Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forebyggelse af rygning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forebyggelse af rygning

RESUMÉ AF:

Rådets henstilling om forebyggelse af rygning og om initiativer til forbedring af bekæmpelse af tobaksrygning

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

Den opfordrer EU-landene til at anvende en række lovgivningsmæssige og/eller andre foranstaltninger, der skal modvirke, at især unge mennesker begynder at ryge. Disse omfatter kontrol med salg af tobak samt med tobaksreklame og -fremme.

HOVEDPUNKTER

 • For at hindre salg af tobak til børn og unge opfordres EU-landene til at:
  • kræve, at personer, der sælger tobaksvarer, skal fastslå, at deres kunder ikke er mindreårige
  • fjerne tobaksvarer fra selvbetjeningshylder i butikker
  • begrænse adgangen til salgsautomater med tobaksvarer for mindreårige personer
  • begrænse adgang til fjernsalg, for eksempel via internettet, til voksne
  • forbyde salg af slik og legetøj, der i udseende ligner tobaksvarer, til børn
  • forbyde salg af cigaretter stykvis eller i pakker med færre end 19.
 • For at begrænse tobaksreklame og promoveringsaktiviteter opfordres EU-landene til at forbyde brugen af:
  • tobaksvaremærker i forbindelse med ikketobaksrelaterede varer eller tjenesteydelser
  • reklamegenstande såsom askebægre, lightere, parasoller og tobaksvareprøver
  • rabatter, gratis gaver, tilgift eller muligheden for at deltage i en salgsfremmende konkurrence eller et salgsfremmende spil
  • reklametavler, plakater og andre inden- eller udendørs reklamemidler med tobak eller relaterede produkter
  • reklamespots for tobak eller relaterede produkter i biografer
  • andre former for direkte eller indirekte reklame for og sponsorering af tobaksvarer.
 • EU-landene opfordres også til at:
  • kræve, at fabrikanter, importører og større sælgere informerer dem om, hvor mange penge de bruger på reklame, markedsføring, sponsorering og kampagner
  • afhjælpe passiv rygning på indendørs arbejdspladser, i lukkede lokaler med offentlig adgang og i offentlige transportmidler; uddannelses-, sundheds- og børnecentre bør prioriteres
  • fortsætte med at udvikle antirygningsstrategier, navnlig gennem sundhedsundervisning
  • inddrage unge i antirygningsaktiviteter
  • anvende en prispolitik med henblik på at begrænse tobaksforbruget
  • efterprøve, om foranstaltningerne gennemføres
  • hvert andet år oplyse Europa-Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet.
 • Kommissionen opfordres til at:
  • føre tilsyn med og vurdere de foranstaltninger, der træffes
  • udarbejde en rapport inden for et år efter modtagelsen af de nationale oplysninger
  • overveje, om der er behov for yderligere foranstaltninger.
 • Kommissionen har igangsat en række initiativer for at fremme forebyggelse af rygning. Disse omfatter kampagner, såsom »Ex-Smokers are Unstoppable«, og udfasning af tilskud til tobaksproducenter.
 • Bindende lovgivning, vedtaget i 2003 (direktiv 2003/33/EF) og erstattet i 2014 (direktiv 2014/40/EU), fastsætter krav, der gælder for hele EU, til fremstilling, præsentation og salg af tobak og lignende varer såsom elektroniske cigaretter.
 • I 2009 opfordrede en yderligere henstilling EU-landene til at fremskynde foranstaltninger med henblik på at beskytte mennesker mod passiv rygning på arbejdspladsen, på offentlige steder og i offentlige transportmidler.

BAGGRUND

En fjerdedel (26 %) af europæerne ryger. Rygning er den væsentligste årsag til de dødsfald og sygdomme, der kan forebygges, i EU med omkring 700 000 rygerelaterede dødsfald hvert år.

For yderligere oplysninger henvises til »Tobakspolitik« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Rådets henstilling af 2. december 2002 om forebyggelse af rygning og om initiativer til forbedring af bekæmpelse af tobaksrygning (EFT L 22 af 25.1.2003, s. 31-34)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/33/EF af 26. maj 2003 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse (EUT L 152 af 20.6.2003, s. 16-19).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2003/33/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1-38). Se den konsoliderede version.

Rådets henstilling af 30. november 2009 om røgfri miljøer (EUT C 296 af 5.12.2009, s. 4-14)

seneste ajourføring 03.05.2016

Top