Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbejdsprogram for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge med Canada

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Samarbejdsprogram for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge med Canada

Det overordnede mål for dette samarbejdsprogram er at forny, styrke og udvide det allerede eksisterende samarbejdsprogram for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse mellem EU og Canada, især gennem tilføjelse af foranstaltninger til fordel for unge. Det drejer sig om at konsolidere det akademiske samarbejde og de transatlantiske udvekslinger af borgere fra de to parter.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2006/964/EF af 18. december 2006 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om oprettelse af et samarbejdsprogram for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge.

RESUMÉ

Denne aftale, som har en gyldighedsperiode på 8 år, er et led i forbindelserne mellem EU og Canada. Parterne ønsker at styrke samarbejdet på områderne videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge.

Kommissionen vil bevilge et rammebeløb på ca. 18 mio. EUR til samarbejdsprogrammet for i løbet af den nye aftales løbetid at støtte ca. 210 projekter, i forbindelse med hvilke 4.430 europæiske og canadiske borgere vil deltage i mobilitetsaktiviteter.

Der vil blive igangsat nye nyskabende fælles undersøgelser og uddannelsesprogrammer, og der vil blive tilskyndet til udvekslinger af studerende, lærerpersonale og andre sagkyndige og til samarbejde mellem ungdomsorganisationer.

FORMÅL

Aftalen tager sigte på at nå overordnede, specifikke og operationelle mål.

De overordnede mål består i at opnå større gensidig forståelse mellem befolkningerne i EU og Canada, herunder et bredere kendskab til deres sprog, kulturer og institutioner, og at forbedre kvaliteten af menneskelige ressourcer i både EU og Canada, herunder opnåelse af kvalifikationer, som sætter borgerne i stand til at tage udfordringerne i forbindelse med den globale videnbaserede økonomi op.

De specifikke mål er at:

 • styrke samarbejdet mellem EU og Canada på områderne videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge
 • tilskynde til transatlantiske udvekslinger mellem borgere i EU og Canada
 • bidrage til udvikling af de højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutioner og andre organer på ungdomsområdet
 • konsolidere partnerskaber mellem aktørerne på områderne videregående uddannelse og erhvervsuddannelse og på ungdomsområdet hos de to parter
 • støtte enkeltpersoners faglige udvikling som led i opfyldelsen af aftalens overordnede mål
 • styrke dialogen og erfaringsudvekslingen vedrørende ungdomspolitik og ungdomsarbejde.

De operationelle mål er at:

 • støtte samarbejdet mellem de højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutioner for at fremme fælles studieprogrammer og de studerendes mobilitet
 • at forbedre kvaliteten af transatlantisk mobilitet for studerende ved at fremme åbenhed, gensidig anerkendelse af kvalifikationer og uddannelsesperioder og, når det er hensigtsmæssigt, meritoverførsel
 • støtte samarbejdet mellem offentlige og private organer inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse og på ungdomsområdet for at tilskynde til debat og erfaringsudveksling
 • tilskynde til fagfolks transatlantiske mobilitet for at forbedre den gensidige forståelse af vigtige emner i samarbejdet mellem EU og Canada
 • støtte samarbejdet mellem organer i ungdomssektoren og mellem ungdomsledere og andre aktører i denne sektor for at fremme udvekslingen af god praksis og udvikle netværkerne.

AKTIONER

I den nye aftale er der fastsat tre aktionsområder, som skal bidrage til at nå de nævnte mål: fælles partnerskabsprojekter, fælles aktiviteter til fordel for unge og ledsageforanstaltninger.

Fælles partnerskabsprojekter

Aktionen fælles partnerskabsprojekter * er henvendt til højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutioner.

Under denne projekttype ydes der bistand til multilaterale partnerskaber mellem institutioner i mindst to medlemsstater i EU og mindst to provinser eller territorier i Canada for at etablere fælles studieprogrammer.

Disse projekter skal principielt omfatte transatlantisk mobilitet for studerende i forbindelse med fælles studieprogrammer, og der skal tilstræbes ligelig udveksling i begge retninger og tilbydes sproglig og kulturel forberedelse hertil og gensidig anerkendelse af meritoverførsel.

