Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet - Progress (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet - Progress (2007-2013)

Progress-programmet har som mål at yde økonomisk støtte til gennemførelsen af EU's målsætninger inden for beskæftigelsesområdet og social- og arbejdsmarkedspolitikken. Progress finansierer aktiviteter vedrørende analyser og gensidig udveksling af erfaringer, kampagner og udbredelse af kendskabet til resultater samt støtte til de vigtigste aktører. Programmet er inddelt i fem sektioner, svarende til de fem vigtigste aktivitetsområder: beskæftigelse, social sikring og social integration, arbejdsvilkår, bekæmpelse af forskelsbehandling og bevarelse af mangfoldighed samt ligestilling mellem mænd og kvinder.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. oktober 2006 om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet - Progress [Den Europæiske Unions Tidende L 315 af 15.11.2006] [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Hidtil er Fællesskabets aktiviteter inden for områderne beskæftigelse, social sikring og social integration, fremme af ligestilling og princippet om ikke-diskriminering blevet støttet gennem særlige handlingsprogrammer:

Kommissionen har for at få større sammenhæng og effektivitet foreslået at samle disse i ét enkelt rammeprogram, Progress-programmet.

DE OVERORDNEDE MÅL

Der er seks overordnede mål:

 • at forbedre kendskabet til og forståelsen af den sociale situation i medlemsstaterne gennem analyser, evalueringer og en nøje overvågning af politikkerne
 • at støtte udarbejdelse af statistiske redskaber og metoder og fælles indikatorer
 • at støtte og overvåge gennemførelsen af lovgivning og politiske mål
 • at fremme oprettelsen af net, gensidig læring, udpegelse af eksempler på god praksis på EU-niveau og udbredelse af kendskabet hertil
 • at udbrede kendskabet blandt aktører og offentligheden til Den Europæiske Unions (EU's) politik inden for områderne beskæftigelse, social sikring og social integration, arbejdsvilkår, bekæmpelse af forskelsbehandling og bevarelse af forskelligartethed samt ligestilling mellem mænd og kvinder
 • at styrke de vigtigste nets kapacitet i EU og at fremme og støtte Unionens politikker.

STRUKTUR: AKTIVITETSOMRÅDER OG AKTIONSFORMER

Programmet består af fem forskellige sektioner:

 • beskæftigelse
 • social sikring og social integration
 • arbejdsvilkår
 • bekæmpelse af forskelsbehandling og bevarelse af forskelligartethed
 • ligestilling mellem mænd og kvinder

Programmet finansierer følgende former for aktioner:

 • analyser
 • aktiviteter vedrørende gensidig læring, kampagner og udbredelse af kendskabet til resultater
 • støtte til de vigtigste aktører; dette indebærer bidrag til de vigtigste EU-netværks driftsomkostninger, oprettelse af arbejdsgrupper, finansiering af uddannelsesseminarer, oprettelse af netværk bestående af specialiserede organer og observatorier på EU-niveau, udveksling af personale mellem de nationale forvaltninger og samarbejde med internationale institutioner.

Programmet har en liste over operationelle mål for de enkelte sektioner.

Beskæftigelse

Denne sektion har som mål at støtte gennemførelsen af den europæiske strategi for beskæftigelse ved:

 • at forbedre kendskabet til beskæftigelsessituationen, bl.a. ved at gennemføre analyser og undersøgelser og ved at udarbejde statistikker og indikatorer
 • at overvåge og evaluere gennemførelsen af de europæiske retningslinjer og henstillinger for beskæftigelsen samt analysere samspillet mellem den europæiske beskæftigelsesstrategi og andre politikområder
 • udveksling af erfaringer om politikker og processer og fremme af gensidige læringsprocesser i forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi
 • kampagner og udbredelse af oplysninger samt fremme af debatten, blandt andet mellem regionale og lokale aktører og arbejdsmarkedsparterne.

