Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbejdsprogram for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse med USA

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Samarbejdsprogram for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse med USA

Dette program har til hovedformål at videreføre samarbejdet inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse mellem Det Europæiske Fællesskab og USA.

DOKUMENT

Rådets afgørelse nr. 2006/910/EF af 4. december 2006 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og USA om fornyelse af samarbejdsprogrammet for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse.

RESUMÉ

Denne aftale skal ses på baggrund dels af EU's målsætninger for de videregående uddannelser, dels af relationerne mellem EU og USA. EU's målsætninger er tiltænkt en rolle som normgivende på verdensplan, for så vidt angår relevans og kvalitet, mens de bilaterale forbindelser skal medføre et udvidet samarbejde om uddannelse.

Programmet yder støtte til cirka 274 projekter i løbet af en otteårig periode. Omkring 6 000 personer fra EU og USA vil kunne deltage i mobilitetsprojekter i programmets løbetid.

PROGRAMMETS MÅL

Samarbejdsprogrammet for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse har flere forskellige mål.

Programmets overordnede mål er at opnå større gensidig forståelse mellem de to parter, herunder for deres sprog, kulturer og institutioner, samt at forbedre kvaliteten af udviklingen af menneskelige ressourcer med henblik på at tage udfordringerne i forbindelse med den globale videnbaserede økonomi op.

Programmets specifikke mål er:

 • at styrke samarbejdet mellem EU og USA
 • at bidrage til udviklingen af videregående og erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner
 • at bidrage til de enkelte deltageres personlige udvikling, dels for deres egen skyld, dels for at nå programmets overordnede mål
 • at bidrage til udveksling af borgere fra EU og USA over Atlanten.

Programmets operationelle mål er:

 • at støtte videregående og erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner for at fremme fælles studieprogrammer og mobilitet
 • at forbedre kvaliteten af transatlantisk mobilitet for studerende ved at fremme åbenhed, gensidig anerkendelse af kvalifikationer og uddannelsesperioder og meritoverførsel
 • at støtte samarbejde mellem offentlige og private organer, der er aktive inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse, for at tilskynde til debat og udveksling af erfaringer
 • at støtte den transatlantiske mobilitet blandt fagfolk for at forbedre den gensidige forståelse af vigtige emner mellem de to parter.

FORANSTALTNINGER

I aftalen er der fastlagt fem aktionsområder med henblik på at nå programmets mål.

Aktionsområde 1 - Partnerskabsprojekter

Målgruppen for denne aktion er institutioner og organer inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse samt deres personale og studerende.

Partnerskabsprojekter bør normalt indbefatte transatlantisk studentermobilitet som led i fælles studieprogrammer, hvor der skal tilstræbes en ligelig udveksling i begge retninger og tilbydes en sproglig og kulturel forberedelse hertil.

Denne type projekter skaber mulighed for at opnå støtte til dobbelte og fælles grader hos multilaterale partnerskaber inden for videregående uddannelse i EU og USA, herunder stipendier til studerende, undervisere og administrativt personale.

Aktionsområde 2 - Særligt fremragende mobilitetsprojekter

Dette program yder især støtte til mobilitet for studerende til partnerskabsprojekter på højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutioner, der er særligt fremragende, herunder projekter, der har modtaget støtte i forbindelse med de foregående aftaler.

Aktionsområde 3 - Politikorienterede aktioner

Målgruppen for denne aktion er organer inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse. Aktiviteter i denne kategori omfatter undersøgelser, konferencer, seminarer, arbejdsgrupper og benchmarking.

Aktionsområde 4 - Individuelle Schuman-Fulbright-mobilitetsstipendier

Denne aktion er rettet mod fagfolk, herunder fagfolk under uddannelse, som ønsker at indlede studier eller uddannelse på områder af særlig relevans for forholdet mellem EU og USA. Det drejer sig især om beslutningstagere, repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og journalister.

Aktionsområde 5 - Sammenslutning af tidligere studerende

Under denne aktion ydes der støtte til sammenslutninger af tidligere studerende, som omfatter studerende, der har deltaget i udvekslinger støttet af samarbejdsprogrammet.

FORVALTNING AF PROGRAMMET

Der nedsættes et fællesudvalg, som består af et lige stort antal repræsentanter for hver af parterne. Beslutningerne i fællesudvalget træffes i enighed. Fællesudvalget har til opgave:

 • at gennemgå de samarbejdsaktiviteter, der er planlagt i henhold til denne aftale
 • at aflægge rapport hvert år til parterne om niveau, status og effektivitet for samarbejdsaktiviteter i henhold til aftalen.

Finansieringen af aktiviteterne i forbindelse med dette program sker på et paritetisk grundlag. Det foreslåede program vil højst komme til at koste 46 mio. EUR i perioden 2006-2013, forudsat at USA stiller tilsvarende midler til rådighed.

KONTEKST

Den 18. maj 2005 vedtog Kommissionen en meddelelse om et stærkere partnerskab mellem EU og USA, der på linje med Lissabon-strategien fastslog, at samarbejde på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet er et vigtigt middel til at stimulere viden og innovation, og opfordrede til fornyelse og udbygning af den eksisterende aftale om videregående uddannelse og erhvervsuddannelse.

Ved denne aftale fornyes samarbejdsprogrammet for perioden 2000-2005, som oprindeligt blev oprettet i henhold til aftalen fra 1995 mellem EU og USA.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 2006/910/EF

Første dag i den efter meddelelsen følgende måned

-

EUT L 346 af 9.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og USA om fornyelse af samarbejdsprogrammet for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse [Den Europæiske Unions Tidende L 346 af 9.12.2006].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 27. juni 2005 om evaluering af samarbejdsprogrammerne mellem EU og USA inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse og mellem EU og Canada inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse [KOM(2005) 274 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionen redegør for den hidtidige gennemførelse af samarbejdsprogrammet mellem EU og USA. På grundlag af positive eksterne evalueringer fastslår Kommissionen, at det i høj grad er lykkedes ved hjælp af programmet at etablere varige transatlantiske partnerskaber inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse. Det lykkedes for næsten alle projekterne at udveksle studerende på grundlag af fælles læseplaner eller læseplaner udviklet i fællesskab. Det fastslås i redegørelsen, at programmerne har bidraget til at forbedre kvaliteten af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne. Kommissionen forelægger eksperternes forslag til forbedringer af visse aspekter af programmerne, men understreger, at der ikke er fundet alvorlige mangler. Den understreger ligeledes, at der findes et uudnyttet potentiale, som kan udnyttes, hvis der stilles flere budgetmidler til rådighed.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. maj 2005 - Et stærkere partnerskab mellem EU og USA og et mere åbent marked i det 21. århundrede [KOM(2005) 196 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

See also

 • Yderligere oplysninger findes på Europa-Kommissionens hjemmeside vedrørende samarbejdet mellem EU og USA om videregående uddannelse og erhvervsuddannelse (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 15.12.2006

Top