvar, at det af hensyn til gennemsigtighed og effektivitet er nødvendigt at sikre sammenhæng i indholdet af adfærdskodekser og "sociale labels" og basere dem på fælles grundlæggende normer, med andre ord ILO's normer. De Forenede Nationer lancerede således i 2000 initiativet "Global compact" og opfordrede private virksomheder til at acceptere og følge de grundlæggende principper om anstændigt arbejde i deres virke.

Kontekst

Verdenstopmødet om social udvikling i København i 1995 og ILO-erklæringen om de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen fra 1998 førte til en bred accept af de grundlæggende arbejdstagerrettigheders universelle karakter. WTO har ligeledes tilsluttet sig målet om at fremme disse rettigheder og har analyseret sammenhængen mellem globalisering, samhandel og social udvikling. Det blev imidlertid klart fastslået, at overholdelsen af disse rettigheder ikke kan begrunde misbrug, der giver sig udslag i protektionistiske eller sanktionsorienterede strategier. Det internationale samfund må ikke desto mindre fortsætte sin indsats.

TILHØRENDE RETSAKTER

Rapport fra ILO's Verdenskommission vedrørende globaliseringens sociale dimension "A Fair Globalization - Creating opportunities for all" af 24. februar 2004

Verdenskommissionen vedrørende globaliseringens sociale dimension anfører, at globaliseringen kan og må ændres. Den finder det nødvendigt at indføre en retfærdig globalisering - uden udstødte. En økonomisk, socialt og miljømæssigt sammenhængende strategi og indførelsen af et mere effektivt styringssystem både på internationalt og nationalt plan kan bidrage til en bedre styring af globaliseringen.

Europa-Kommissionen, som har deltaget aktivt i Verdenskommissionens arbejde, følger disse overvejelser i Den Europæiske Unions udenrigs- og indenrigspolitik.

Rådets konklusioner om Kommissionens meddelelse: "Fremme af grundlæggende arbejdstagerrettigheder". Rådet (eksterne forbindelser) - 21. juli 2003 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rådet støtter Kommissionens indsats for at fremme social udvikling på internationalt plan. Det fremhæver visse prioriteter, som indsatsen skal koncentreres om:

  • fremme af en effektiv dialog mellem WTO og ILO for at sikre sammenhængen om dette spørgsmål i de berørte internationale organisationer,
  • anvendelse af GSP for at fremme grundlæggende arbejdstagerrettigheder,
  • integration af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder og sociale styringssystemer i EU's udviklingspolitik,
  • fremme af effektive programmer med stramme frister for afskaffelse af de værste former for børnearbejde.

See also

  • Yderligere oplysninger kan fås på netstedet for ILO's Verdenskommission vedrørende globaliseringens sociale dimension (EN) (ES) (FR)

Seneste ajourføring: 15.03.2004

Top