Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistikker over uddannelse og livslang læring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistikker over uddannelse og livslang læring

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 452/2008 — om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger fælles retningslinjer for statistiske standarder for udarbejdelse af harmoniserede data inden for uddannelse og livslang læring.

HOVEDPUNKTER

Forordningen dækker følgende områder:

 • 1.

  uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer

 • 2.

  voksnes deltagelse i livslang læring

 • 3.

  andre statistikker over uddannelse og livslang læring (læring gennem hele en persons levetid, uanset om dette sker af personlige eller faglige årsager).

Udarbejdelsen af statistikker for hele Den Europæiske Union (EU) gennemføres ved hjælp af individuelle statistiske aktioner, herunder:

 • regelmæssige og rettidige indberetninger af statistikker fra EU-landene for område 1 og 2
 • anvendelse af andre statistiske informationssystemer og undersøgelser til fremskaffelse af yderligere statistiske variabler og indikatorer inden for område 3
 • udvikling, forbedring og ajourføring af standarder og manualer vedrørende statistiske rammer, begreber og metoder
 • forbedring af kvaliteten af data inden for kvalitetsrammen.

I forbindelse med ovenstående aktioner tager Europa-Kommission EU-landenes kapacitet i betragtning. For de indsamlede data vil der blive taget hensyn til regionale forhold og køn, når det er muligt.

Kommissionen (Eurostat) vil også samarbejde med de Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kulturs Institut for Statistik, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og andre internationale organisationer for at sikre sammenlignelighed og undgå dobbeltarbejde vedrørende data på internationalt plan.

Uddannelsessystemer (UOE)

Fra skoleåret 2012-2013 og fremover: Kommissionens forordning (EU) nr. 912/2013 af 23. september 2013 for så vidt angår statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer.

Voksenundervisningsundersøgelsen — Adult Education Survey (AES)

AES 2016: Kommissionens forordning (EU) nr. 1175/2014 af 30. oktober 2014 for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring.

HVORNÅR TRÅDTE FORORDNINGEN I KRAFT?

Den trådte i kraft den 24. juni 2008.

BAGGRUND

 • Udarbejdelse af sammenlignelige statistiske data er afgørende for udvikling af strategier for uddannelse og livslang læring og for at overvåge gennemførelsen af disse strategier.
 • Den strategisk ramme for europæisk samarbejde på uddannelsesområdet vedtaget i maj 2009 sætter en række benchmarks, der skal nås inden 2020. Fremskridt vurderes i EU-landene gennem den årlige landeanalyse, og desuden udsteder EU henstillinger.
 • På grundlag af de fremkomne oplysninger vil en fælles rapport i 2015 identificere prioriterede områder og konkrete problemstillinger for det fremtidige arbejde på europæisk plan. Den fælles rapport blev vedtaget i november 2015.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring. (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 227-233)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 912/2013 af 23. september 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer (EUT L 252 af 24.9.2013, s. 5-10)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1175/2014 af 30. oktober 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 823/2010 (EUT L 316 af 4.11.2014, s. 4-43)

Rådets og Kommissionens fælles rapport for 2015 om gennemførelse af strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) — Nye prioritetsområder for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (EUT L 417 af 15.12.2015, s. 25-35)

seneste ajourføring 04.11.2016

Top