Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse (2003/C 218/01) om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Afgørelsen nedsætter Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, der er et trilateralt rådgivende organ, hvis opgave er at bistå Europa-Kommissionen ved forberedelse og iværksættelse af tiltag inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt at fremme samarbejdet mellem nationale myndigheder, arbejdstagernes faglige organisationer og arbejdsgivernes faglige organisationer.

HOVEDPUNKTER

Udvalget er blevet etableret for at forenkle høringsprocessen på området for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og det dækker alle offentlige og private erhvervssektorer. Udvalgets primære opgaver er at:

 • afgive udtalelse om udkast til EU-initiativer, der har betydning for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (ny lovgivning, EU-programmer osv.)
 • bidrage proaktivt til at udpege prioriterede områder på EU-plan og udarbejde relevante politiske strategier
 • fremme holdnings- og erfaringsudveksling (bindeled mellem nationalt plan og EU-plan).

Udvalget består af 3 faste medlemmer fra hvert EU-land:

 • 1 repræsentant for regeringen
 • 1 repræsentant for arbejdstagernes faglige organisationer
 • 1 repræsentant for arbejdsgivernes faglige organisationer, der udpeges af Rådet for en periode på 3 år.

For hver gruppe af repræsentanter oprettes der internt i udvalget 3 interessegrupper. Hver interessegruppe udvælger 1 ordfører blandt medlemmerne og udpeger en koordinator.

Udvalgets formand er Kommissionens generaldirektør med ansvar for social- og arbejdsmarkedspolitikken. Udvalget afholder plenarmøde to gange årligt. Kommissionen (Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion) varetager sekretariatsfunktionen for udvalget.

Udvalgets arbejdsgange er fastlagt i udvalgets forretningsorden, som blev vedtaget af udvalget den 18. november 2004 efter Kommissionens udtalelse.

Forretningsordenen fastlægger ligeledes beslutningsproceduren ved vedtagelse af udvalgets officielle holdninger. De mulige procedurer er:

 • almindelig beslutningsprocedure på udvalgets plenarmøder. I den sammenhæng kan en udtalelse eller beslutning:
  • vedtages enstemmigt, når ordførerne for de tre interessegrupper konstaterer fuldstændig enighed om den foreliggende sag
  • vedtages ved afstemning med absolut stemmeflertal, hvis enstemmighed ikke kan opnås.
 • hurtig beslutningsprocedure ved en skriftlig procedure (kræver absolut flertal).

Udtalelser vedtaget af udvalget er ikke bindende for Kommissionen.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2004.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse af 22. juli 2003 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (2003/C 218/01) (EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1–4)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Udtalelse fra Kommissionen om et udkast til forretningsorden for Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen (KOM(2004) 756 endelig udg. af 17.11.2004)

seneste ajourføring 30.11.2016

Top