Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lige muligheder for handicappede: En europæisk handlingsplan (2004-2010)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lige muligheder for handicappede: En europæisk handlingsplan (2004-2010)

Med afsæt i den proces, der blev indledt i forbindelse med Det Europæiske Handicapår 2003 ønsker Kommissionen at udnytte resultaterne og iværksætte en flerårig handlingsplan. Sigtet med denne handlingsplan er inden 2010 at integrere handicapspørgsmål i de relevante fællesskabspolitikker og udvikle konkret aktion på afgørende områder for at styrke den økonomiske og sociale integration af handicappede.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 30. oktober 2003 "Lige muligheder for handicappede: En europæisk handlingsplan" [KOM(2003) 650 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Den foreslåede handlingsplan dækker perioden 2004 - 2010 og har til formål at fastlægge en bæredygtig og integreret metode til behandling af handicapspørgsmål i et udvidet Europa. Handlingsplanen er lagt til rette omkring følgende tre mål:

DEN POLITISKE KONTEKST

Fællesskabets generelle holdning: mål og midler

Fællesskabets indsats er derfor særligt rettet mod anerkendelse og beskyttelse af handicappedes rettigheder. Desuden beskytter chartret om grundlæggende rettigheder på sin side udtrykkeligt handicappedes rettigheder, og dets indarbejdelse i den Lissabontraktaten er et væsentligt fremskridt.

I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse fra maj 2000 "På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede" skal hindringer i omgivelserne samt tekniske og juridiske hindringer, som hæmmer handicappedes fulde deltagelse i en vidensøkonomi og et videnssamfund, fjernes.

Kendsgerninger og tendenser

Definitionerne og kriterierne for bestemmelse af handicap fastsættes i øjeblikket i national lovgivning og varierer medlemsstaterne imellem.

Af de undersøgelser, der er gennemført i EU i 2001 fremgår det, at 14,5 % af befolkningen i de 15 medlemsstater (med undtagelse af Sverige) i den erhvervsaktive alder angiver en eller anden form for handicap. I de ti nye medlemsstater var dette tal på 25 %.

Disse resultater viser klart, at der er en sammenhæng mellem alder og handicap. Antallet af handicappede i EU er stigende og vil fortsat stige som følge af befolkningens aldring.

Det skal bemærkes, at kun 42 % af de handicappede har beskæftigelse (sammenlignet med næsten 65 % af de ikke handicappede) og 52 % af de handicappede er inaktive (sammenlignet med 28 % af de ikke handicappede).

Af disse tal fremgår det, at handicappede, selv om de har svært ved at finde beskæftigelse, udgør et uudnyttet potentiale, som kan bidrage til den økonomiske vækst.

De vigtigste hidtidige resultater på EU-plan

I november 2000 vedtog Rådet direktiv 2000/78/EF, som forbyder enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i forbindelse med beskæftigelse. Med hensyn til handicap fastslår direktivet, at undladelse af at træffe "passende foranstaltninger" på arbejdspladsen kan udgøre en forskelsbehandling.

Fællesskabets handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling (2001-2006) tager sigte på at støtte medlemsstaterne i deres bekæmpelse af forskelsbehandling og særligt på grund af handicap.

Kommissionen støtter internationale bestræbelser på at sikre handicappede en fuld og ligeberettiget udøvelse af menneskerettigheder, bl.a. gennem en FN-konvention, der tager sigte på at beskytte handicappedes grundlæggende rettigheder.

For at begunstige de handicappedes frie bevægelighed har Kommissionen allerede forpligtet sig til at nedbringe antallet af invaliditetsydelser, der ikke kan flyttes til udlandet (planlagt ændring af forordning (EØF) nr. 883/2004 om sociale sikringsordninger).

