Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategirapport om den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse: cyklussen 2008-2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategirapport om den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse: cyklussen 2008-2010

Kommissionen fremlægger en række foranstaltninger for at hjælpe med at lancere den anden etape (2008-2010) i reformen af Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse og nå sine mål. Med henblik herpå skal Den Europæiske Union og medlemsstaterne styrke deres aktiviteter på fire prioriterede områder: frigørelse af virksomhedernes potentiale, investering i mennesker og modernisering af arbejdsmarkederne, investering i viden og innovation samt kampen mod klimaændringer og energieffektivitet.

DOKUMENT

Meddelelse af 11. december 2007 fra Kommissionen til Det Europæiske Råd - Strategisk Rapport om den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse: Igangsætning af den nye cyklus (2008-2010) – Del I [KOM(2007) 803 endelig udg. – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Dette dokument præsenterer lanceringen af en anden cyklus af vækst- og beskæftigelsesaktioner, der skal gøre det muligt for medlemsstaterne fuldt ud at opfylde målene i den fornyede Lissabon-strategi. Selv om det overordnede resultat af de strukturelle reformer i den første cyklus (2005-2008) er positivt, er det nødvendigt at uddybe strategien.

Yderligere bestræbelser er nødvendige, især med hensyn til:

 • øgede investeringer i informationsteknologi og kommunikation
 • en effektiv realisering af det indre marked, der udviser forsinkelse især i forbindelse med gennemførelsen af reglerne om intellektuel og industriel ejendomsret
 • realiseringen af en egentlig iværksætterkultur
 • etablering af uddannelsessystemer, der sikrer livslang læring.

Rapporten konstaterer, at princippet om "flexicurity", selv om det anvendes i reformer af de sociale sikringssystemer i halvdelen af medlemsstaterne, ikke har nået de ønskede resultater, hvilket bl.a. skyldes mangel på ledsageforanstaltninger.

Stillet over for disse problemer og risikoen for finansielle problemer, navnlig i forbindelse med de stigende priser på råmaterialer, er det nødvendigt at uddybe Lissabon-strategien gennem:

 • videreførelse af reformprocessen for at den nye generation af programmer under EU's samhørighedspolitik kan stimulere vækst og beskæftigelse mest muligt. Ca. 70 mia. EUR vil blive mobiliseret hvert år indtil 2013, hovedsagelig i form af støtte til de nationale reformprogrammer (es de en fr) (NRP)
 • inddragelse af et større antal aktører i Lissabon-strategien
 • bedre koordinering af den økonomiske politik med fokus på partnerskabet mellem medlemsstaterne og EU med henblik på ajourføring og gennemførelse af integrerede retningslinjer
 • iværksættelse af de nødvendige reformer på EU-plan, navnlig under Fællesskabets Lissabon-program (FLP)
 • påvirkning af den globale udvikling ved at sikre adgang for europæiske selskaber til markeder i tredjelande via opretholdelsen af EU's åbenhed og intensivering af den strategiske dialog med disse lande
 • formidling af bestræbelserne på nationalt, fællesskabsmæssigt og internationalt plan i en effektiv strategi baseret på et partnerskab omkring de fire prioriterede områder som fastsat af Det Europæiske Råd i foråret 2006, nemlig viden og innovation, frigørelse af virksomhedernes potentiale, investering i menneskelig kapital og modernisering af arbejdsmarkederne samt kampen mod klimaændringer og energieffektivitet.

Aktioner på de fire prioriterede områder

Under den anden cyklus af Lissabon-reformen (2008-2010), foreslår Kommissionen at gennemføre en række aktioner på EU-plan og nationalt plan. Disse foranstaltninger omfatter de fire prioriterede områder, der er defineret af Kommissionen.

Investering i menneskelig kapital og modernisering af arbejdsmarkederne, herunder flexicurity, skal hjælpe arbejdstagere og arbejdsgivere til at drage fordel af globaliseringen. For at opnå dette foreslår Kommissionen følgende aktioner, der skal gennemføres af Fællesskabet:

 • udarbejdelse af en fornyet social dagsorden under hensyntagen til de nye realiteter i Europa
 • evaluering og forudsigelse af behov og kvalifikationer på arbejdsmarkedet, især baseret på Rådets initiativ om nye kvalifikationer til nye job [PDF]
 • gennemførelse af foranstaltninger i retning af en fælles politik for indvandring.

For deres del skal medlemsstaterne også gennemføre visse aktioner, nemlig:

 • definere nationale prioriteter inden for de forskellige nationale reformprogrammer
 • forbedre børnepasning (pris, kvalitet og kapacitet)
 • fortsætte kampen mod for tidlig skoleafgang og forbedre basale færdigheder i læsning
 • øge det internationale samarbejde
 • inden 2010 udvikle nationale referencerammer for kvalifikationer tilpasset de europæiske rammer.

