Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ernæring, overvægt og fedme — EU-strategi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ernæring, overvægt og fedme — EU-strategi

 

RESUMÉ AF:

Hvidbog (KOM)(2007) 279 endelig om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HVIDBOG?

 • Europa-Kommissionen fastlægger en integreret EU-strategi, der bidrager til at modvirke dårligt helbred på grund af dårlig ernæring, overvægt og fedme.
 • Den fokuserer på forslag til tiltag, der kan iværksættes på lokalt, regionalt, nationalt og EU-plan af flere partnere for at tackle dette folkesundhedsproblem. Disse tiltag supplerer og støtter de eksisterende foranstaltninger i EU-landene.
 • Den dækker specifikt fedmespørgsmålets socioøkonomiske dimension på grund af dets forbindelse til samfundets dårligt stillede grupper.

HOVEDPUNKTER

 • Strategiens primære mål er at bekæmpe fedmefremmende miljøer (dvs. et miljø, der fremmer vægtøgning) og hjælpe borgerne med at begrænse sundhedsrisici, såsom dårlig ernæring og manglende fysisk aktivitet, der fører til overvægt og fedme.
 • Den tager sigte på at nå dette ved at fokusere på tiltag, der:
  • gør det muligt for forbrugere at træffe informerede valg for at sikre, at der er adgang til sunde valgmuligheder, f.eks. i supermarkeder og kantiner
  • opfordrer til inddragelse af den private sektor:
  • får fødevareindustrien (herunder detailhandlende) til at ændre dens produktopskrifter, især ved at reducere indholdet af salt, sukker og fedt, og mindske og rette dens markedsføring, så den ikke på upassende vis retter sig mod børn, og så den fremmer sundere valgmuligheder
  • får arbejdsgiverne til at opfordre til en sund livsstil (f.eks. ved at gå eller cykle til arbejde)
  • motiverer befolkningen til at dyrke regelmæssige fysiske aktiviteter ved at understrege sundhedsfordelene.

Partnerskaber

 • Denne strategi understreger vigtigheden af at opbygge partnerskaber i hele EU for at gennemføre tiltag i marken, dvs. på lokalt, regionalt, nationalt samt EU-plan. Disse omfatter samarbejde mellem den private sektor (f.eks. fødevareproducenter, detailhandelen og reklameindustrien), sundhedssektoren og civilsamfundets organisationer (f.eks. sportsklubber og forbruger- og folkesundhedsorganisationer).
 • Strategien bygger videre på EU-platformen for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed, der blev lanceret i 2005, og foreslår, at lignende platforme oprettes på nationalt eller lavere plan i EU-landene. Inddragelsen af lokale interessenter (f.eks. organisationer og små virksomheder) er meget vigtig for strategiens succes, da det skaber gruppedynamik og samler så mange aktører som muligt og på alle niveauer.
 • EU-landenes myndigheder er ansvarlige for:
  • koordinering, der skal sikre, at foranstaltningerne på området for folkesundhed er relevante
  • at tilskynde medierne til at deltage i udviklingen af fælles budskaber og kampagner.
 • Gruppen på højt plan, der beskæftiger sig med sundhed, ernæring og fysisk aktivitet, som består af repræsentanter fra EU-landene samt Norge og Schweiz, fremmer udvekslingen af god praksis og information og udvikler frivillige fælles tilgange.
 • Gruppen har været involveret i ændringen af fødevarers sammensætning, især med hensyn til salt, mættet fedt og tilsat sukker. I 2011 etablerede den EU's ramme for nationale initiativer vedrørende udvalgte næringsstoffer (på grundlag af en model om ændringer af fødevarers sammensætninger fra 2008, der skal reducere salt i fødevarer med 16 % på fire år). Derefter påbegyndtes arbejdet med at reducere mættet fedt med 5 % frem til 2016 og med yderligere 5 % inden 2020. I 2015 påbegyndtes arbejdet med bilaget om tilsat sukker, der skal tilskynde til frivillig reduktion på 10 % af tilsat sukker i forarbejdede fødevarer inden 2020.
 • I 2016 etablerede gruppen et overvågningssystem for nationale initiativer vedrørende ændringer i fødevarers sammensætning, hvilket var en vigtig milepæl og et konkret skridt mod at støtte nationale aktioner. Disse tiltag vil i sidste ende gavne borgerne, hver gang de handler i supermarkedet. Resultaterne af den igangværende fælles aktion vedrørende ernæring og fysisk aktivitet vil også støtte dette tiltag, og en yderligere udvikling forventes i 2017.
 • I 2014 vedtog gruppen EU-handlingsplanen om fedme blandt børn 2014-2020, der har til formål at begrænse fedmeudviklingen blandt børn inden 2020. Der udføres en midtvejsevaluering.
 • I 2017 deltog gruppen i udarbejdelsen og aftalen om retningslinjer for offentlige indkøb vedrørende skolemad.

