Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Støtte fra Den Europæiske Socialfond til den europæiske beskæftigelsesstrategi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Støtte fra Den Europæiske Socialfond til den europæiske beskæftigelsesstrategi

I denne meddelelse rettes prioriteringerne for Den Europæiske Socialfond (ESF), som er et finansielt instrument til fremme af regional samhørighed, ind efter prioriteringerne for den europæiske beskæftigelsesstrategi. Der redegøres for, hvordan ESF støtter de fire overordnede mål til forbedring af arbejdsmarkedet i EU, og for de forpligtelser, medlemsstaterne har indgået i forbindelse med deres nationale handlingsplaner for beskæftigelsen.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 16. januar 2001 om støtte fra Den Europæiske Socialfond til den europæiske beskæftigelsesstrategi [KOM (2001) 16 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1784/1999 af 12. juli 1999 ændredes de prioriteringer for ESF, der var foreslået i Agenda 2000 (es de fr), og der blev opstillet programmer for ESF for perioden 2000-2006. I denne meddelelse redegøres der for, hvordan disse prioriteringer skal integreres i målene for den europæiske beskæftigelsesstrategi.

Der sker en udvidelse af rækkevidden af ESF, som ikke længere skal være et uddannelsesprogram, men bliver et strategisk redskab for en lang række foranstaltninger vedrørende investering i menneskelige ressourcer, der anerkendes som den vigtigste motor for økonomisk vækst. ESF tager sigte på at koordinere de nationale arbejdsmarkedspolitikker for at gøre dem mere effektive og lægge hovedvægten på skabelse af arbejdspladser. Programmerne koncentreres om forebyggende aktioner, ligestilling, social integration og adgang til informations- og kommunikationsteknologier (ikt).

Der er afsat 60 mia. EUR til ESF inden for rammerne af den europæiske beskæftigelsesstrategi for perioden 2000-2006.

Den europæiske beskæftigelsesstrategi lægger hovedvægten på fire overordnede områder: evne til erhvervsmæssig integration, iværksætterkultur, tilpasningsevne og ligestilling. Inden for rammerne af mål 1 og 3 vil ESF understøtte disse områder som følger:

  • Evne til erhvervsmæssig integration: ca. 60 % af ESF-budgettet (34 mia. EUR) vil blive anvendt til forbedring af evnen til erhvervsmæssig integration i hele EU. En tredjedel af dette beløb, næsten 11 mia. EUR, er forbeholdt bekæmpelse af social udstødelse.
  • Iværksætterkultur: projekter til fremme af iværksætterkultur vil fra ESF modtage 8 mia. EUR, som skal lette etablering af nye virksomheder og skabelse af arbejdspladser i servicesektoren.
  • Tilpasningsevne: næsten 11 mia. EUR vil blive investeret i forbedring af den europæiske erhvervsaktive befolknings tilpasningsevne. De vigtigste prioriteringer er udvikling af efter- og videreuddannelse, anvendelse af ikt og aktiviteter for små og mellemstore virksomheder.
  • Ligestilling: integrationen af ligestillingsaspektet i hele den europæiske beskæftigelsesstrategi gør det umuligt at sætte nøjagtige tal på bevillingerne til dette formål. Det kan dog konstateres, at det budget, der er afsat til specifikke aktioner på området, beløber sig til ca. 4 mia. EUR.

Bevillingernes opdeling på de fire områder viser tydelige forskelle medlemsstaterne imellem, hvilket er udtryk for ordningens smidighed i forhold til de nationale prioriteringer.

I meddelelsen redegøres der endvidere for, hvordan ESF understøtter de nationale handlingsplaner for at stille et springbræt til arbejdsmarkedet til rådighed snarere end sociale beskyttelsesforanstaltninger og ledsage de nationale politikker for ligestilling.

Kandidatlandenes deltagelse i den europæiske beskæftigelsesstrategi er en vigtig prioritering. Det drejer sig om at identificere de prioriterede områder, på hvilke der skal gøres fremskridt, og om at vise, hvordan Phare-programmet kan bidrage finansielt. Dette program støtter projekter på området beskæftigelse og udnyttelse af menneskelige ressourcer inden for rammerne af dets vigtigste aktionsområde " Styrkelse af den institutionelle kapacitet " og den særlige aktion "Økonomisk og Social Samhørighed". Det særlige program for forberedelse til strukturfondene sætter kandidatlandene i stand til at forvalte de midler, strukturfondene tildeler, på en effektiv måde.

Kommissionen forbedrer ligeledes ethvert programs gennemførelse ved hjælp af en passende opfølgning og evaluering og en bedre hensyntagen til de regionale og lokale dimensioner under gennemførelsen. Den skal desuden koordinere investeringerne fra ESF og andre strukturfonde og høre arbejdsmarkedets parter, ikke-statslige organisationer og andre berørte parter.

Oplysninger om omfanget af ESF's interventioner mellem 2000 og 2006 på de forskellige områder og i de enkelte lande findes i bilaget til denne meddelelse. I meddelelsen nævnes desuden de aktioner, der blev gennemført i perioden 1994-1999, og der gives et overblik over ESF's forpligtelser fra 2000 til 2006.

En publikation fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling med titlen "Den Europæiske Socialfond i aktion" (EN) [PDF] giver en oversigt over vellykkede projekter, der har været understøttet af ESF på områderne aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, social integration, livslang uddannelse, tilpasningsevne og kvinders deltagelse.

Seneste ajourføring: 03.03.2005

Top