Første fase af handlingsplanen (2004-2005)

Denne handlingsplans første fase varer to år (2004-2005) og vil koncentrere sig om at skabe de betingelser, der er nødvendige for at fremme beskæftigelsen af handicappede og frembringe en myndiggørelse i denne henseende. De prioriterede interventionsområder fordeler sig på fire søjler:

 • Adgang til og bevarelse af beskæftigelse

Direktiv 2000/78/EF vil kræve store ændringer i de eksisterende regler i visse medlemsstater. Det får enorme virkninger for både offentlige og private arbejdsgivere og deres beskæftigelsespraksis over for handicappede. Bevidstgørelse af aktørerne er derfor af central betydning for at sikre direktivets succes. Derfor indledte Kommissionen i juni 2003 en større informationskampagne i alle medlemsstaterne for at informere arbejdsgivere og arbejdstagere om deres nye rettigheder på arbejdspladsen.

Den Europæiske Socialfonds generelle programmer og fællesskabsinitiativet Equal finansierer en lang række aktioner til integration af handicappede på arbejdsmarkedet og afprøver nyskabende metoder i forbindelse med specifikke aspekter af integrationen på arbejdsmarkedet.

Kommissionen har også gjort en indsats i denne retning i sammenhæng med Fællesskabets konkurrencepolitik. Der blev i november 2002 vedtaget en forordning om statsstøtte til beskæftigelse, som tillader medlemsstaterne at udrede op til 60 % af et års lønninger og indbetalinger til social sikring for en handicappet arbejdstager, der ansættes i en virksomhed. Der kan endvidere udbetales kompensation for nedsat produktivitet og godtgørelse for tilpasning af arbejdspladsen.

Hvad angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen foreskriver direktiv 89/654/EF om "minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet" at "arbejdsstederne i givet fald skal indrettes under hensyntagen til handicappede arbejdstagere".

 • Livslang læring

Anvendelse af moderne informations- og kommunikationsteknologier (ikt) til e-learning kan være en af metoderne til at overvinde hindringer for handicappedes uddannelse, erhvervsuddannelse og livslange læring. Kommissionens forslag om eLearning-programmet henviser derfor udtrykkeligt til handicappedes behov i tråd med Kommissionens handlingsplan om fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed og handlingsplanen vedrørende kvalifikationer og mobilitet.

Inden for uddannelses-, erhvervsuddannelses og ungdomsområdet vil Kommissionen:

 • give høj prioritet til fremme af udveksling af god praksis og påpegelse af faktorer, der medfører gode resultater i forbindelse med integration af handicappede, i sammenhæng med gennemførelsen af arbejdsprogrammet vedrørende uddannelsessystemernes konkrete fremtidige mål
 • under udformningen og gennemførelsen af det fremtidige handlingsprogram for eLearning (2004-2006) være særlig opmærksom på de handicappedes særlige behov
 • indarbejde information for handicappede i informationssystemet Ploteus give projekter med deltagelse af handicappede i Socrates - og Leonardo -programmerne samt i handlingsprogrammet for unge særlig opmærksomhed
 • føre tilsyn med e-adgang til netsteder og medieprodukter vedrørende livslang læring.

På forskningsområdet vil Kommissionen udbrede og gøre den bedst mulige brug af den forskning, der gennemføres inden for rammerne af det sjette rammeprogram for forskning.

 • Anvende de nye teknologiers potentiale

Blandt de adgangsrelaterede aktiviteter under eEuropa 2002 -handlingsplanen er der nået vigtige resultater, som skal følges op. I forbindelse med W3C/WAI-initiativet har medlemsstaterne vedtaget en række retningslinjer for offentlige netsteder. Rådet vedtog desuden en resolution om e-adgang i december 2002.

Med handlingsplanen eEurope 2005 rettes indsatsen mod at sikre handicappedes og andre ugunstigt stillede gruppers deltagelse og lige adgang for at gøre udviklingen ensartet på områderne moderne offentlige tjenesteydelser online (e-forvaltning), e-læringstjenester (eLearning), elektroniske sundhedsydelser (e-sundhed) og etablering af et dynamisk og adgangsvenligt e-forretningsmiljø.

 • Adgang til offentlige bygninger

For at sikre en bedre og mere effektiv adgang til arbejdspladsen for handicappede bør udformningen og konstruktionen af bygninger i højere grad følge princippet om universel udformning (udformning for alle).

