Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse af unge på arbejdspladsen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beskyttelse af unge på arbejdspladsen

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 94/33/EF — Beskyttelse af unge på arbejdspladsen

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger minimumskrav for at garantere forbedringer i unge arbejdstageres sikkerhed og sundhed.

HOVEDPUNKTER

 • Direktivet gælder for alle unge under 18 år, der har en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold, som er defineret i gældende lovgivning i et land i Den Europæiske Union (EU), og/eller er omfattet af gældende lovgivning i et EU-land.
 • EU-landene kan fastsætte, at direktivet ikke finder anvendelse på lejlighedsvist arbejde eller arbejde, der udføres i en begrænset periode i en privat husholdning eller i en familievirksomhed, og som ikke kan antages at være skadeligt eller farligt for unge.
 • Direktivet bestemmer, at EU-landene skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forbyde beskæftigelse af børn og skal sikre, at beskæftigelsen af unge er strengt kontrolleret og beskyttet på de betingelser, der er fastsat i direktivet.
 • Direktivet definerer kategorier af unge således:
  • unge: unge under 18 år
  • børn: unge under 15 år eller unge, som stadig følger en obligatorisk fuldtidsundervisning, der er påbudt ved national lov
  • 15-17-årige: unge, der er fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år, og som ikke længere følger en obligatorisk fuldtidsundervisning i henhold til national lovgivning.
 • Direktivets hovedformål er at forbyde ansættelse af at børn.
 • Direktivet tillader imidlertid, at medlemsstaterne på visse betingelser fastsætter, at forbuddet mod beskæftigelse af børn ikke finder anvendelse på:
  • børn ansat med henblik på kulturelle, kunstneriske og sportslige aktiviteter eller reklameaktiviteter under forudsætning af forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed i hvert enkelt tilfælde
  • børn i alderen 14 år og derover, som arbejder i en virksomhed som led i en ordning med vekseluddannelse eller praktik, forudsat at dette arbejde udføres i overensstemmelse med de krav, der er fastlagt af den kompetente myndighed
  • børn i alderen 14 år og derover, der udfører lettere arbejde af anden art end det, der er nævnt i første punkt ovenfor. Dog må børn over 13 udføre let arbejde i et begrænset antal timer om ugen i beskæftigelseskategorier, der er defineret i national lovgivning.
 • Direktivet indeholder bestemmelser om:
  • arbejdsgiverens generelle forpligtelser såsom beskyttelse af unges sundhed og sikkerhed, vurdering af de risici for unge, der er forbundet med deres arbejde, vurdering og overvågning af unges sundhed, information til børn og unges legale repræsentanter om mulige risici for deres sundhed og sikkerhed
  • former for beskæftigelse, der ikke må udføres af unge, såsom arbejde, der overstiger unges psykiske eller fysiske formåen og arbejde, der indebærer skadelig eksponering over for farlige stoffer.
 • Direktiv 2014/27/EU tilpasser direktiv 94/33/EF til forordning (EF) nr. 1272/2008der etablerede et nyt system til klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger i EU, baseret på det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) på internationalt plan. Desuden erstatter direktiv 2014/27/EU henvisninger til de ophævede direktiver (90/679/EØF og 90/394/EØF), som erstattes af henvisninger til relevante bestemmelser i direktiv 2000/54/EF og direktiv 2004/37/EF.
 • Direktiv 94/33/EF indeholder bestemmelser om arbejdstid, natarbejde, hviletid, årlig ferie og pauser.
 • Hvert EU-land er ansvarlig for at definere, hvilke foranstaltninger der skal træffes i tilfælde af overtrædelse af direktivets bestemmelser. Foranstaltninger skal være effektive og stå i rimeligt forhold til overtrædelsen.
 • Direktivet indeholder en garanti mod forringelse af niveauet for beskyttelse af unge.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 9. september 1994. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 22. juni 1996.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (EUT L 216 af 20.8.1994, s. 12-20)

Efterfølgende ændringer til direktiv 94/33/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om anvendelsen af direktiv 94/33/EC om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (KOM(2004) endelig udg. af 16.2.2004)

Rapport fra Kommissionen om virkningerne af den overgangsperiode, som Det Forenede Kongerige har fået bevilget med hensyn til visse bestemmelser i Rådets direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (KOM(2000) 457 endelig udg. af 20.7.2000)

seneste ajourføring 05.12.2016

Top