Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1920/2006, der opretter Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den omarbejder Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EMCDDA) for at udvide centerets rolle til at omfatte nye tendenser inden for misbrug, specielt blandingsbrug (hvor ulovlige stoffer indtages sammen med lovlige stoffer eller medicin).

HOVEDPUNKTER

Centeret er ansvarligt for at forsyne EU’s institutioner og EU-landene med objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug.

EMCDDA giver beslutningstagere de oplysninger, de har brug for, for at udarbejde lovgivning og strategier om narkotika på et oplyst grundlag. Det oplyser også fagfolk og brugere om eksempler på bedste praksis og om nye forskningsområder inden for narkotika og konsekvenserne af narkotikamisbrug.

Hovedopgaver

EMCDDA’s primære formål er at:

 • indsamle og analysere eksisterende oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug i EU og i samarbejde med ikke-EU-lande
 • sammenligne oplysninger for at hjælpe med at evaluere nationale narkotikapolitikker og narkotikapolitikker på EU-plan
 • formidle data og oplysninger om status for narkotikasituationen, herunder oplysninger om nye tendenser
 • samarbejde med EU-agenturer såsom Europol og Eurojust eller særorganisationer under De Forenede Nationer såsom UNODC (FN’s Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse).

Prioriterede områder

Centeret koncentrerer sine handlinger om:

 • overvågning af status for narkotikasituationen og nye tendenser, især dem, der vedrører blandingsbrug
 • overvågning af de foranstaltninger, der iværksættes for at afhjælpe narkotikarelaterede problemer, og fremme af gensidig udveksling af bedste praksis blandt EU-landene
 • opretholdelse af et varslingssystem og vurdering af risiciene ved nye psykoaktive stoffer (*)
 • udvikling af redskaber for at hjælpe Europa-Kommissionen og EU-landene med at overvåge og evaluere deres respektive narkotikapolitikker.

Reitox-nettet

For at nå den primære opgave om at levere velfunderede og sammenlignelige oplysninger om narkotika har EMCDDA udviklet et særligt værktøj til at indsamle landeoplysninger på en harmoniseret måde ved hjælp af Reitox-nettet.

Reitox forbinder nationale narkotikainformationssystemer og er den primære metode, som EMCDDA benytter til at udveksle data og oplysninger om metoder vedrørende narkotika og narkotikamisbrug i EU.

De oplysninger, der indsamles via Reitox-nettet, bruges også til at:

 • overvåge gennemførelsen af EU’s narkotikahandlingsplan
 • hjælpe med at udarbejde henstillinger til passende nationale svar på organisering af aktiviteter til behandling, forebyggelse og skadesreduktion.

Nettet består af ét kontaktpunkt for hvert deltagende EU-land, der deltager i EMCDDA, og et kontaktpunkt for Kommissionen.

Struktur og funktionsmåde

Centeret er baseret i Lissabon (Portugal). Det består af en bestyrelse, der bistås af et budgetudvalg, et forretningsudvalg og et videnskabeligt udvalg, der kommer med udtalelser om ethvert videnskabeligt aspekt af centerets aktiviteter.

EMCDDA opretholder tæt kontakt med Reitox-nettets nationale kontaktpunkter og med andre partnerorganisationer.

EMCDDA udfører sine opgaver i henhold til en treårig strategi, der definerer hovedformålene med dets arbejde for den specifikke periode. Strategien og arbejdsprogrammet for 2016-2018 søger at bidrage til et mere sikkert og sundt Europa. De fokuserer på tre centrale aktionsområder:

 • Kommunikation af dokumentation og udveksling af viden: Dette omfatter produkter (f.eks. retningslinjer, undersøgelser osv.) og tjenesteydelser (såsom rådgivning), som EMCDDA yder i perioden 2016-2018, samt uddannelsesaktiviteter for interessenter og partnere (såsom akademikere).
 • Tidlig varsling og trusselsvurdering baseret på EMCDDA’s overvågningsdel: Dette omfatter EU-system for tidlig varsling og risikovurderingen af nye stoffer samt nye tendenser og trusler.
 • Analyse af situation, svar og tendenser: Dette søger at give en årlig helt opdateret oversigt over efterspørgslen efter og udbuddet af narkotika samt oplysninger om de forskellige svar på at forebygge brug, reducere skader eller trusler og hjælp til genopretning og social reintegration af narkotikamisbrugere med problemer.

De tværgående aktivitetsområder supplerer de primære aktivitetsområder:

 • indsamling og behandling af oplysninger
 • kvalitetssikring af alle aktiviteter (f.eks. videnskabelige aktiviteter)
 • samarbejde med partnere på EU-plan og på ikke-EU-plan (internationale organisationer og ikke-EU-lande).

Der leveres også specifikke årlige arbejdsprogrammer som en del af agenturets treårige strategi.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 16. januar 2007.

BAGGRUND

EMCDDA blev oprettet i 1993. Det åbnede i Lissabon i 1995 som et af EU’s decentraliserede agenturer. I 2015 havde det 20 års jubilæum med overvågning af narkotikasituationen i Europa.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Psykoaktive stoffer: stoffer, der ved indtagelse påvirker en persons mentale processer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (omarbejdning) (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1-13)

seneste ajourføring 03.02.2016

Top