Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erasmus Mundus (2004 – 2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Erasmus Mundus (2004 – 2008)

Erasmus Mundus-programmet skal øge kvalitet af de europæiske videregående uddannelser gennem et samarbejde med tredjelande samt gøre de videregående uddannelser i Europa mere attraktive.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2317/2003/EF af 5. december 2003 om etablering af et program, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) (2004-2008).

RESUMÉ

Erasmus Mundus-programmet, som løber fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2008, er et udpræget "europæisk" tilbud inden for videregående uddannelse. Det går først og fremmest ud på at forbedre de europæiske videregående uddannelsers kvalitet og tiltrækningskraft og understøtte universitetslæreres og studerendes mobilitet. Erasmus Mundus er en opfølgning af kommissionens meddelelse om styrkelse af samarbejdet med tredjelande og meddelelsen om universiteternes rolle i det videnbaserede Europa.

Mål

Programmets overordnede mål er at øge kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa ved at fremme samarbejdet med tredjelande med henblik på at forbedre udviklingen af de menneskelige ressourcer i medlemsstaterne og fremme dialogen og forståelsen mellem folkeslag og kulturer. Programmets særlige mål er:

 • at fremme kvalitet i videregående uddannelse med en klar europæisk merværdi
 • at tilskynde til og sætte højt kvalificerede studerende med en akademisk grad og akademikere fra hele verden i stand til at opnå kvalifikationer og/eller europæiske erfaringer i Den Europæiske Union (EU)
 • at udvikle et mere struktureret samarbejde mellem EU og institutioner fra tredjelande samt øge mobiliteten ud over EU’s grænser som led i europæiske studieprogrammer
 • at forbedre adgangen til og øge synligheden af videregående uddannelse i EU verden over.

I sine bestræbelser på at nå programmets mål følger Kommissionen EU’s generelle politik om lige muligheder for mænd og kvinder. Kommissionen sikrer også, at ingen gruppe af borgere eller tredjelandsstatsborgere udelukkes elles forfordeles.

Foranstaltninger

Programmets mål søges virkeliggjort med fem foranstaltninger.

Erasmus Mundus-masteruddannelser er europæiske postgraduale uddannelser, som udvælges på grundlag af kvaliteten af den tilbudte undervisning. Erasmus Mundus-masteruddannelserne er kendetegnet ved:

 • at involvere mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre forskellige medlemsstater
 • en studieperiode ved mindst to af de tre institutioner i løbet af studieprogrammet
 • at have automatiske anerkendelsesprocedurer for studieperioder i partnerinstitutionerne
 • at føre til tildeling af to eller flere fælles akademiske grader anerkendt eller akkrediteret af medlemsstaterne fra de deltagende institutioner
 • at reservere et minimum af studiepladser til studerende fra tredjelande
 • at etablere gennemskuelige adgangsbetingelser under behørig hensyntagen bl.a. til spørgsmål om køn og ligebehandling
 • tydelige regler for optagelse af studerende og akademikere
 • at etablere passende faciliteter for tredjelandsstuderende (information, ophold osv.)
 • at sørge for brug af mindst to europæiske sprog, der tales i de medlemsstater, hvor de videregående uddannelsesinstitutioner, der deltager i Erasmus Mundus-masteruddannelsen, er beliggende.

Erasmus Mundus-masteruddannelserne vil blive udvalgt for en femårig periode i henhold til en årlig fornyelsesprocedure.

Studiestipendier er en finansiel støtte, der gives til tredjelandsstuderende med en akademisk grad og tredjelandsakademikere fra et tredjeland, som deltager i Erasmus Mundus-masteruddannelserne. De studerende skal dog opfylde visse krav for at modtage stipendiet.

De skal være statsborger i et tredjeland og have en første akademisk grad. De må ikke være bosiddende i en af medlemsstaterne eller i de deltagende lande og må ikke have udført deres hovedaktivitet i en af medlemsstaterne eller i de deltagende lande i mere end 12 måneder i de seneste 5 år. Herudover skal de være blevet godkendt til optagelse eller optaget på en af Erasmus Mundus-masteruddannelserne.

En tredjelandsakademiker er en statsborger i et tredjeland, som ikke er bosiddende i en af medlemsstaterne eller i de deltagende lande. De må ikke have udført deres hovedaktivitet i en af medlemsstaterne eller i de deltagende lande i mere end 12 måneder i alt i de seneste 5 år. De skal ligeledes være i besiddelse af en ekstraordinær akademisk og/eller faglig erfaring.

Partnerskaber med videregående uddannelsesinstitutioner fra tredjelande omfatter en Erasmus Mundus-masteruddannelse og mindst en institution for videregående uddannelse i et tredjeland i en periode på højst tre år, så rammerne for mobiliteten til tredjelandene fastlægges. Partnerskaberne skal garantere anerkendelse af studieperioderne ved den modtagende institution (dvs. tredjelandsinstitutionen).

