Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inddragelse og orientering af unge mennesker om EU-politikker

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inddragelse og orientering af unge mennesker om EU-politikker

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2006) 417 endelig) om europæiske politikker for inddragelse og orientering af unge mennesker

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den har til formål at vurdere den opfølgning, som landene i Den Europæiske Union (EU) har givet af de fælles målsætninger for inddragelse og orientering af unge mennesker. Disse målsætninger blev vedtaget efter offentliggørelsen i 2001 af hvidbogen »Et nyt afsæt for europæisk ungdom«, som skulle fremme unge menneskers aktive medborgerskab.

HOVEDPUNKTER

Hvidbogen førte til vedtagelsen af de første rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2002), inden for hvilke EU-landene med den åbne koordinationsmetode aftalte at fokusere på fire specifikke prioriteter:

 • 1.

  information

 • 2.

  inddragelse

 • 3.

  frivilligt arbejde

 • 4.

  bedre kendskab til ungdomsrelaterede spørgsmål.

Meddelelsen analyserer de rapporter, som EU-landene har indsendt, der omhandler opnåelse af de aftalte målsætninger for to ud af disse fire prioriteter: information og inddragelse af unge mennesker.

Information

Meddelelsen konkluderede hovedsagelig, at der var informationsværktøjer rettet mod unge mennesker i alle EU-landene, men at de skulle videreudvikles og individualiseres. I den forbindelse udviklede Europa-Kommissionen en specifik ungdomsportal, som har støttet tiltag for unge mennesker siden 2003.

Kommissionen beskrev også, hvordan EU har iværksat tiltag til at styrke kvaliteten af den information, der leveres til unge mennesker. De europæiske netværk Eurodesk, ERYICA og EYCA spiller en vigtig rolle i forbindelse med levering af information af høj kvalitet til unge mennesker ved at forbedre ungdomsinformationsmedarbejdernes færdigheder og kvalifikationer gennem netværksdannelse og tilrettelæggelse af kurser for deres medlemmer.

Inddragelse

Meddelelsen viste, at EU-landenes tiltag for at støtte inddragelse af unge mennesker i det demokratiske liv var meget bedre koordineret end før, med tiltag for at:

 • styrke lovgivningen inden for inddragelse af unge mennesker og dermed øge deres valgdeltagelse
 • støtte deltagerbaserede og repræsentative lokale strukturer i EU-landene
 • støtte projekter, der lader unge mennesker være hovedpersonerne i deres egne projekter.

På netop dette område er der blevet oprettet en EU-ungdomsstrategi for 2010-2018, inklusive en EU-arbejdsplan for ungdom for 2016-2018. Den indeholder specifikke tiltag, der skal opfordre unge mennesker til at deltage aktivt i samfundet ved at:

 • udvikle dialogmekanismer, som inddrager unge mennesker og fremmer deres deltagelse i udformningen af nationale politikker
 • støtte ungdomsorganisationer
 • fremme inddragelse af underrepræsenterede grupper af unge mennesker i politik og civilsamfundsorganisationer.

Kommissionen har også indført udveksling af god praksis for at få unge mennesker til at tage del i uddannelse, beskæftigelse og samfundslivet.

Blandt andre tiltag er der for eksempel blevet udarbejdet en ny plan for bekæmpelse af radikalisering gennem uddannelse og handlinger for unge, som skal sikre, at børn og unge mennesker får kompetencer vedrørende samfundslivet, medborgerskab og kultur og lærer at tænke kritisk, når de bruger internettet.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om europæiske politikker for inddragelse og orientering af unge mennesker — Opfølgning af hvidbogen om et nyt afsæt for europæisk ungdom: gennemførelse af de fælles målsætninger for inddragelse og orientering af unge mennesker for at fremme aktivt medborgerskab (KOM(2006) 417 endelig af 20.7.2006)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Kommissionens hvidbog: »Et nyt afsæt for Europæisk ungdom« (KOM(2001) 681 endelig udg. af 21.11.2001)

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 27. juni 2002 om rammerne for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet (EFT C 168 af 13.7.2002, s. 2-5)

Rådets resolution af 25. november 2003 om fælles målsætninger for inddragelse og orientering af unge mennesker (EUT C 295 af 5.12.2003, s. 6-8)

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om europæiske ungdomspolitikker — Varetagelse af unges interesser i Europa — gennemførelse af Den Europæiske Ungdomspagt og fremme af aktivt borgerskab (KOM(2005) 206 endelig af 30.5.2005)

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 24. maj 2005, om iværksættelse af den fælles målsætning »øget inddragelse af de unge i det repræsentative demokratiske system« (EUT C 141 af 10.6.2005, s. 3-4)

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 24. maj 2005, om iværksættelse af de fælles målsætninger om information af unge (EUT C 141 af 10.6.2005, s. 5-6)

Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd — En dagsorden for EU’s borgere — et resultatorienteret EU (KOM(2006) 211 endelig udg. af 10.5.2006)

seneste ajourføring 23.02.2017

Top