Tværfaglig tilgang

 • Selv om folkesundhed er kernen i spørgsmålet, fremhæver strategien, udover sit fokus på partnerskaber på alle niveauer, at kampen mod overvægt og fedme kræver en samordnet strategi, der omfatter flere politikområder. Eksempler på disse omfatter følgende:
  • uddannelse: udvikle oplysningskampagner til både børn og voksne
  • forbrugerpolitik: give klare og omfattende oplysninger om valget af fødevarer, f.eks. næringsdeklarationer
  • markedsføring: direktivet om audiovisuelle medietjenester opfordrer til ansvarlig markedsføring af fødevarer, navnlig over for børn
  • idræt: gøre organiserede idrætsaktiviteter mere tilgængelige og opfordre til større deltagelse i fysisk aktivitet
  • byplanlægning og aktiv mobilitet: opfordre til »aktiv transport og pendling«, f.eks. at gå, cykle eller anvende offentlig transport
  • forskning: få mere viden om determinanter, der bestemmer valget af fødevarer og fysisk aktivitet, især i forbindelse med EU-forskningsstøtteprogrammer (Horisont 2020) og nationale forskningsstøtteprogrammer
  • landbrug: gøre sundere valgmuligheder til en rimelig pris mere tilgængelige for alle befolkningsgrupper, særligt børn
  • Europa-Parlamentet: pilotprojekter, der støtter sunde kostvaner i befolkningsgrupper, gennemføres af Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed.

Internationalt samarbejde

Kommissionen har haft et tæt samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen om oprettelsen af referencedokumenter og et fælles register for ernæring og fysisk aktivitet.

Overvågning og evaluering af politikker

 • Data om fedme og overvægt overvåges på:
  • makroplan for at indhente sammenhængende og sammenlignelige data om de overordnede resultatindikatorer inden for rammerne af EU-nøgleindikatorerne på sundhedsområdet med hensyn til kost og fysisk aktivitet
  • landeplan for at vurdere de nuværende aktiviteter og deres effekt
  • individuelt plan for de enkelte tiltag.
 • Aktiviteternes effekt evalueres systematisk for at kortlægge dem, der fungerer godt.

Opfølgning

Politikarbejde vedrørende reduktion af overvægt og fedme i Europa fokuserer fortsat på prioritetsområder som:

 • reducere indtaget af salt, mættet fedt, transfedt og tilsat sukker
 • øge indtaget af frugt og grønt
 • reducere børns eksponering for og påvirkning af fødevarer med et højt indhold af salt, mættet fedt, transfedt og tilsat sukker
 • offentligt indkøb af fødevarer
 • øge den fysiske aktivitet og reducere stillesiddende adfærd
 • øge antallet af børn, der udelukkende ernæres med modermælk i de første seks måneder
 • reducere uligheden mellem befolkningsgrupper hvad angår kost og fysisk aktivitet.

BAGGRUND

 • Dårlig kost og fysisk inaktivitet påvirker den forventede levetid og livskvaliteten for millioner af borgere samt sundhedssystemernes effektivitet og bæredygtighed. Op mod 7 % af EU's sundhedsbudget anvendes hvert år på sygdomme, der er knyttet til fedme. Yderligere omkostninger skyldes produktivitetstab på grund af sundhedsproblemer og for tidlig død (2,8 millioner dødsfald pr. år af årsager knyttet til overvægt og fedme).
 • 52 % af voksne i EU er overvægtige eller fede, og 17 % er fede. Fedme hos voksne er en kendt risikofaktor for en række alvorlige kroniske sygdomme, herunder type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme, nogle former for kræft og er en årsag, som kan forebygges, til for tidlig død.
 • Fedme blandt børn er især bekymrende. Et ud af tre børn i EU i alderen 6 til 9 år lider nu af overvægt eller fedme. Der har været en stor stigning siden 2008, hvor et ud af fire børn led af overvægt eller fedme. Børn, der er overvægtige eller fede, har stor sandsynlighed for også at være det som voksne. Overvægtige børn bliver oftere mobbet, lider af problemer med selvtilliden og depression samt opnår dårligere resultater i skolen.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme (KOM(2007) 279 endelig udg. af 30.5.2007)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets konklusioner om ernæring og fysisk aktivitet (EUT C 213 af 8.7.2014, s. 1-6)

Rådets konklusioner om fødevare- og ernæringssikkerhed

seneste ajourføring 13.03.2017

Top