Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program til fremme af institutioner og foreninger, der er aktive på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger (2004-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program til fremme af institutioner og foreninger, der er aktive på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger (2004-2006)

Kravet om større budgettransparens i De Europæiske Fællesskaber giver Europa-Parlamentet og Rådet lejlighed til at vedtage et nyt program for støtte til enkeltforanstaltninger på området uddannelse/erhvervsuddannelse.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 791/2004/EF af 21. april 2004 om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet [Den Europæiske Unions Tidende L 138 af 30.4.2004].

RESUMÉ

1. Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget denne afgørelse inden for rammerne af den budgettransparens, der blev indført med De Europæiske Fællesskabers finansforordning i 2002 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002), som kræver, at der etableres en basisretsakt, som dækker de eksisterende støtteforanstaltninger på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet. Dette krav giver Europa-Parlamentet og Rådet mulighed for i højere grad at fremme initiativer til fordel for uddannelse og erhvervsuddannelse i Europa.

2. Programmet sigter mod virkeliggørelsen af aktiviteter, som enten udføres af et organ, der på europæisk plan eller verdensplan arbejder aktivt på uddannelsesområdet for virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse, i form af en enkeltforanstaltning til fremme af EU's indsats på uddannelsesområdet, oplysning om europæisk integration og om EU's mål i forbindelse med de internationale forbindelser eller som bistand til EU-indsatsen og videreformidling af indsatsen på nationalt plan.

Modtagere

3. Programmet henvender sig til uafhængige, almennyttige organer, der er juridiske personer, hovedsagelig er aktive på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet, og hvis formål er rettet mod almenhedens interesse. Organerne skal have været etableret retsgyldigt i mere end to år.

4. Programmet er opdelt i tre emneområder.

Den første aktion (emneområde 1) har til formål at støtte specifikke institutioner, der er aktive på uddannelsesområdet, herunder:

 • Europakollegiet (campus i Brugge og i Natolin) (EN) vedrørende postgraduate-undervisning i juridiske, økonomiske, politiske, samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner set ud fra deres europæiske dimension
 • Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EN) vedrørende dets bidrag til udviklingen af Europas kulturelle og videnskabelige arv via videregående uddannelse og forskning
 • Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning i Maastricht (EN) vedrørende uddannelse af nationale embedsmænd og EU-embedsmænd
 • Det Europæiske Retsakademi i Trier (DE) (EN) (FR) vedrørende videreuddannelse på universitetsniveau for personer, der erhvervsmæssigt eller som brugere beskæftiger sig med EU-ret
 • European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EN) vedrørende videreførelsen af europæisk mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, ph.d.-program og andre uddannelses- og forskningsaktiviteter vedrørende fremme af menneskerettigheder og demokratisering
 • Europæisk Agentur for Udvikling af Specialundervisning vedrørende forbedring af specialundervisningen og etablering af et bredt og vedvarende europæisk samarbejde om specialundervisning
 • Det Internationale Center for Europæisk Uddannelse vedrørende undersøgelser, uddannelse og forskning vedrørende ét Europa og én verden, føderalisme, regionalisme og strukturforandringerne i vore dages samfund ud fra en global, føderalistisk indfaldsvinkel til fremtidsforskningen.

5. Den anden aktion (emneområde 2) har til formål at støtte europæiske sammenslutninger, der er aktive på uddannelsesområdet, og som har medlemmer i mindst 12 EU-medlemsstater. Der er tale om nationale, regionale eller lokale sammenslutninger, der udfører størstedelen af deres aktiviteter i EU's medlemsstater, i landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og/eller i kandidatlandene. Denne aktion er åben for organer, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse.

6. Den tredje aktion (emneområde 3) omfatter støtte til aktiviteter:

 • inden for videregående uddannelse vedrørende europæisk integration, herunder Jean Monnet-professorater (emneområde 3A). Det drejer sig bl.a. om undervisning i europæisk integration på universiteterne, etablering af og støtte til nationale foreninger af professorer, der er specialiseret i europæisk integration, fremme af idéarbejde og debat om den europæiske integrationsproces, og fremme af forskning på universitetsniveau af EU's prioriterede emner.
 • i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske uddannelsessystemers fremtidige mål (emneområde 3B). Det drejer sig navnlig om støtte til undersøgelser og forskning i forbindelse med gennemførelsen af konkrete fremtidige mål, ekspertmøder, seminarer, konferencer, studiebesøg, der understøtter gennemførelsen af det detaljerede arbejdsprogram vedrørende målene, forberedelse og gennemførelse af oplysningsarbejde, herunder udgivelsesvirksomhed, osv.
 • vedrørende støtte til uddannelse af dommere i deltagerlandene i EU-ret og til organisationer, der beskæftiger sig med retligt samarbejde (emneområde 3C).

7. Programmet er åbent for deltagelse af EU's medlemsstater (Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige), de tre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS - Island, Liechtenstein, Norge) og de to kandidatlande (Bulgarien og Rumænien) samt Tyrkiet.

Finansieringsramme

8. Finansieringsrammen på 77 millioner euro for perioden 2004-2006 skal fordeles mellem aktionerne med:

 • mellem 65 % og 58 % af programmets samlede budget til den første aktion
 • mellem 24 % og 20 % af programmets samlede budget til aktioner vedrørende videregående uddannelse (emneområde 3A)
 • mellem 14 % og 9 % af programmets samlede budget til aktioner vedrørende uddannelsessystemernes fremtidige mål (emneområde 3B).

9. Procentsatsen skal derimod være mindre end 4 % af programmets samlede budget for den anden aktion og aktionerne vedrørende uddannelse af nationale dommere (emneområde 3C).

10. Programmet kan (bortset fra den første aktion) finansiere op til 75 % af de tilskudsberettigede udgifter. Inden for emneområde 2 og 3 ydes tilskud på grundlag af indkaldelser af forslag. Europa-Kommissionen forestår programmets gennemførelse.

11. Senest den 31. december 2007 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af dette program. Europa-Parlamentet og Rådet afgør i overensstemmelse med traktaten, om programmet skal videreføres efter den 1. januar 2007.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 791/2004/EF [vedtagelse: fælles beslutningstagning COD/2003/0114]

1.5.2004-31.12.2006

-

EUT L 138 af 30.4.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om etablering af et integreret handlingsprogram inden for livslang læring [Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 24.11.2006].

Seneste ajourføring: 20.02.2007

Top