Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den opretter et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (ECDC).
 • Den fastsætter ECDC's kommissorium, som er at
  • identificere
  • vurdere
  • formidle oplysninger om både eksisterende og nye sundhedsrisici for mennesker fra smittefarlige sygdomme.
 • Den fastlægger centerets struktur, dets organer og arbejdsformer.

HOVEDPUNKTER

Kommissorium

ECDC's kommissorium er at identificere, vurdere og formidle oplysninger om eksisterende og nye sundhedsrisici for mennesker fra overførbare sygdomme.

For at opfylde disse mål skal centret:

 • søge, indsamle, sammenholde, evaluere og formidle relevante videnskabelige og tekniske data
 • afgive videnskabelige udtalelser og yde videnskabelig og teknisk bistand, herunder uddannelse
 • levere oplysninger til Europa-Kommissionen, EU-landene, EU-agenturerne (såsom Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Lægemiddelagentur) og internationale organisationer, der beskæftiger sig med folkesundhedsspørgsmål (f.eks. Verdenssundhedsorganisationen)
 • koordinere netværkssamarbejde mellem organisationer, som beskæftiger sig med områderne inden for centerets ansvarsområde og forvalter specifikke overvågningsnet
 • udveksle informationer, ekspertise og god praksis og lette udvikling og gennemførelse af fælles aktioner.

Opgaver

ECDC's hovedopgaver er:

Struktur

ECDC omfatter:

 • en bestyrelse, der består af:
  • ét medlem fra hvert af de 28 EU-lande samt et fra Island, Liechtenstein og Norge
  • to medlemmer, som udpeges af Europa-Parlamentet
  • tre medlemmer, der repræsenterer og udpeges af Kommissionen.

Bestyrelsen sikrer, at centret varetager sit kommissorium og opgaver ved at vedtage dets arbejdsprogram og finansforordning.

 • En direktør, der bistås af en lille kerne af medarbejdere. Direktøren er ansvarlig for den daglige ledelse af ECDC samt udarbejdelsen og gennemførelsen af arbejdsprogrammet.
 • Et rådgivende forum, der består af repræsentanter for de kompetente nationale myndigheder. Det formidler udveksling af oplysninger om sundhedsfarer og fungerer som videnpulje.

Sygdomsprogrammer

ECDC's sygdomsspecifikke arbejde er inddelt i syv horisontale programmer:

Mikrobiologiprogram for folkesundheden

Udover disse sygdomsspecifikke programmer har ECDC et mikrobiologiprogram for folkesundheden. Det har til formål at styrke kapaciteten af ekspertlaboratorier og referencelaboratorier i Europa og fremme samarbejdet mellem dem.

Kommunikation

Via mediecentret på centerets websted sikrer ECDC, at offentligheden hurtigt modtager objektive, pålidelige og lettilgængelige oplysninger i forbindelse med dets aktiviteter og arbejdsresultater.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. maj 2004.

BAGGRUND

Overførbare sygdomme kan udgøre en stor trussel mod menneskers sundhed, da de kan spredes over hele kloden i løbet af kort tid. EU oprettede ECDC for at være i stand til hurtigt og effektivt at reagere i tilfælde af epidemier (såsom svært akut respiratorisk syndrom (SARS)).

ECDC indledte sit arbejde i maj 2005 og har hjemsted i Stockholm (Sverige).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (EUT L 142, 30.4.2004, s. 1-11)

seneste ajourføring 11.01.2016

Top