Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program til fremme af ikke-statslige organisationer, der er aktive på ungdomsområdet (2004-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Program til fremme af ikke-statslige organisationer, der er aktive på ungdomsområdet (2004-2006)

Kravet om større budgetgennemsigtighed i EU har Europa-Parlamentet og Rådet benyttet som lejlighed til at vedtage et nyt program til fremme af ikke-statslige internationale organisationer, der er aktive på ungdomsområdet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 790/2004/EF af 21. april 2004 om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet [Den Europæiske Unions Tidende L 138 af 30.4.2004].

RESUMÉ

1. Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget denne afgørelse i overensstemmelse med det krav om budgetgennemsigtighed, der blev indført ved finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskaber fra 2002 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002). Kravet går ud på, at der skal vedtages en basisretsakt for de gældende støtteforanstaltninger. Europa-Parlamentet og Rådet har benyttet lejligheden til som bebudet i Kommissionens hvidbog "Et nyt afsæt for europæisk ungdom" yderligere at støtte ikke-statslige organisationer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet.

2. Disse organisationer bidrager til at styrke og effektivisere EU's indsats ved blandt andet at stå for udveksling af unge, gennemføre programmer inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse, føre debat om ungdomspolitiske emner, formidle oplysninger om EU's indsats og træffe foranstaltninger, der fremmer de unges deltagelse og initiativ.

3. Inden for programmet ydes der støtte til følgende to emneområder:

  • tilskud til driften af Det Europæiske Ungdomsforum, der som et organ, der repræsenterer medlemmerne, de nationale ungdomsråd og ikke-statslige ungdomsorganisationer, arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse
  • tilskud til driften af ikke-statslige ungdomsorganisationer, der arbejder uden fortjeneste for øje, og som udelukkende arbejder til gavn for de unge, eller til europæiske net, der repræsenterer organer, som arbejder uden fortjeneste for øje, og som arbejder aktivt til gavn for de unge; de unge skal inddrages i styringen af de pågældende aktiviteter. Det fastsættes, at driftstilskuddene til internationale ikke-statslige ungdomsorganisationer ydes på grundlag af årlige indkaldelser af forslag.

4. Følgende lande kan deltage i programmet: EU-medlemsstaterne (Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige), de tre EØS-lande (Island, Liechtenstein og Norge) og de to kandidatlande (Bulgarien og Rumænien) samt Tyrkiet. Programmet er også åbent for de Balkan-lande, der omfattes af stabiliserings- og associeringsprocessen for landene i Sydøsteuropa, samt visse lande i Samfundet af Uafhængige Stater.

5. Med en finansieringsramme på 13 mio. EUR for perioden 2004-2006 fordeles støtten under programmet således:

  • Det Europæiske Ungdomsforum modtager en samfinansieringsydelse, der udgør indtil højst 8 % af dets budget for driftsomkostninger og udgifter, der er nødvendige for aktiviteternes gennemførelse. Der tildeles mindst 2 mio. EUR.
  • Internationale ikke-statslige ungdomsorganisationer modtager en samfinansieringsydelse, der udgør indtil højst 8 % af deres drifts- og administrationsomkostninger, der er nødvendige for en tilfredsstillende gennemførelse af det udvalgte organs normale aktiviteter, herunder personaleudgifter, generalomkostninger, udgifter til interne møder og udgifter til publikations-, oplysnings- og formidlingsvirksomhed. Samfinansieringen nedtrappes fra det tredje år.

Europa-Kommissionen er ansvarlig for programmets gennemførelse.

6. Kommissionen forelægger senest den 31. december 2007 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af dette program.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 791/2004/EF [vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure COD/2003/0113]

1.5.2004-31.12.2006.

-

EUT L 138 af 30.4.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF af 15. november 2006 om oprettelse af programmet " Aktive unge " for perioden 2007-2013 [Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 24.11.2006].

Seneste ajourføring: 20.02.2007

Top