Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forbedring af læreruddannelsens kvalitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forbedring af læreruddannelsens kvalitet

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2007) 392 endelig) — forbedring af uddannelse og efteruddannelse af undervisere

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den har til formål at vurdere uddannelse og efteruddannelse af undervisere i EU og foreslå mulige aktioner i EU-landene, og hvorledes EU kan støtte disse.

HOVEDPUNKTER

Undervisere spiller en vigtig rolle ved at hjælpe mennesker med at udvikle deres talenter, realisere deres muligheder og erhverve den viden og de kvalifikationer, som de vil få brug for som borgere og arbejdstagere.

Meddelelsen fremhæver en stor forskel i de forskellige EU-landes standarder og praksisser for læreruddannelse, såsom minimumskravet til den årligt afsatte tid til obligatorisk intern efteruddannelse samt støtte og tilsyn, der tilbydes nye lærere.

Europa-Kommissionen arbejder tæt sammen med EU-landene for at hjælpe dem med at udvikle og modernisere deres uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitikker. Den sigter mod et højtkvalificeret erhverv, der er præget af international mobilitet, hvor undervisere støttes i deres fortsatte indsats for at videreudvikle sig fagligt i hele deres karriereforløb og samarbejder med samfundet i bredere forstand. Kommissionen fremsætter følgende politiktiltag for EU-landene:

Livslang læring

Hver undervisers livslange faglige videreudvikling bør koordineres på nationalt plan med de nødvendige ressourcer. Begyndende med et introduktionsprogram omfatter dette mentorstøtte og regelmæssige drøftelser af uddannelses- og udviklingsbehov.

Nødvendige kvalifikationer

Undervisere skal have fagviden, holdninger og kvalifikationer for at kunne hjælpe unge til fuldt ud at kunne udnytte deres evner ved at udpege de særlige behov hos hver enkelt lærende og anvende en række undervisningsmetoder.

Reflektiv praksis og forskning

Undervisere bør være i stand til at tage ansvar for deres egen læring, ligesom de hjælper unge med at tage ansvaret for deres. Det indebærer, at de gør sig overvejelser om deres undervisningspraksis på en systematisk måde samt gennemfører klasseværelsebaseret forskning.

Kvalifikationer

I betragtning af de mange forskellige krav, der stilles til undervisere, og det spektrum af viden og kvalifikationer, de skal tilegne sig, bør EU-landene overveje at gå over til et højere kvalifikationsniveau, som allerede er vedtaget i nogle lande.

Læreruddannelsen på de videregående uddannelser

Uddannelser, som fører til en mastergrad eller ph.d.-grad (og bachelorgrad), bør være tilgængelige, og forbindelsen mellem læreruddannere, praktiserende lærere, arbejdsmarkedet og andre organer skal styrkes. De ansvarlige for læreruddannelsen bør have praktiske erfaringer med klasseundervisning og have erhvervet en meget høj standard med hensyn til kvalifikationer, holdning og de krævede kompetencer.

Undervisning og samfundet

Underviserne bør fuldt ud afspejle forskelligartetheden i samfundet hvad angår kultur, modersmål, køn og funktionsnedsættelse, og EU-landene bør fjerne hindringer, for at dette opnås.

Kommissionen påtager sig at:

  • fortsætte indsatsen for at forbedre læreruddannelsen
  • udvikle bedre metoder til at måle fremskridt
  • dele ny viden og sørge for, at den anvendes effektivt
  • vurdere fremskridt og fremlægge yderligere forslag.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om forbedring af læreruddannelsens kvalitet (KOM(2007) 392 endelig udg. af 3.8.2007)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets konklusioner af 26. november 2009 om læreres og skolelederes faglige udvikling (EUT C 302 af 12.12.2009, s. 6-9)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Nytænkning på uddannelsesområdet: investering i kvalifikationer for bedre socioøkonomiske resultater (COM(2012) 669 final af 20.11.2012)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om støtte til lærerstanden med henblik på bedre læringsresultater, der ledsager dokumentet Meddelelse fra Kommissionen — Nytænkning på uddannelsesområdet: investering i kvalifikationer for bedre socioøkonomiske resultater (SWD(2012) 374 final af 20.11.2012)

Rådets konklusioner af 20. maj 2014 om effektiv læreruddannelse (EUT C 183 af 14.6.2014, s. 22-25)

seneste ajourføring 18.12.2016

Top