Der er endvidere fastsat en støtte til studerendes mobilitet for fælles partnerskaber bestående af højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutioner, som allerede har bevist deres effektivitet ved gennemførelsen af fælles projekter finansieret af de to parter.

Fælles aktiviteter til fordel for unge

Denne aktion vedrører organer i ungdomssektoren, ungdomsledere og andre aktører i denne sektor.

Aktiviteterne kan omfatte seminarer, uddannelseskurser og følordninger. De vedrører bestemte emner, bl.a.

 • borgerskab
 • kulturel mangfoldighed
 • almennyttigt arbejde eller volontørtjeneste
 • anerkendelse af ikke formel og uformel læring.

Ledsageforanstaltninger

I aftalen fastsættes tre supplerende aktioner:

 • Politikorienterede aktioner. Denne aktion henvender sig til organer inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse og på ungdomsområdet. Foranstaltningerne omfatter bl.a. undersøgelser, konferencer, seminarer, arbejdsgrupper og sammenlignende evalueringer. De beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge og fremmer dialogen om anerkendelse af kvalifikationer og meritoverførsel under anvendelse af det europæiske meritoverførselssystem (ECTS).
 • Mobilitetsstipendier. Denne aktion henvender sig til fagfolk, herunder fagfolk under uddannelse, som ønsker at gennemføre studier eller uddannelsesprogrammer i sektorer, der har særlig interesse for forbindelserne mellem de to parter.

Sammenslutning af tidligere studerende. Denne aktion er henvendt til studerende, der tidligere har deltaget i udvekslinger via de fælles partnerskaber inden for videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse. Sammenslutningen kan forvaltes af en eller flere organisationer udpeget af parterne.

FORVALTNING AF RAMMEBESTEMMELSERNE FOR SAMARBEJDE

I henhold til aftalen nedsættes der et fællesudvalg bestående af repræsentanter for de to parter. Udvalget træder sammen hvert andet år, skiftevis i EU og i Canada. Dets afgørelser træffes i enighed. Udvalget har følgende opgaver:

 • at føre tilsyn med det samarbejde, der gennemføres i henhold til aftalen
 • at aflægge rapport til parterne om samarbejdets niveau, fremadskriden og effektivitet
 • at varetage udvekslingen af oplysninger om den seneste udvikling, strategier, nye tendenser og nyskabende praksis på områderne videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom.

Der foretages en opfølgning og evaluering af samarbejdet for om nødvendigt at muliggøre en nyorientering af samarbejdsaktiviteterne efter de behov, der måtte vise sig under gennemførelsen.

Finansieringen af de aktiviteter, der er fastsat i aftalen, sker på grundlag af en generelt ligelig fordeling mellem parterne. Derudover giver EU tilskud til de europæiske partnere i projekterne, og Canada giver tilskud til de canadiske partnere.

KONTEKST

EU og Canada indledte samarbejdet om et program for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse i 1995. Programmet har til formål at udarbejde fælles studieprogrammer og sikre udveksling af studerende inden for en lang række fag.

Aftalen mellem EU og Canadas regering om oprettelse af et samarbejdsprogram for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse blev fornyet i 2001 for en periode på fem år (2000-2005). Med denne aftale fornyes dette samarbejdsprogram for en periode på yderligere otte år, og det udvides til også at omfatte samarbejde på ungdomsområdet.

Dokumentets nøglebegreber

 • Partnerskab: samarbejde mellem flere aktører om et fælles projekt eller program med det formål at opnå et resultat.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2006/964/EF

Den første dag i måneden efter offentliggørelsen (1.3.2007)

-

EUT L 397 af 30.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2001/97/EF af 26. februar 2001 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse [Den Europæiske Unions Tidende L 71 af 13.3.2001].

See also

 • Yderligere oplysninger fås på Europa-Kommissionens netsted for samarbejdet mellem EU og Canada vedrørende videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 05.03.2007

Top