Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program for Fællesskabets indsats for folkesundheden (2003-2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program for Fællesskabets indsats for folkesundheden (2003-2008)

Programmet for Fællesskabets indsats for folkesundheden (2003-2008) er blevet udarbejdet for at bidrage til at opnå et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i Europa. Programmet samordner derfor aktionerne om sundhedsoplysning, Fællesskabets reaktionsevne over for trusler mod sundheden samt forebyggelse af sygdomme og lidelser.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008).

Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1350/2007/EF af 23. oktober 2007 om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013) [EUT L 301 af 20.11.2007].

RESUMÉ

Dette handlingsprogram erstatter overordnet otte tidligere handlingsprogrammer på sundhedsområdet. Disse programmer vedrørte: sundhedsfremme, kræft, aids og visse andre smitsomme sygdomme, narkotikamisbrug, sundhedskontrol og forureningsrelaterede sygdomme, forebyggelse af kvæstelser og sjældne sygdomme.

Programmet udgør en væsentlig del af Det Europæiske Fællesskabs strategi på sundhedsområdet og indeholder følgende mål og aktioner:

 • Højnelse af informations- og vidensniveauet på sundhedsområdet med henblik på at fremme folkesundheden og sundhedssystemerne.Foranstaltninger: etablering af et overordnet system til indsamling, analyse og evaluering af oplysninger og viden med henblik på oplysning, rådgivning og distribution af oplysning på alle samfundsniveauer, den brede offentlighed, myndighederne og fagfolk inden for sundhedssektoren.
 • Styrkelse af en hurtig og samordnet reaktion i forbindelse med trusler mod sundheden, såsom grænseoverskridende trusler som HIV, den nye variant af Creutzfeldt-Jakobs syge og lidelser, der er forbundet med forurening.Foranstaltninger: udvikling og styrkelse af samt støtte til kapaciteten, udnyttelsen og sammenkoblingen af overvågningsmekanismer, hurtig varsling og hurtig indgriben.
 • Foranstaltninger i forbindelse med sundhedsdeterminanterne.Foranstaltninger: sundhedsfremmende aktioner ledsaget af særlige foranstaltninger og instrumenter til at nedbringe og fjerne risici.Prioriterede områder: nedbringelse af det store antal for tidlige dødsfald og sygdomme, der skyldes alvorlige sygdomme som kræft, samt en nedbringelse af mentale lidelser. Der vil derfor blive lagt vægt på livsstilsfaktorer, socioøkonomiske og miljømæssige faktorer samt rygning, alkohol, narkotikamisbrug, ernæring og stress.

Ud over disse foranstaltninger omfatter gennemførelsen af programmet udarbejdelsen af et årligt arbejdsprogram, som skal indeholde præcise mål og foranstaltninger, samt udarbejdelsen af sundhedsindikatorer. Programmet giver ligeledes mulighed for fælles aktioner i samarbejde med andre programmer og EF-foranstaltninger.

På grundlag af subsidiaritetsprincippet og de restriktioner, der gælder for Fællesskabet på sundhedsområdet, er et aktivt samarbejde og et fuldstændigt engagement fra medlemsstaternes side en forudsætning for, at programmet kan få et godt forløb, og for at opnå de fastsatte mål.

Finansiering

Programmet har et budget på 312 millioner EUR for perioden 2003-2008.

Lande, der kan deltage

Programmet er åbent for deltagelse af:

 • EFTA-/EØS-landene i henhold til bestemmelserne i EØS-aftalen
 • de associerede lande i Central- og Østeuropa i henhold til bestemmelserne i Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne til disse aftaler og i associeringsrådsafgørelserne
 • Cypern på grundlag af supplerende bevillinger i overensstemmelse med de procedurer, der aftales med dette land
 • Malta og Tyrkiet på grundlag af supplerende bevillinger i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.

Internationalt samarbejde

Der tilskyndes ligeledes til samarbejde med tredjelande og internationale organisationer, der er kompetente på folkesundhedsområdet, såsom WHO.

Evaluering

Det er planlagt, at programmet udsættes for en dobbelt evaluering, nemlig en evaluering på grundlag af indikatorer og resultater i de årlige arbejdsprogrammer samt en midtvejs-evaluering, som gennemføres af eksterne og uafhængige eksperter, dvs. i programmets tredje og sidste år og efter programmets fuldførelse. Offentligheden vil få adgang til resultaterne. Kommissionen skal efter planerne endvidere forelægge Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget en midtvejsrapport i løbet af programmets tredje år samt en endelig rapport.