Tilgængelige fritids- og kulturfaciliteter har også stor relevans for forbedring af handicappedes livskvalitet og en bedre deltagelse i den sociale og kulturelle samfundsstruktur. Det anerkendes af Rådets i dets resolution af 6. maj 2003 om handicappedes adgang til kulturinfrastrukturer og kulturaktiviteter og i Rådets resolution af 21. maj 2002 om den europæiske turismes fremtid, i hvilken Kommissionen, medlemsstaterne og andre aktører opfordres til at styrke deres bestræbelser på at lette handicappedes adgang til turistmål.

Endelig opfordrer Kommissionen i sin "Hvidbog om den europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg" til øget brug af offentlig transport.

Kommissionen vil gennemføre supplerende aktioner på følgende områder:

 • udvikle europæiske standarder på alle områder vedrørende bygninger, herunder udformning, bygning og brug af bygninger
 • fremme en bedre uddannelse i adgangsspørgsmål i skoler og for fagfolk
 • fremme af indførelsen af bestemmelser om adgangsforhold i politikken vedrørende offentlige kontrakter og i forbindelse med tildeling af midler fra strukturfondene
 • fremme undersøgelser vedrørende adgang til turistmål og -infrastrukturer samt til offentlig transport.

Anden fase af handlingsplanen (2006-2007)

Handlingsplanens anden fase løber over 2 år (2006-2007), hvori der lægges vægt på integration på arbejdsmarkedet og selvstændighed (handicappedes ret til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres uafhængighed, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet). Anden fase indeholder 4 prioriterede områder:

 • Tilskynde til erhvervsaktivitet
 • Lette adgangen til gode støtte- og plejetilbud
 • Lette adgangen til varer og tjenesteydelser
 • Styrke EU's analysekapacitet.

TILSYN OG OPFØLGNINGSSTRUKTURER

Forbedre gennemførelseskapaciteten

Fællesgruppen vedrørende handicap i Kommissionen vil få til opgave at sætte gang i handlingsplanens proces og føre tilsyn med integrationsaktiviteterne i Kommissionens forskellige kontorer. Fællesgruppen vil endvidere referere tilbage om fremskridt til gruppen af ansvarlige for lige muligheder.

Gruppen på højt niveau vedrørende handicap i EU (en ekspertgruppe under forsæde af Kommissionen, hvortil medlemsstaternes regeringer udsender handicapeksperter) skal støtte udviklingen af synergier mellem de nationale politikker.

Samarbejdet med organisationer som FN, Europarådet, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, de europæiske standardiseringsorganisationer som f.eks. det europæiske standardiseringsråd (CEN), Det Europæiske Agentur for Specialundervisning og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene vil blive styrket for at opbygge forbindelser til fælles nytte og udnytte deres ekspertise og det arbejde, der har fundet sted i deres tænketanke.

Styrke governance

Kommissionen foreslår endvidere at styrke sit samarbejde med repræsentanter for de handicappede og i særdeleshed Det Europæiske Forum for Handicappede. Kommissionen foreslår endvidere, at Gruppen på Højt Niveau øger sine meningsudvekslinger med civilsamfundet, og opfordrer arbejdsmarkedets parter til at bidrage fuldt ud til at fremme lige muligheder for handicappede.

Kommissionen vil tilskynde til interinstitutionelt samarbejde blandt EU's institutioner og organer og vil især udvide sin dialog med Europa-Parlamentets udvalg om beskæftigelse og sociale anliggender og med Europa-Parlamentets fælles gruppe vedrørende handicap.

Kommissionens rapport om handicappedes situation

Kommissionens rapport om handicappedes situation vil lægge særlig vægt på fællesskabspolitikkernes bestræbelser på at fremme lige muligheder for handicappede og vil indsamle bidrag fra medlemsstaterne om deres handicappolitik og de resultater, den har haft i retning af integration af handicapperspektivet i alle relevante nationale politikker. Kommissionen vil samle disse offentlige rapporter hvert andet år og strukturere dem efter aftale med medlemsstaterne og repræsentanter for de handicappede.

Seneste ajourføring: 03.02.2011

Top