Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eksponering for kunstig optisk stråling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eksponering for kunstig optisk stråling

Den Europæiske Union (EU) fastlægger harmoniserede minimumskrav til beskyttelse af arbejdstagerne mod risici, der skyldes eksponering for kunstig optisk stråling (f.eks. UVA, laser osv.)

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

RESUMÉ

Dette direktiv er en del af en pakke med fire direktiver om arbejdstageres eksponering for risici på grund af fysiske agenser: støj, vibrationer, elektromagnetiske felter og optisk stråling.

Dette er et direktiv i rammedirektivet 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

Risici for optisk stråling og anvendelsesområde

Arbejdstageres eksponering for kunstig optisk stråling , laser , laserstråling og ikke-kohærent stråling kan have kroniske bivirkninger på øjnene og huden.

Dette direktiv begrænser i første omgang eksponeringen for stråling ved at indføre forebyggende foranstaltninger ved planlægningen af arbejdspladserne for at reducere risiciene ved kilden. Det fastsætter også grænseværdier for arbejdstagere, der er eksponeret for ikke-kohærent stråling og laserstråling (bilag to).

Arbejdsgivernes forpligtelser

  • Vurdering af strålingsniveauet. Arbejdsgiveren vurderer eller måler for det første de niveauer for optisk stråling, som arbejdstagerene er eksponeret for, således at de kan reduceres, hvis de overskrider de relevante grænser. Arbejdsgiveren måler niveauerne på grundlag af standarderne fra Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC), Den Internationale Belysningskommission (CIE) og det europæiske standardiseringsorgan (CEN) eller i mangel heraf på grundlag af tilgængelige nationale eller internationale videnskabeligt baserede retningslinjer.
  • Begrænsning af risici. Arbejdsgiveren skal for det andet begrænse strålingsniveauet, hvis vurderingen indikerer, at der er en mulighed for, at eksponeringsgrænseværdierne er overskredet, for eksempel ved at vælge et andet materiale eller begrænse eksponeringens varighed.
  • Underretning og oplæring af arbejdstagerne. Arbejdstagerne eller deres repræsentanter får enhver nødvendig underretning og oplæring, for eksempel i anvendelse af værnemidler.
  • Høring og deltagelse af arbejdstagerne. Arbejdsgivere hører forinden arbejdstagere eller deres repræsentanter i forbindelse med beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Arbejdstagerne kan foreslå foranstaltninger til forbedring af beskyttelsen og endda henvende sig til de kompetente myndigheder, hvis de mener, at den sundhedsbeskyttelse, som arbejdsgiveren tilbyder, ikke er tilstrækkelig (i henhold til rammedirektivet 89/391/EØF).

Helbredskontrol

Arbejdstagerens sundhed er omfattet af en kontrol, der udføres af en læge, ligesom enhver risiko, der skyldes eksponering for optisk stråling, kontrolleres i overensstemmelse med relevant national lovgivning.

Der udarbejdes helbredsjournaler for hver arbejdstager, og de opdateres efter hver helbredskontrol. Den enkelte arbejdstager har efter anmodning adgang til sine egne personlige lægejournaler.

Skadelige virkninger og/eller overskridelse af grænseværdierne

I tilfælde af, at eksponeringen overskrider grænseværdierne, skal arbejdstagerne automatisk have mulighed for at få foretaget en lægeundersøgelse. Hvis grænseværdierne har været overskredet og/eller arbejdstagernes sundhed har været udsat for skadelige virkninger:

  • underrettes arbejdstageren af lægen eller den kvalificerede person om de resultater, der berører ham/hende, og ethvert væsentligt resultat
  • arbejdsgiveren gennemgår risikovurderingen og de iværksatte foranstaltninger, implementerer de foranstaltninger, der anbefales af den kompetente person, og iværksætter et løbende kontrolsystem.

Sanktioner

Medlemsstaterne indfører passende sanktioner, hvis de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af direktivet, overtrædes.

Rapporter

Medlemsstaterne forelægger hvert femte år Kommissionen en rapport om den praktiske gennemførelse af dette direktiv, der omfatter de synspunkter, som er blevet fremført af arbejdsmarkedets parter.

Kommissionen underretter hvert femte år Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen om sin vurdering af disse rapporter.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/25/EF

27.4.2006

27.4.2010

L 114 af 27.4.2006

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets direktiv 2013/64/EF

1.1.2014

Afhængigt af bestemmelserne1.1.2014 30.6.2014 eller31.12.2014

EUT L 353 af 28.12.2013

Seneste ajourføring: 17.06.2014

Top