Social sikring og social integration

Denne sektion har som mål at støtte gennemførelsen af den åbne koordinationsmetode vedrørende social sikring og social integration ved:

 • at forbedre kendskabet til spørgsmål vedrørende fattigdom og politikker vedrørende social sikring og social integration, bl.a. ved at gennemføre analyser og undersøgelser og ved at udarbejde statistikker og indikatorer
 • at overvåge og evaluere gennemførelsen af den åbne koordinationsmetode vedrørende social sikring og social integration samt analysere samspillet mellem denne metode og andre politikområder
 • udveksling af erfaringer om politikker og processer og fremme af gensidige læringsprocesser i forbindelse med strategien for social sikring og social integration
 • kampagner og udbredelse af oplysninger samt fremme af debatten, blandt andet mellem ngo'er og regionale og lokale aktører
 • udvikling af de vigtigste EU-netværks evne (f.eks. med nationale eksperter eller ngo'er) til at gennemføre EU's politiske mål.

Arbejdsvilkår

Denne sektion har som mål at støtte en forbedring af arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene, herunder også sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, ved:

 • at forbedre forståelsen for situationen med hensyn til arbejdsvilkår, bl. a. ved at gennemføre analyser og undersøgelser og ved at udarbejde statistikker og indikatorer samt vurdere betydningen af eksisterende lovgivning, politikker og praksis
 • at støtte gennemførelsen af EU's arbejdsmarkedslovgivning gennem øget overvågning, uddannelse af eksperter, udarbejdelse af vejledninger og netværkssamarbejde blandt specialiserede organer
 • at iværksætte forebyggende foranstaltninger og fremme en forebyggelseskultur inden for området sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
 • kampagner, udbredelse af oplysninger samt fremme af debatten om de væsentligste udfordringer og politiske spørgsmål vedrørende arbejdsvilkår.

Bekæmpelse af forskelsbehandling og bevarelse af mangfoldighed

Denne sektion har som mål at støtte en effektiv gennemførelse af princippet om ikke-forskelsbehandling og at fremme integrationen heraf i EU-politikker ved:

 • at forbedre kendskabet til situationen inden for området forskelsbehandling, bl.a. ved at gennemføre analyser og undersøgelser og ved at udarbejde statistikker og indikatorer samt vurdere betydningen af eksisterende lovgivning, politikker og praksis
 • at støtte gennemførelsen af lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling i EU gennem øget overvågning, uddannelse af eksperter og netværkssamarbejde mellem specialiserede organer, der beskæftiger sig med bekæmpelse af forskelsbehandling
 • kampagner, udbredelse af oplysninger og fremme af debatten om de væsentligste udfordringer og politiske spørgsmål vedrørende forskelsbehandling og integrering af bekæmpelse af forskelsbehandling i alle EU-politikker
 • udvikling af de vigtigste EU-netværks evne (f.eks. med nationale eksperter eller ngo'er) til at gennemføre EU's politiske mål.

Ligestilling mellem mænd og kvinder

Denne sektion har som mål at støtte en effektiv gennemførelse af princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder og at fremme en integrering heraf i alle EU-politikker ved:

 • at forbedre kendskabet til situationen, hvad angår princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder og kønsintegration heraf, bl.a. ved at gennemføre analyser og undersøgelser og ved at udarbejde statistikker og indikatorer samt vurdere betydningen af eksisterende lovgivning, politikker og praksis
 • at støtte gennemførelsen af EU's lovgivning vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder gennem øget overvågning, uddannelse af eksperter og netværkssamarbejde mellem specialiserede organer, der beskæftiger sig med ligestillingsspørgsmål
 • kampagner, udbredelse af oplysninger samt fremme af debatten om de væsentligste udfordringer og politiske spørgsmål vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder og kønsintegration heraf
 • udvikling af de vigtigste EU-netværks evne (f.eks. med nationale eksperter eller ngo'er) til at gennemføre EU's politiske mål.

ADGANG TIL PROGRAMMET OG DELTAGELSE AF TREDJELANDE

Dette program står åbent for alle offentlige og/eller private organer, aktører og institutioner, først og fremmest:

 • medlemsstaterne
 • offentlige arbejdsformidlinger
 • lokale og regionale myndigheder
 • de specialiserede organer, der er beskrevet i EU-lovgivningen
 • arbejdsmarkedets parter
 • ikke-statslige organisationer på EU-plan
 • universiteter og forskningsinstitutter
 • eksperter inden for evaluering
 • nationale statistiske kontorer
 • medier.