Udnyttelse af potentialet i virksomhederne, især SMV'er, er også en prioritet. Med henblik herpå foreslås en række aktioner på EU-plan:

 • vedtagelse af en foranstaltning for små virksomheder
 • reduktion af de administrative byrder og indførelse af et ambitiøst program for forenkling
 • styrkelse af det indre marked, især for tjenesteydelser.

Medlemsstaternes tiltag er også påkrævet ved hjælp af følgende foranstaltninger:

 • gennemførelse af servicedirektivet inden udgangen af 2009
 • fastsættelse og offentliggørelse af mål for reduktion af administrative byrder
 • yderligere modernisering af den offentlige administration.

Investering i viden og innovation skal stimulere forandring af EU hen imod en videnbaseret og kreativ økonomi. Den "femte frihed", dvs. fri udveksling af viden, skal realiseres. Med henblik herpå skal Fællesskabet:

 • forbedre rammebetingelserne for innovation
 • fjerne hindringer for grænseoverskridende mobilitet for forskere (europæisk "forskerpas")
 • bedre styre den fælles udnyttelse af EU's og medlemsstaternes midler inden for forskning og udvikling
 • lancere en ny generation af forskningsfaciliteter i verdensklasse og forbedre konkurrencen på området for højhastighedsinternet.

Medlemsstaterne skal også gennemføre aktioner:

 • koordinere forbedringen af rammebetingelserne for innovation
 • offentliggøre, hvordan målene for investering i forskning og udvikling for 2010 og oprettelsen af et europæisk forskningsrum vil blive opnået
 • lette mobiliteten for forskere (mellem offentlige og private forskningscentre)
 • fastlægge strategier, der beskriver den nye generation af forskningsfaciliteter i verdensklasse
 • opstille mål for at sigte mod, at 30% af internetbrugerne bruger højhastighedsinternet.

Indførelse af en energieffektiv økonomi med lavt kulstofforbrug er også en prioritet. Kommissionen foreslår derfor, at EU viser vejen frem gennem følgende aktioner:

 • søge at reducere emissionen af drivhusgasser med mindst 20 % og øge andelen af vedvarende energi til 20 % af det samlede energiforbrug senest i 2020. Desuden bør Fællesskabet fremme mere bæredygtig produktion og forbrug
 • revision af energiafgifterne i overensstemmelse med målene for energi- og miljøpolitik
 • øge kravene til bygningers energimæssige ydeevne.

Medlemsstaterne skal også gøre en indsats på dette område, nemlig:

 • revidere deres økonomiske instrumenter i forbindelse med den permanente kamp mod klimaændringer
 • sørge for at tage hensyn til energieffektivitet i forbindelse med tildelingen af offentlige kontrakter
 • fastsætte bindende mål for at nedbringe energiforbruget for offentlige bygninger
 • forbedre sammenkoblingen af energinet.

Baggrund

Siden relanceringen af Lissabon-strategien i 2005 har EU og medlemsstaterne indgået et nyt partnerskab for vækst og varige arbejdspladser. Efter den første cyklus (2005-2008) er der opnået synlige resultater i forhold til vækstraten (herunder gennem strukturelle reformer), jobskabelse og beskæftigelsesfrekvens og arbejdsløshed . Den centrale rolle i den fornyede Lissabon-strategi blev bekræftet under det uformelle EU-topmøde i Lissabon i oktober 2007, hvor der også blev opfordret til at uddybe den næste cyklus. I del II af Kommissionens meddelelse fremlægges de opnåede fremskridt i de forskellige medlemsstater. "Lissabon"-pakken indeholder bl.a. også en del IV, hvori de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2008-2010) beskrives. Alle disse dokumenter skulle gøre det muligt for Det Europæiske Råds møde i foråret 2008 at lancere en ambitiøs næste cyklus, bl.a. ved at vedtage disse foranstaltninger foreslået af Kommissionen.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den 13.-14. marts 2008 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Efter fremlæggelse af Kommissionens dokumenter og i lyset af det interne arbejde i relevante sammensætninger af Rådet lancerede Det Europæiske Råd den anden treårige cyklus i den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse (2008-2010). I denne forbindelse bekræftede Det Europæiske Råd de integrerede retningslinjer, godkendte de landespecifikke henstillinger og bekræftede de fire prioriterede områder i den fornyede Lissabon-strategi. Baseret på de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen og arbejdet i Europa-Parlamentet og Rådet har Det Europæiske Råd også godkendt en række konkrete tiltag til gennemførelse.

Seneste ajourføring: 11.06.2008

Top