Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ligebehandling af vikaransatte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ligebehandling af vikaransatte

Den europæiske lovgivning forbedrer beskyttelsen af vikaransatte ved at sikre ligebehandling, hvad angår væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår. Den fastsætter rammerne for anvendelsen af vikararbejde for at bidrage effektivt til at skabe arbejdspladser og til at udvikle fleksible former for arbejde.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde.

RESUMÉ

Vikaransatte er ansat af et vikarbureau og udstationeres midlertidigt til en brugervirksomhed for at udføre arbejdsopgaver for denne. De vikaransatte og de arbejdstagere, som virksomheden ansætter direkte til at udføre samme arbejdsopgave, har som udgangspunkt ret til ligebehandling, hvad angår de væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår.

Direktivet finder anvendelse på offentlige og private vikarbureauer samt brugervirksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset om de opererer med gevinst for øje. Medlemsstaterne kan efter høring af arbejdsmarkedets parter bestemme, at direktivet ikke skal gælde for arbejdsaftaler og ansættelsesforhold, der er indgået inden for rammerne af specifikke offentlige programmer, specielt erhvervsuddannelse, integration på arbejdsmarkedet eller omskoling.

Arbejds- og ansættelsesvilkår

Princippet om ligebehandling gælder for de væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår vedrørende:

  • arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie og helligdage
  • aflønning.

Ligebehandling af arbejdstagerne gælder også:

  • beskyttelse af gravide og ammende kvinder
  • beskyttelse af børn og unge
  • ligebehandling af mænd og kvinder
  • beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Medlemsstaterne kan dog give arbejdsmarkedets partnere bemyndigelse til at fastlægge specielle arbejds- og ansættelsesvilkår for vikaransatte.

Efter høring af arbejdsmarkedets parter kan medlemsstaterne også give mulighed for at fravige princippet om ligeløn til vikaransatte, der har en tidsubegrænset arbejdsaftale, og som aflønnes i perioderne mellem udsendelserne.

Adgang til beskæftigelse, uddannelse og tjenesteydelser

Vikaransatte skal have mulighed for at indgå en ansættelsesaftale med brugervirksomheden ved udsendelsens ophør. De skal derfor informeres om ledige stillinger med henblik på at opnå fast beskæftigelse. De skal opfordres til at deltage i uddannelsesprogrammer, uanset om de afholdes i vikarbureauet eller i brugervirksomheden.

Vikaransatte skal have adgang til brugervirksomhedens kollektive faciliteter (navnlig kantine, børnepasnings- og transportfaciliteter), og som udgangspunkt på samme vilkår som andre arbejdstagere.

Repræsentation og information

Organer, der repræsenterer arbejdstagerne, etableres i henhold til en tærskel, der beregnes på baggrund af antallet af arbejdstagere i en virksomhed. Vikaransatte medtages i denne beregning i det vikarbureau, hvor de er ansat, i den brugervirksomhed, som de er udsendt til, eller begge virksomheder.

Når en brugervirksomhed informerer de organer, der repræsenterer arbejdstagerne, om beskæftigelsessituationen skal den inkludere oplysninger om anvendelsen af vikaransatte.

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, i tilfælde af overtrædelse af nationale bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af dette direktiv. De bør desuden sikre juridisk og administrativ hjælp, hvis forpligtelserne i dette direktiv ikke overholdes.

Baggrund

Medlemsstaterne skulle revidere de begrænsninger eller forbud, der gælder for vikararbejde, senest den 5. december 2011. Begrænsningerne kan kun begrundes i almene hensyn.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

2008/104/EF

5.12.2008

5.12.2011

EUT L 327 af 5.12.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelse af direktiv 2008/104/EF om vikararbejde. [ COM(2014) 176 final af 21.3.2014 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionens rapport konkluderer, at direktivet generelt er gennemført og anvendt korrekt, men at direktivets dobbelte mål endnu ikke fuldt ud er nået. For det første kan den omfattende anvendelse af undtagelser fra princippet om ligebehandling i bestemte tilfælde have medført en situation, hvor anvendelsen af direktivet ikke har nogen reel effekt på forbedringen af beskyttelsen af de vikaransatte. For det andet har revisionen af restriktioner og forbud i forbindelse med anvendelsen af vikarbureauer i de fleste tilfælde givet en legitimering af status quo, i stedet for at give en saltvandsindsprøjtning til nytænkning vedrørende vikararbejde på moderne, fleksible arbejdsmarkeder.

Kommissionen vil fortsat nøje overvåge, om direktivet bliver anvendt, og arbejde tæt sammen med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter for at sikre, at målene opnås. Fordi direktivet er gennemført af medlemsstaterne for nyligt, og eftersom der er brug for mere tid til at opbygge erfaringer om dets anvendelse, er det Kommissionens opfattelse, at det ikke er nødvendigt med nogen ændringer på nuværende tidspunkt.

Seneste ajourføring: 17.06.2014

Top