Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010)

I sin handlingsplan foreslår Kommissionen et mere samlet tiltag i forbindelse med arbejdskraftens mobilitet med fokus på fire områder: Forbedring af eksisterende lovgivning og administrativ praksis, støtte fra myndigheder på alle niveauer til mobiliseringsfremmende politikker, styrkelse af EURES og bevidstgørelse af offentligheden.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 6. december 2007 om «Mobilitet, et instrument til at skabe flere og bedre job: Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010)» [KOM(2007) 773 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUME

Selv om der stadig er mere, der tyder på, at borgerne er mere parate til mobilitet end tidligere, er mobilitetsraten blandt arbejdstagere i Den Europæiske Union (EU) relativ lav. Dette skyldes både en vis skepsis med hensyn til fordelene ved mobilitet og talrige lovmæssige eller administrative hindringer. Det er derfor nødvendigt at iværksætte nye aktioner for at fremme mobiliteten. For at tage de nye udfordringer op, der er forbundet med mobilitet, foreslår Kommissionen derfor en handlingsplan inden for fire områder.

Handlingsplan 2007-2010

Forbedring af eksisterende lovgivning og administrativ praksis er det første mål. Inden for dette område foreslås der fire aktioner, idet Kommissionen vil

 • undersøge, om EU-lovgivningen skal tilpasses for at tage hensyn til et ændret mønster i arbejdskraftens mobilitet således, at arbejdstagerne kan gøre brug af deres ret til fri bevægelighed uden at risikere at miste deres sociale sikring;
 • foreslå, at der i fastsættes en bestemmelse, som formaliserer TRESS netværket af uafhængige eksperters status for at styrke den eksisterende ekspertise vedrørende koordinering af social sikring på europæisk niveau (styrkelse af kendskabet til Fællesskabets bestemmelser, offentliggørelse af rapporter og tilvejebringelse af ekspertiserådgivning). Med udgangspunkt i en høringsproces og en konsekvensanalyse skal der tages stilling til, om der er behov for at tilpasse den administrative praksis eller selve bestemmelserne;
 • styrke en strømlining af den nationale administrative praksis og af samarbejdet (gennem elektronisk høring og udveksling af informationer og ved at lancere en elektronisk version af det europæiske sygesikringskort (es de en fr), osv.) for at fremme refusionen af de vandrende arbejdstageres udgifter til social sikring;
 • gå videre med sine forslag, der skal styrke retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder, for at give bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder.

En kombination af fleksibilitet og mobilitet (flexicurity (es fr)) vil endvidere kunne bidrage til en vellykket gennemførelse af Lissabon-strategien ved at give flere arbejdstagere mulighed for bedre job.

Støtte fra nationale, regionale og lokale myndigheder til mobiliseringsfremmende politikker er det andet hovedområde. Medlemsstaterne bør i denne forbindelse:

 • inddrage mobilitet som et prioriteret punkt i deres nationale strategier for beskæftigelse og livslang læring;
 • udnytte eksempler på god praksis ved hjælp af ordninger for gensidig læring i forbindelse med mobilitetsaktioner, som finansieres af EU's samhørighedspolitik. I denne forbindelse vil Kommissionen udarbejde en liste over eksisterende ordninger for finansiel støtte samt undersøge muligheden for at udvikle europæiske mobilitetsprogrammer;
 • anvende den europæiske ramme for kvalifikationer(EQF), udvikle Europass og udvikle den europæiske ordning for meritoverførsel inden for faglig uddannelse (ECVET).

De lokale og regionale myndigheder, uddannelsescentrene og civilsamfundet opfordres endvidere til at fjerne eksisterende praktiske hindringer for mobilitet og støtte konceptet med "fair mobilitet", for at sikre, at arbejdsstandarder og lovkrav fuldt ud overholdes.

I øvrigt foreslås der flere aktioner for at styrke omfanget og kvaliteten af EURES ' tjenester i alle spørgsmål, der vedrører mobilitet. Det er målet at:

 • forbedre udbuddet af informationer markant og skabe forståelse for princippet om ligebehandling og overholdelse af arbejdsstandarder på de europæiske arbejdsmarkeder;
 • øge indsamlingen af strategiske oplysninger markant for at styrke det analytiske potentiale;
 • udvide arbejdsområdet til fordel for mobile arbejdstagere inden for EU, især for visse specifikke kategorier af arbejdstagere;
 • udvide en del af tjenesterne til at omfatte tredjelandsstatsborgere i visse tilfælde.

Det er hensigten at gennemføre aktioner på tre områder for at skabe større forståelse for fordelene ved mobilitet. Kommissionen vil:

 • hvert år tilrettelægge "europæiske jobdage" for at gøre offentligheden mere bevidst om arbejdstageres rettigheder og om fordelene ved mobilitet og øge udvekslingen af informationer og eksempler på bedste praksis blandt alle aktører;
 • lancere "det europæiske partnerskab for jobmobilitet", et initiativ, som skal dække et netværk af aktører, der arbejder for udvikling af jobmobilitet i EU;
 • i forbindelse med PROGRESS programmet øremærke finansiel støtte til pilotaktiviteter, udveksling af eksempler på god praksis, udbredelse af kendskabet til resultater vedrørende nye udviklingstendenser og fremkomst af innovative ordninger.

Kontekst

Jobmobilitet skal gøre det muligt at tackle udfordringerne ved et aldrende samfund og et marked, der hele tiden ændrer sig, specielt på baggrund af de nye muligheder, som arbejdstagerne og arbejdsgiverne har som følge af udvidelsen af EU. I Lissabon-strategien og i den europæiske beskæftigelsesstrategi har man fastslået, at styrket geografisk mobilitet og job til job-mobilitet har betydning, når der skal skabes beskæftigelse, hvis arbejdsstyrkens beskæftigelsesevne og tilpasningsevne i EU skal forbedres i sammenhæng med arbejdsmarkeder, der ændrer sig stadigt hurtigere. Kommissionen ønsker at bygge videre på de indhøstede erfaringer fra aktionsplanen vedrørende kvalifikationer og mobilitet 2002 og det europæiske år for arbejdstageres mobilitet 2006.

Seneste ajourføring: 22.05.2008

Top