De studerende og de akademikere, der er statsborgere i en medlemsstat, eller der er statsborgere i et tredjeland og har haft lovligt ophold i EU i mindst tre år (med andet formål for øje end studier) forud for mobilitetsprogrammets påbegyndelse, er støtteberettigede til mobilitetsstipendier.

Partnerskabsprojektaktiviteterne kan ligeledes omfatte:

 • undervisningsopgaver ved en partnerinstitution, der støtter udviklingen af projektets studieprogram
 • udveksling af lærere, undervisningspersonale, administratorer og andre berørte specialister
 • udarbejdelse og udbredelse af nye metoder inden for videregående uddannelser, herunder anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier, e-læring, åben undervisning og fjernundervisning
 • udarbejdelse af programmer for samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner i tredjelande med henblik på at tilbyde et kursus der.

Erasmus Mundus støtter aktiviteter og foranstaltninger, der skal gøre EU til et mere attraktivt uddannelsessted. For eksempel ved at styrke profilen og øge synligheden af eller lette adgangen til den videregående uddannelse i EU. Foranstaltningerne kan ligeledes sigte mod at realisere Erasmus Mundus-programmets målsætninger såsom den internationale dimension af kvalitetssikring, mobilitet eller meritanerkendelse, anerkendelse af europæiske afgangsbeviser samt den gensidige anerkendelse af afgangsbeviser mellem EU og tredjelandene. De kan ligeledes tilstræbe at etablere forbindelser mellem den videregående uddannelse og forskningen.

Aktiviteterne udføres i netværk med deltagelse af mindst tre offentlige eller private institutioner i mindst tre forskellige medlemsstater, som beskæftiger sig med videregående uddannelse nationalt eller internationalt. Disse netværk kan ligeledes omfatte organisationer i tredjelande. Aktiviteterne kan omfatte seminarer, konferencer, workshops, udvikling af ikt-værktøjer, fremstilling af materiale til offentliggørelse og kan realiseres i medlemsstaterne eller i tredjelandene.

Tekniske støtteforanstaltninger til gennemførelse af programmet kan på Kommissionens initiativ omfatte eksperter, forvaltning og amdre eksisterende kompetente organer i medlemsstaterne og anden form for teknisk bistand.

Støttemodtagere

Erasmus Mundus-programmet sigter især mod:

 • videregående uddannelsesinstitutioner
 • studerende, der har opnået en første akademisk grad fra en videregående uddannelsesinstitution
 • akademikere eller forskere
 • personale, der direkte beskæftiger sig med videregående uddannelser
 • andre offentlige eller private organer, der beskæftiger sig med videregående uddannelser.

Deltagerlande

Programmet er åbent for deltagelse for EU’s medlemsstater, landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFTA-/EØS-landene) og lande, der er kandidater til at blive medlem af EU.

Programmets gennemførelse

Kommissionen sikrer en effektiv gennemførelse af programmet. En udvælgelseskomité bestående af højtstående personligheder fra den akademiske verden og repræsentativ for mangfoldigheden inden for videregående uddannelse i EU udvælger Erasmus Mundus-masteruddannelserne og partnerskaberne blandt den videregående uddannelses institutioner. Hver enkelt Erasmus Mundus-masteruddannelse får tildelt et bestemt antal stipendier. Udvælgelsen af studerende fra tredjelande foretages af de institutioner, der tilbyder Erasmus Mundus-masteruddannelserne. Kommissionen forestår udvælgelsen af pr-aktiviteterne.

Udvælgelsesprocedurerne skal indeholde en clearingmekanisme på europæisk plan for at undgå alvorlige skævheder mellem studieområder, de studerendes og akademikernes nationalitet og modtagelsesmedlemsstaterne.

I samarbejde med medlemsstaterne sikrer kommissionen, at der er en overordnet overensstemmelse og komplementaritet med andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner, især med rammeprogrammerne for forskning og med de eksterne samarbejdsprogrammer inden for videregående uddannelse.

Medlemsstaterne sikrer en effektiv administration af programmet på nationalt plan (herunder udpegelse af egnede strukturer, der skal arbejde tæt sammen med Kommissionen) og inddrager alle berørte parter i overensstemmelse med national praksis og bestræber sig i den forbindelse på at fjerne retlige og administrative hindringer.

