Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Videnskabelig rådgivning til EU's fiskeripolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Videnskabelig rådgivning til EU's fiskeripolitik

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2005/629/EF om oprettelse af en videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den opretter en videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri. Komitéen kommer med input for at hjælpe Europa-Kommissionen med at gennemføre EU's fælles fiskeripolitik.

Den fastlægger rollen, strukturen og procedurerne for udnævnelsen af komitéens medlemmer.

HOVEDPUNKTER

Rolle

Kommissionen konsulterer komitéen i alle spørgsmål vedrørende bevarelse og forvaltning af de levende akvatiske ressourcer (havdyr og planteliv) og især i spørgsmål vedrørende biologiske, økonomiske, miljømæssige, sociale og tekniske aspekter.

Komitéens udtalelse er afgørende for at sikre, at EU's fiskeripolitik er bæredygtig. Den spiller en vigtig rolle i rådgivningen om aspekter såsom:

maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY'er — det maksimale fangstniveau, der rutinemæssigt kan udnyttes uden langsigtet udtynding af fiskeressourcerne) og

samlet tilladt fangstmængde (TAC'er — de maksimale mængder af en bestemt fiskeart, der kan fanges i løbet af en bestemt tidsperiode i et specifikt område).

Sammensætning og udnævnelse

Komitéen består af mellem 30 og 35 fremragende eksperter og fiskeriteknikere inden for havbiologi og -økologi, fiskerividenskab, økonomiske, statistiske og forskningsmæssige aspekter i forbindelse med fiskeri.

Medlemmerne udnævnes fra en liste, der er sammensat, efter at Kommissionen offentliggør en åben indkaldelse af ansøgninger på sit websted. De udnævnes for en periode på tre år, der kan fornys løbende.

Komitéen kan oprette sine egne arbejdsgrupper om specifikke spørgsmål efter høring af Kommissionen. Kommissionens repræsentanter og andre eksterne eksperter kan deltage i komitéens og i arbejdsgruppernes møder.

Drift

Kommissionen konsulterer komitéen med jævne mellemrum, eller når den anser det for nødvendigt, om spørgsmål vedrørende bevarelse og forvaltning af levende akvatiske ressourcer.

Den tager komitéens udtalelse i betragtning, når den fremsætter forslag om fiskeriforvaltning. Komitéen kan også afgive udtalelser til Kommissionen om fiskerispørgsmål på eget initiativ.

Komitéen udarbejder en årlig rapport om

fiskebestandenes tilstand og tendenser inden for fiskeriindustrien med fremhævelse af de økonomiske konsekvenser af fiskebestandenes tilstand

det arbejde, der er udført for at koordinere videnskabelig, teknisk og økonomisk forskning i fiskeri- og akvakultursektoren (dvs. fiske- og skaldyrsopdræt).

Forretningsorden

Komitéen vedtager sin interne forretningsorden efter høring af Kommissionen. Dens arbejde styres af principperne om kompetence, uafhængighed og gennemsigtighed med overholdelse af tavshedspligt vedrørende skatteforhold og forretningshemmeligheder. Forretningsordenen er offentliggjort på Kommissionens websted.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 26. august 2005.

BAGGRUND

Videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri (STECF)

DOKUMENT

Kommissionens afgørelse 2005/629/EF af 26. august 2005 om oprettelse af en videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri (EUT L 225 af 31.8.2005, s. 18-22)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2005/629/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 11.01.2016

Top