Programmet står også åbent for EFTA/EØS-lande, de kandidatlande, der har indgået associeringsaftale med EU, og de lande på det vestlige Balkan, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen.

ANSØGNINGSPROCEDURE

Aktionerne kan finansieres med følgende midler:

 • en tjenesteydelseskontrakt i forbindelse med et udbud
 • begrænset støtte efter indkaldelse af forslag. I dette tilfælde kan EU's medfinansiering normalt ikke overstige 80 % af de samlede udgifter, som er afholdt af modtageren.

FINANSIERING

Det foreslåede budget er på 683.250.000 EUR for tidsrummet 2007-2013. Ved fordelingen af midler til de forskellige sektioner skal følgende mindstegrænser overholdes:

 • beskæftigelse 23 %
 • social sikring og social integration 30 %
 • arbejdsvilkår 10 %
 • bekæmpelse af forskelsbehandling og bevarelse af forskelligartethed 23 %
 • ligestilling mellem mænd og kvinder 12 %

De resterende 2 % er til administration af programmet.

Et budget på 60 mio. EUR er blevet allokeret til det nye mikrofinansieringsinstrument under Progress til gavn for beskæftigelse og social integration i 2007-2013.

FORENKLING

Den foreslåede fremgangsmåde vil bidrage til en gennemførelse af den centrale målsætning, der sigter på en forenkling af instrumenterne, både juridisk og administrativt, og på en rationalisering af budgetstrukturen.

Kommissionen vil blive bistået af et enkelt programudvalg i stedet for de tidligere fire ved gennemførelsen af programmet.

OVERVÅGNING OG EVALUERING

Kommissionen udarbejder hvert år aktivitetsrapporter, og disse fremlægges for programudvalget. Der udarbejdes også en midtvejsevaluering af programmet. Kommissionen gennemfører med bistand fra eksterne eksperter en efterfølgende evaluering af hele programmet et år efter afslutningen med henblik på at måle den virkning, som programmets målsætninger har haft, og merværdien heraf på EU-plan.

KONTEKST

Kommissionen har i sin meddelelse fra 2004 om en ny finansiel ramme for perioden 2007 - 2013 betegnet gennemførelsen af den sociale og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden som et vigtigt redskab, der bidrager til en bedre konkurrenceevne for at kunne skabe vækst og beskæftigelse.

For at nå målene fra Lissabon bygger den sociale og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden på en kombination af forskellige instrumenter, bl.a. lovgivning, den åbne koordinationsmetode, den europæiske sociale dialog, den Europæiske Socialfond og endnu en række finansielle redskaber, som styres direkte af Kommissionen.

Progress-programmet er i overensstemmelse med Kommissionens ønske om at forenkle og rationalisere de finansielle instrumenter inden for området beskæftigelse, socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1672/2006/EF

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 315 af 15.11.2006

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 284/2010/EU

8.4.2010

-

EUT L 87 af 7.4.2010

TILHØRENDE RETSAKTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 284/2010/EU af 25. marts 2010, som skaber et europæisk mikrofinansieringsinstrument, Progress, til gavn for beskæftigelsen og social integration [EU-Tidende L 87 af 7.4.2010]. Det nye mikrofinansieringsinstrument, Progress, skal tjene til at finansiere:

 • skabelse af forretninger eller selvstændig virksomhed for personer, som er udelukket fra arbejdsmarkedet, og for personer, som ikke har adgang til det traditionelle kreditmarked
 • mikrovirksomheder, som beskæftiger socialt udstødte personer.

Dette instrument er beregnet på offentlige of private institutioner, som tilbyder mikrofinansiering til enkeltpersoner og mikrovirksomheder.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 3. juni 2009 – Europæisk indsats til fordel for beskæftigelsen [KOM(2009) 257 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 27.04.2010

Top