Budget

Finansieringsrammen for perioden 2004 – 2008 blev oprindelig fastsat til 230 mio. EUR. Den er blevet suppleret med rammebeløb fra budgettet for samarbejde med tredjelande og er herefter på 296,1 mio. EUR. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

Tilsyn og evaluering

Kommissionen fører regelmæssigt tilsyn med programmet i samarbejde med medlemsstaterne. Den evaluerer løbende de nævnte målsætninger, indvirkningen af programmet som helhed og komplementariteten mellem indsatsen i henhold til dette program og de aktioner, der gennemføres som led i andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget følgende:

 • en rapport om de finansielle konsekvenser for programmet af tiltrædelse af en ny medlemsstat og forslag om, hvordan disse kan afhjælpes
 • en foreløbig evalueringsrapport om de opnåede resultater og de kvalitative aspekter ved programmets gennemførelse senest den 30. juni 2007
 • en meddelelse om programmets videreførelse senest den 31. december 2007
 • en efterfølgende evalueringsrapport senest den 31. december 2009.

Kontekst

Erasmus Mundus-programmet tager de udfordringer op, som Bolognaprocessen, indledt i 1999, og Lissabonstrategien, lanceret i 2000, indebærer. Disse henholdsvis sikrer, at det europæiske system for videregående uddannelser forbliver attraktivt verden over i overensstemmelse med dets kulturelle og videnskabelige traditioner, og tilpasser de europæiske uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer til et videnbaseret samfund.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato – Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2317/2003/EF

20.1.2004 – 31.12.2008

-

EUT L 345 af 31.12.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa Parlamentets og Rådets afgørelse 1298/2008/EF om oprettelse af programmet Erasmus Mundus 2009 – 2013, der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande [Den Europæiske Unions Tidende L 340 af 19.12.2008]. Programmet Erasmus Mundus 2009 – 2013 er baseret på sin forgænger for perioden 2004 – 2008. Dette program er i overensstemmelse med formålskriterierne i det forudgående, men introducerer visse tilpasninger af omfanget. Blandt andet er programmet nu udvidet til doktoratniveau, det integrerer videregående uddannelsesinstitutioner fra tredjelande og deres behov mere effektivt, og det giver mere finansiering af europæiske deltagere. Yderligere implementeres programmet nu med fælles programmer, partnerskaber og foranstaltninger til at fremme videregående uddannelse i Europa i stedet for de hidtidige fem aktioner.

EVALUERING

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 2. juli 2007 - Foreløbig evalueringsrapport vedrørende programmet Erasmus Mundus 2004-2008 [KOM(2007) 375 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I perioden 2004 – 06 har Erasmus Mundus-programmet resulteret i oprettelse af 80 Erasmus Mundus-masteruddannelser, 2325 studiestipendier til tilrejsende studerende fra tredjelande, 19 partnerskaber og 23 projekter med henblik på at gøre den europæiske videregående uddannelse mere attraktiv. Kommissionen forelægger sine resultater og sine henstillinger vedrørende gennemførelsen af programmet på grundlag af den eksterne evaluering, som har fundet sted i perioden 2004 –06. Programmets merværdi er blevet bedømt såvel som dets relevans, nytte, resultater, effektivitet og bæredygtighed. Erasmus Mundus-programmet svarer til de målsætninger, som Bolognaprocessen og Lissabonstrategien fastsætter i forhold til mobilitet, samarbejde, ekspertise og mellemfolkelig forståelse. Således kan den europæiske videregående uddannelses plads på verdensplan forsvares. Programmet har ligeledes gjort et mere struktureret samarbejde muligt. Det har desuden medført, at visse medlemsstater har fastsat en lovramme for kreditering af fælles eller dobbelte akademiske grader eller dækkende flere institutioner inden for partnerskaberne. En supplerende finansiering har dog været nødvendig for at imødegå en stigning i efterspørgslen på masteruddannelser og stipendier. Herudover har især studerende uden for EU haft gavn af programmet i forhold til de studerende fra EU-lande.

Der er ligeledes blevet udarbejdet henstillinger for at forbedre, styrke og udvide programmet med den hensigt at udvikle det efterfølgende program. Henstillingerne handler om programmets udformning, herunder udvidelse af stipendierne til studerende inden for EU, udvidelse af programmet til ph.d.-niveau, styrkelse af samarbejde og partnerskaber med de videregående uddannelsesinstitutioner fra tredjelande, osv. Henstillingerne om programstyring handler især om studiestipendier, styrkelse af de nationale informationskilder, pr-, videreformidlingsaktiviteter og overvågning af projekter samt udarbejdelse af retningslinjer for god praksis for at sikre kvaliteten af Erasmus Mundus-masteruddannelserne. I forhold til programfinansiering skal størrelsen af Erasmus Mundus-studiestipendierne og undervisningsgebyrer for masteruddannelserne fastholdes på et internationalt set konkurrencedygtigt niveau. Kommissionen vil overveje at forøge subventionerne til universiteter, som er del af et Erasmus Mundus-masterkonsortium, for bedre at kunne afspejle programmernes virkelige omkostninger.

Seneste ajourføring: 11.09.2009

Top