Forlængelse af de eksisterende programmer

Der gives efter forslag fra Kommissionen [KOM(2000) 448 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende] mulighed for en begrænset forlængelse af de eksisterende programmer, som udløber, før det nye program lanceres, således at man sikrer kontinuiteten i forbindelse med nøgleaktionerne.

Forvaltningsorgan

Fra den 20. juni 2008 er Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet omdannet til Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere. Forvaltningsorganet bistår Kommissionen i gennemførelsen af det andet folkesundhedsprogram 2008-2013, af forbrugerprogrammet 2007-2013 og uddannelsesforanstaltninger vedrørende fødevaresikkerhed.

Forvaltningsorganet har hovedkontor i Luxembourg.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 1786/2002/EF

9.10.2002

-

EFT L271 af 9.10.2002

TILHØRENDE DOKUMENTER

FÆLLESSKABS HANDLINGSPROGRAM 2008-2013

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1350/2007/EF af 23. oktober 2007 om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013) [EUT L 301 af 20.11.2007].

RAPPORTER

Rapport fra Kommissionen af 23. juli 2008: Gennemførelsen af folkesundhedsprogrammet i 2007 [KOM(2008)482 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Rapport fra Kommissionem af 17. april 2008: Gennemførelse af folkesundhedsprogrammet i 2006 [KOM(2008)198 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 23. november 2006: Gennemførelsen af folkesundhedsprogrammet i 2005 [KOM(2006) 711 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I 2005 har omkring 50 projekter modtaget støtte som led i EU-folkesundhedsprogrammet. I rapporten fremhæves navnlig følgende vigtige folkesundhedsmæssige aktioner, der er gennemført i 2005:

 • Information om sundhed: offentliggørelse af en grønbog om mental sundhed, videreførelse af udarbejdelsen af et sammenhængende europæisk informationssystem for sundhed og miljø, forskning i de potentielle virkninger af mobiltelefoner (tredje generation af mobiltelefoner) på sundheden, fremme af e-sundhedsydelser, fremskridt i udviklingen af sundhedsindikatorer
 • Trusler mod sundheden: vedtagelse af mekanismer på EU-niveau til behandling af krisesituationer på folkesundhedsområdet og i tilfælde af pandemisk influenza.
 • Sundhedsdeterminanter: grønbog om fremme af sund ernæring og fysisk aktivitet, finansiering af vigtige nye aktiviteter vedrørende alkohol, fremskridt i forbindelse med genetik og folkesundhed med etablering af netværk og udveksling af informationer.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 24. oktober 2005 om forpligtelsesbevillinger til projekter under folkesundhedsprogrammet i 2003-2004 [KOM(2005) 511 endelig – Ikke offentliggjort i EUT]. I denne beretning understreges, at man opnåede væsentlige resultater i de første to år med folkesundhedsprogrammet, som tiltrak sig stor interesse blandt de europæiske aktører på sundhedsområdet. Der blev indsendt et stort antal ansøgninger. I alt blev omkring 150 projekter finansieret over budgetterne for 2003 og 2004.

FORVALTNINGSORGAN

Kommissionens afgørelse nr. 2008/544/EF af 20. juni 2008 om ændring af afgørelse 2004/858/EF med henblik på omdannelse af «Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet» til «Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere» [Den Europæiske Unions Tidende L 173 af 3.07.2008].

Kommissionen står for den overordnede forvaltning af de vedtagne EF-programmer og foranstaltninger. Forvaltningsorganet har ansvar for gennemførelsesopgaver samt for indsamling af oplysninger, der er nødvendige for at evaluere gennemførelsen.

EU-STRATEGI PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

Kommissionens hvidbog af 23. oktober 2007 - Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-2013 [KOM(2007) 630 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

Kommissionens meddelelse af 16. maj 2000 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Det Europæiske Fællesskabs strategi på sundhedsområdet [KOM(2000) 285 endelig - Ikke offentliggjort i EUT]. I denne meddelelse opridses Fællesskabets brede strategi på sundhedsområdet - hvorledes det arbejder på at nå frem til en kohærent og effektiv strategi i forbindelse med sundhedsspørgsmål på tværs af de forskellige politikker. Handlingsprogrammet 2003-2008 er et nøgleelement i denne strategi.

See also

For yderligere oplysninger, se Europa-Kommissionens netsted Folkesundhed.

Seneste ajourføring: 05.08.2008

Top