Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse af ansættelsesrettigheder ved overførsel af ejerskab af virksomheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beskyttelse af ansættelsesrettigheder ved overførsel af ejerskab af virksomheder

RESUMÉ AF:

Direktiv 2001/23/EF — om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af ejerskab af selskaber eller virksomheder.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger rettigheder, der gælder i hele EU, for arbejdstagere i forbindelse med overførsel af ejerskab af et selskab eller en virksomhed, som de er ansat i, samt overdragerens og erhververens forpligtelser.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på alle typer ansættelsesforhold, uanset:

det antal arbejdstimer, som er præsteret eller skal præsteres

typen af ansættelseskontrakt (fastansættelse, tidsbegrænset ansættelse eller vikariat).

Det finder anvendelse på alle selskaber, offentlige såvel som private, der har økonomiske aktiviteter, uanset om de er erhvervsmæssige eller ikke.

Overførsel af ejerskab

Overførsel af ejerskab kan være resultatet af en overdragelse eller fusion.

Den person eller det selskab, der modtager overdragelsen, bliver arbejdsgiver i det selskab, der overføres.

Overførsel af ansættelsesforhold

Overførsel af et selskab giver ikke begrundelse for at foretage afskedigelser. Der må kun foretages afskedigelser af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager.

Arbejdstagerne bibeholder deres rettigheder og forpligtelser som fastlagt i eksisterende ansættelseskontrakter eller -forhold, når ejerskabet overføres.

Vilkår og betingelser for arbejdstagere i en kollektiv overenskomst med det selskab, der overføres, bibeholdes i overenskomstens varighed. Denne periode kan dog begrænses af nationale regeringer, men ikke til under et år.

Arbejdstagernes rettigheder og forpligtelser i henhold til supplerende aftaler om social beskyttelse overføres ikke. Nationale regeringer kan dog træffe foranstaltninger for at beskytte rettighederne til ydelser, der er erhvervet i henhold til disse aftaler.

Arbejdstagerne beholder ikke deres rettigheder og forpligtelser, hvis overførslen sker som en del af insolvens- eller konkursbehandling. Nationale regeringer kan iværksætte handlinger for at forebygge brug af insolvensbehandling til at fratage arbejdstagere deres rettigheder.

Arbejdstagernes repræsentanter

Arbejdstagernes repræsentanter skal fortsætte i deres rolle under en overførsel, indtil nyudpegning er muligt. Arbejdstagerne skal fortsat repræsenteres, også i tilfælde af konkurs- eller insolvensbehandling.

Repræsentanterne skal høres, før der vedtages foranstaltninger, der vedrører arbejdstagerne.

Såvel den tidligere som den nye arbejdsgiver skal informere arbejdstagerne eller deres repræsentanter i god tid om:

datoen eller den foreslåede dato for overførslen

grunden til overførslen

overførslens juridiske, økonomiske og sociale følger for arbejdstagerne

påtænkte foranstaltninger over for arbejdstagerne.

Hvis der findes en voldgiftsinstans i det pågældende EU-land, kan forpligtelserne vedrørende oplysning om høring blive begrænset til tilfælde, hvor overførslen medfører væsentlige ulemper for en stor del af arbejdstagerne.

BAGGRUND

Arbejdsvilkår — virksomhedsoverdragelse.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets direktiv 2001/23/EF

11.4.2001

16.2.1979

EUT L 82 af 22.3.2001, s. 16-20

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2001/23/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 06.10.2015

Top