Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program for gensidig læring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Program for gensidig læring

RESUMÉ AF:

Artikel 149 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — foranstaltninger til fremme af beskæftigelse

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED PROGRAMMET?

Programmet for gensidig læring opfordrer EU-landene til at dele deres erfaringer og gode praksis inden for beskæftigelse.

Det har til formål at forbedre og udvikle samarbejdet mellem EU-landene på nationalt, regionalt og lokalt plan. Der finder samarbejde sted på centrale områder inden for Den Europæiske Beskæftigelsesstrategi (EBS), der er en integreret del af Europa 2020-strategien.

HOVEDPUNKTER

Programmet bidrager til målene i EU’s 2020-strategi, hvad angår beskæftigelse og social inkludering. Disse mål er, at:

 • 75 % af alle mellem 20 og 64 år skal være i beskæftigelse
 • procentdelen af skolefrafald er under 10 %
 • 40 % af unge mennesker skal have et eksamensbevis for videregående uddannelse
 • antallet af mennesker, der er berørt af fattigdom, skal reduceres med 20 millioner.

Derudover er programmet for gensidig læring et værktøj inden for den åbne koordinationsmetode, der er udviklet til at hjælpe med at tilpasse nationale beskæftigelsespolitikker.

Indsats

Programmet omfatter flere typer indsatser såsom:

 • temaarrangementerseminarer og workshops om bestemte spørgsmål vedrørende beskæftigelsespolitikken, hvor beslutningstagere, ikkestatslige organisationer (NGO’er) og andre interesserede parter kan drøfte gennemførelsen af Europa 2020-strategien
 • udveksling af erfaringer — møder, hvor små grupper af repræsentanter fra EU-landene deler erfaringer med bestemte politiske spørgsmål
 • peer-review-mødermøder blandt repræsentanter fra EU-landene og uafhængige eksperter om forhold vedrørende specifikke politikker, og som er designet til at give mulighed for at udveksle god praksis
 • formidlingsseminarerseminarer, der afholdes i slutningen af hvert år for at fremlægge resultaterne fra programmet for gensidig læring. De vigtigste deltagere omfatter:
  • EU’s institutioner og andre internationale politiske organisationer
  • repræsentanter fra EU-landene
  • lokale og regionale myndigheder
  • arbejdsmarkedets parter
  • NGO’er
  • akademiske institutioner
 • database over arbejdsmarkedspraksis — indeholder eksempler på effektive politikker og foranstaltninger. Der er en vejledning til databasen til rådighed.

Deltagere

Programmet er åbent for EU-landene, kandidatlandene til EU og landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

BAGGRUND

Program for gensidig læring.

DOKUMENT

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger, afsnit IX — beskæftigelse — artikel 149 (tidl. artikel 129 i TEF) (EUT C 326 af 26.10.2012, s. 113)

seneste ajourføring 30.05.2016

Top