Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ny fællesskabsstrategi på sundhedsområdet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ny fællesskabsstrategi på sundhedsområdet

I denne meddelelse opridses Fællesskabets brede strategi på sundhedsområdet - hvorledes det arbejder på at nå frem til en kohærent og effektiv strategi i forbindelse med sundhedsspørgsmål på tværs af de forskellige politikker. Et nøgleelement i strategien er de nye aktionsrammer for folkesundheden. Disse aktionsrammer vil sætte Fællesskabet i stand til mere effektivt at opfylde sine forpligtelser, idet det heri klart fastsættes, hvilke mål der skal nås, og hvilke politiske instrumenter der skal anvendes hertil.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 16. maj 2000 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Det Europæiske Fællesskabs strategi på sundhedsområdet [KOM(2000) 285 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUME

Borgerne i Den Europæiske Union prioriterer med rette deres helbred højt og forventer at blive beskyttet mod eventuelle trusler mod sundheden. Fællesskabet har en væsentlig rolle at spille og en forpligtelse til at sikre borgerne en høj grad af beskyttelse. Den omstændighed, at der dukker nye udfordringer og prioriterede områder op inden for folkesundheden, så som udvidelsen, fremkomsten af nye sygdomme, presset på sundhedssystemerne og styrkelsen af Fællesskabets forpligtelser som følge af traktatændringer (artikel 3 og 152), nødvendiggør udformningen af en ny strategi.

Denne nye strategi er resultatet af den debat, der blev lanceret i 1998 med Kommissionens meddelelse om udviklingen i folkesundhedspolitikken, som indeholder resultaterne af debatten såvel som erfaringerne fra de foregående handlingsprogrammer.

To hovedelementer

Strategien indeholder to hovedaktioner:

 • En ny aktionsramme for folkesundheden ("aktionsrammen for folkesundheden"), som omfatter vedtagelsen af et EF-handlingsprogram inden for folkesundheden (2001-2006).
 • Gennemførelsen af en integreret strategi på folkesundhedsområdet. Traktatens bestemmelse om at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker betyder, at sundhedsbeskyttelse vedrører alle væsentlige områder af Fællesskabets aktiviteter. Den nye strategi medfører særlige foranstaltninger med henblik på at integrere sundhedsbeskyttelse horisontalt, dvs. i alle Fællesskabets politikker.

Aktionsrammen for folkesundheden, der er et nøgleelement i strategien, omfatter aktioner, der specielt handler om folkesundheden. I aktionsrammen indgår der et nyt handlingsprogram, der navnlig fokuserer på 3 væsentlige områder:

 • Informationsniveauet på sundhedsområdet skal højnes på alle samfundsniveauer.
 • Der skal etableres en hurtig reaktionsmekanisme (es de en fr) for at kunne imødegå alvorlige trusler mod sundheden.
 • Man skal beskæftige sig med sundhedsdeterminanterne, navnlig de skadelige faktorer, der påvirker vores levevis.

Ved at koncentrere sig om de områder, hvor medlemsstaterne ikke enkeltvis kan være effektive - og hvor koordinering på fællesskabsplan er væsentlig - vil Fællesskabet øge sin indflydelse med et begrænset budget og opnå en merværdi på fællesskabsplan. Det er hensigten at forlænge de eksisterende programmer, indtil det nye handlingsprogram lanceres og iværksættes.

Ud over folkesundhedsprogrammet omfatter aktionsrammen for folkesundhed andre lovgivningsmæssige foranstaltninger i form af en bred vifte af underområder, der vil blive udviklet i sammenhæng med aktionsrammen, bl.a.:

 • Forebygning og kontrol i forbindelse med overførbare sygdomme: Et net til epidemiologisk overvågning (es de en fr) af og kontrol med overførbare sygdomme oprettet i 1999, og som også har en international dimension.
 • Forebyggelse af narkotikamisbrug: Der vil blive iværksat en række supplerende aktiviteter i forbindelse med EU's handlingsplan inden for bekæmpelse af narkotikamisbrug 2000-2004.
 • Bekæmpelse af tobaksrygning: Gennemførelse af aktiviteter, der supplerer allerede vedtagne initiativer (såsom forslaget til et nyt direktiv om fremstilling, varebeskrivelse og salg af tobaksprodukter).
 • Kvalitet og sikkerhed i forbindelse med organer og stoffer af menneskelig oprindelse: Planen er at etablere en overordnet strategi, der er ved at blive udviklet med henblik på udarbejdelsen af retsforskrifter inden for dette område.
 • Blod og blodprodukter: Der er planlagt en række foranstaltninger, herunder et direktivforslag om fastsættelse af rammerne for kvalitets- og sikkerhedsstandarder, såvel som et fællesskabsnet for blodovervågning og fremme af optimal anvendelse af blod og blodprodukter.
 • Veterinære og plantesundhedsmæssige foranstaltninger: Foranstaltningerne på dette område skal være tæt knyttet til de politikker, der udarbejdes som led i den nye overordnede strategi for fødevaresikkerhed, som er indeholdt i hvidbogen om fødevaresikkerhed.
 • Det europæiske sundhedsforum. Det er planlagt at oprette denne nye mekanisme, der skal gøre det muligt for alle aktører på folkesundhedsområdet at spille en rolle i tilrettelæggelsen af sundhedspolitikken.

Gennemførelsen af en integreret strategi

For at sikre, at Fællesskabets brede strategi på sundhedsområdet er kohærent, skal der i henhold til traktatens bestemmelser sikres en ordentlig forbindelse mellem aktionerne inden for rammerne af indsatsen på folkesundhedsområdet og sundhedsrelaterede initiativer på andre områder, såsom det indre marked, forbrugerbeskyttelse, social beskyttelse, beskæftigelse og miljø.

Derfor må disse forbindelser også styrkes ved hjælp af nye mekanismer og værktøjer, der skal sikre, at andre fællesskabspolitikker bidrager til beskyttelsen af sundheden.

 • Fra 2001 vil forslag, der vedrører sundhed, indeholde en forklaring om, hvorledes og hvorfor der er blevet taget hensyn til sundhedsmæssige spørgsmål, såvel som de forventede virkninger for sundheden heraf.
 • Det vil være en prioriteret opgave inden for rammerne af folkesundhedsprogrammet at udvikle kriterier og metoder for at vurdere de foreslåede politikker og gennemførelsen heraf. Herudover er det muligt at foretage en tilbundsgående vurdering af virkningen af bestemte fællesskabsaktioner og -politikker.
 • Folkesundhedsprogrammet indeholder muligheder for fælles aktioner i samarbejdet med andre fællesskabsprogrammer og -organer.
 • Inden for Kommissionen vil de mekanismer blive styrket, der sikrer, at aktiviteter på sundhedsområdet koordineres.

Den nye strategi indebærer en overordentlig stor forpligtelse for EU og er et bevis på, at Kommissionen prioriterer folkesundheden højt inden for EU's politikområder.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 271 af 9.10.2002]. Programmet er et vigtigt element i fællesskabsstrategien på folkesundhedsområdet. Programmets mål er: at højne af oplysnings- og vidensniveauet med henblik på at forbedre folkesundheden og sundhedssystemerne; at styrke mulighederne for at reagere hurtigt og med en koordineret indsats på sundhedsrisici og at tage fat på sundhedsdeterminanterne.

Seneste ajourføring: 26.07.2006

Top